Regaip Kandili
 
Regaip Kandili

Regaip Kandili

Yüce Allah'ın kulların hayrına olmak üzere rahmetini ve nimetlerini çokça ihsan ettiği belli vakitler, belli mevsimler vardır. Haftanın günleri arasında Cuma; kamerî aylardan olan Recep, Şaban ve Ramazan bu türden feyiz ve bereketi bol olan zaman dilimlerindendir.[1] Bunlar Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaib Kandili gecesi, yine Recep ayının yirmi yedinci gecesi olan İsra ve Miraç mucizesinin gerçekleştiği İsra ve Miraç Kandili gecesi, Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili gecesi ve Ramazan ayının 27. gecesi olduğu muhtemelen sabit olan ve kendisinde yapılacak ibadetlerin bin aydan hayırlı olduğu Kurân'da tespit ve ilan olunan Kadir gecesidir.

Regaib gecesinde bol bol ihsan ve lütfa, rahmet ve berekete nail olmak, Miraç kandilinde yıllık misakı yenilemek, Berat kandilinde kurtuluş senedini almak ve Kadir gecesinde af ve mağfirete gark olmak için, şimdiden gafletten sıyrılarak, şuurlu ve uyanık bir şekilde bu aylara ulaşma gayretinde olmalıyız. Sanlı Peygamberimiz (sav) bir hadis-i şeriflerinde bu konuda bizi şöylece uyarıyor:

“Beş gece vardır ki, o gecelerde edilen dualar geri çevrilmez. (Bu geceler şunlardır): Recep ayının ilk Cuma gecesi (Regaib gecesi), Saban ayının 15. gecesi (Berat gecesi), (her) Cuma gecesi, Kurban bayramı gecesi.” [2][3]

Üç ayların ilki olan Recep ayı, gerek Hz. Peygamber (sav)' den önceki cahiliye döneminde gerek Asr-ı Saadet'te ve gerekse ondan sonraki dönemlerde çok mukaddes tanınan bir aydır. Sevgili Peygamberimiz, bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve

Allâhümme bârik lenâ recebe ve şa'bân ve bellığnâ ramazân.

“Allah'ım! Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan ayına kavuştur.” [4][9]

diye dua ederdi. Bir başka hadis-i şeriflerinde ise;

“Recep mağfiret ve faziletle dolu kutlu bir aydır, bu ayda yapılan dualar kabul olunur.” [5]

diye buyurmuştur.[1]

Receb ayının ilk Cuma gecesi Regâib Kandilidir. İnşallah önümüzdeki Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece Regâib kandilini idrak edeceğiz. Regaip, çokça rağbet edilen, kıymetli bağış, bol hediyeler ve iyilikler anlamına gelmektedir. Bu gece, Cenâb-ı hakkın affının ve rahmetinin kulları üzerine bol bol yağacağı ve günahların bağışlanacağı bir rahmet gecesidir. Yüce Rabbimiz bu gecede kendisine huşu içerisinde yönelen kullarına rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifa kapılarını bizlere açarak sınırsız ikramlarına davet etmektedir. Bu itibarla Regaip gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah'ın: [1]

“De ki: Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.” [6]

müjdesinin farkına varmalıdır. Bunun gereği olarak insanlar kendi özüne dönmeli, ümitlerini canlandırmalı, günah ve kusurlarından dolayı tövbe etmeli bundan sonraki hayatını daha da güzelleştirme kararını vermelidir.

Üç aylar ve Regaip kandili vesilesiyle çevremize karşı olan görev ve sorumluluklarımızı hatırlayalım. Anne-Baba ve akrabalarımızın kandillerini tebrik ederek onların hayır dualarını alalım. Fakir ve muhtaçlara imkânlarımız nispetinde yardım elimizi uzatalım.

Kandiller hayatımızın dönüş noktaları, kötülüklerin iyiliğe, nefret ve kinimizin sevgiye, dargınlıkların ve ayrılıkların birlik ve beraberliğe dönüştüğü zaman dilimleri olmalıdır. Üç Aylara yaklaştığımız bugünden itibaren, hayatımızı ve kulluk görevlerimizi yeniden gözden geçirelim. Günahlarımıza tövbe edelim. Kazaya kalmış namazlarımız varsa namaz kılalım, Kurân okuyalım, camilere olan ilgimizi artıralım. Ailece, milletçe iyi bir üç aylar mevsimi geçirmenin programlarını yapalım. Yüce Mevlâm üç aylarınızı ve Regaib kandilinizi kutlu eylesin.[1]

Regaib Kandili'nde Neler Yapılır ve Bu Gece Nasıl İhya Edilir?

Kelime olarak regâib, “çokça rağbet edilen, nefis, kıymetli, değerli, ihsan” mânâlarına gelen Ragibe kelimesinin çoğuludur. Buna göre Regaip Gecesi denilince: “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kıymeti ve değeri büyük, çok iyi değerlendirilmesi gereken gece” mânâsı anlaşılır. Bu gece Allah lütuflarını sağanak sağanak yağdırır.

Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabı pek çoktur. Diğer zamanlarda okunan her Kurân harfi için on sevap verilirse, Recep ayında yüzleri geçmekte, Regâib kandilinde ise daha da artmaktadır. Kaza ve nafile namazların sevabı ise diğer gecelere oranla kat kat fazladır. Regâib kandilinde yapılacak ibadetlerden birisi de duadır. Peygamberimiz (sav), bir hadîslerinde bu gecede yapılacak duaların Allah katından geri çevrilmeyeceğini bildirmişlerdir.

Bütün kandil gecelerinde yapılabilecek ve yapılması gereken önemli birtakım afv ü mağfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rıza–i İlâhiye ulaşma vesileleri vardır ki, bunlardan bazılarını maddeler hâlinde kısaca ve toplu olarak yeniden hatırlamakta yarar var:

1. Kurân–ı Kerîm okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kurân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sav)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.

5. Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tövbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

8. Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

9. Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden ya da cemaaten okunmalı.

14. Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

15. Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.

17. Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek ya da telefon, faks ya da e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı.[7]

Regâib gecesi, akşamla yatsı arasında: 12 rek'at "Hacet Namazı" kılınır.

12 Rekatlik Hacet Namazı

2 rek'atte bir selâm verilerek kılınır.

Fâtiha-i Şerîfe'den sonra her rek'atte 3 Kadir Süresi, 12 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra 7 Salât-ı Ümmiye; yani "Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedinin-nebiyyil-ümmiyyi ve alâ âlihî ve sahbihî ve sellim" okunup secdeye varılır. Secdede 70 defa: "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur. Secdeden kalkıp 1 defa: "Rabbiğfir verham ve tecâvez ammâ ta'lem. İnneke entel-eazzül-ekrem" okunur. Tekrar secdeye varılıp yine 70 defa "Sübbûhun kuddûsün rabbünâ ve rabbül-melâiketi ver-rûh" okunur. Secdeden kalkıp duâ yapılır. Duâda Hz. Allâh'a c.c şu şekilde de ilticâ etmelidir: "Allâhümme bârik lenâ recebe ve şa'bân ve bellığnâ ramazân" (Allah'ım! Recep ve Şaban ayını hakkımızda hayırlı kıl, bizi Ramazan ayına kavuştur.) [8]

Kaynaklar

[1] www.manyasmuftulugu.gov.tr/hutbeler/2010/06/Regaib_Kandili_18062010.pdf
[2] İbn Asakir, Muhtarul Ehadis, s. 73
[3] www.berlin-igmg.de/DOSYALAR/arsiv/2008_oncesi/hutbeler/2007-07-13-Hutbe.pdf
[4] Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259.
[5] Ramuz-ul - Ehadis, 532.
[6] Zümer Sûresi, 39/53.
[7] www.samanyoluhaber.com/h_425125_regaib-kandilinde-neler-yapilir.html
[8] gizliilimler.tr.gg/Regaip-Kandiliniz-Kutlu-Olsun.htm
[9] Kesfu'l Hafa, c.1, s. 186, h.no. 554

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ahmet çakır, 17.06.2010, 22:59 (UTC):
ahzırlayan arkadaşlarımızın eline koluna yureğine salık allah razı olsun

Yorumu gönderen: hüseyin söker, 17.06.2010, 11:13 (UTC):
allah sizleri başımızdan eksik etmesin çok feyizli bir sohbet.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52757434 ziyaretçi (134091075 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler