Rukye Mubah Haram ve Sirk Olmak Üzere Üc Cesittir
 

Rukye, Mubah, Haram ve Şirk Olmak Üzere Üç Çeşittir

1. Mubah Olan Rukye

Kurân-ı Kerîm'den ayetlerle Allah Teâlâ'nın isim ve sıfatlarıyla, Arapça ve anlamı anlaşılır bir dille yapıldığı takdirde mubahtır. Hz. Aişe (r.anh)'dan rivâyet edilen bir hadis-i şerifte şöyle denilmektedir: “Rasûlüllah (sav) son hastalığında muavvizeteyni okuyup kendisine üflüyordu. Hastalığı ağırlaştığı zaman onları okuyarak üzerine üflüyor ve onların bereketi için elini meshediyordum.” [1]

Yine Hz. Aişe (r.anh) Rasûlüllah (sav)'ın hastalığından bahsederken şunları söylemektedir: “Rasûlüllah (sav) yatağa düştüğü zaman, İhlas süresi ve Mu'avvizeteyn'in tamamını okuyarak avucuna üfledi ve sonra elleriyle yüzünü ve vücudunun elinin yetiştiği her tarafını meshetti.” [2]

Yine akrep sokmasına karşı Fatiha ile rukye yapıldığına dair hadis varid olmuştur.[3] Ve yine Rasûlüllah (sav)'ın hastalanan bazı kimselere, Mu'avvizeteyn okuyup, onları sağ eliyle meshettiği ve peşinden de şöyle söylediği rivâyet edilmektedir “Ey insanların Rabbi olan Allah'ım hastalığı gider; buna şifa ver. Şifa veren yalnız sensin. Senin şifandan başka şifa yoktur. Hastalık bırakmayan şifa ver” [4]

Bu anlamda rivâyet edilen hadisler çoktur. Bazı alimler Rasûlüllah (sav)'in; “Göz değmesi ve hummanın dışında rukye yoktur” [5] hadisine dayanarak, göz değmesi, yılan ve akrep sokması dışında rukyenin caiz olmadığı kanaatine varmışlardır. Ancak diğer bazı alimler de bu hadisin, rukyenin en fazla faydalı olacağı anlamına sarf edildiğini, “Zülfikardan başka kılıç yoktur” sözüne kıyas yaparak cevaplandırmışlardır. Çünkü diğer Hadislerde görüldüğü gibi, Rasûlüllah (sav) başka şeyler için de rukyeye cevaz vermiştir.

2. Haram olan rukye

Anlaşılmaz sözler, anlamsız kesik harfler, bilinmeyen isimler, bilenlerin Arapçadan başka bir dille rukye yapması, demir, tuz kullanarak ya da ip bağlayarak rukye yapılması haram kılınmıştır. Fayda verdiği tecrübe edilmiş uygulamalar bunun dışındadır. Şabir (ra)'dan şöyle rivayet edilmektedir:

“Rasûlüllah (sav) ruky'e yapılmasını yasakladı. Amr ibn Hazm'ın çocukları gelip şöyle dediler: “Ya Rasûlüllah! Biz bir tür rukye yapardık ve onunla akrep sokmalarına karşı korunurduk”. Rasûlüllah; "Ona dönün onda bir kötülük görmüyorum. Sizden her kim kardeşine fayda vermeye güç yetirirse ona faydalı olsun” [6] demişti. El-İzz b. Abdüsselam'dan anlamı bilinmeyen harflerle yapılan rukye sorulduğu zaman, küfrü gerektirecek anlamlar içerip içermediğinin bilinmemesinden dolayı buna cevaz vermemiştir.

3. Şirk olan Rukye

Allah Teâlâ'dan başkasına dua ederek, sığınarak ya da yardım dilenerek yapılan rukye, şirktir. Meleklerin, peygamberlerin, cinlerin ve benzeri varlıkların isimleriyle rukye yapmak gibi. Bunların tamamı Allah Teâlâ'ya şirk koşmaktır. Nitekim Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmaktadır: “Efsun, nazarlık boncuklar ve muhabbet için yapılan muhabbet muskaları şirktir” [7] Yine; “İçinde şirk bulunmayan şeyle rukye yapmakta bir kötülük yoktur” [8] buyurmaktadır. İbn Hacer bu konuyu şöyle açıklamaktadır: “Bazı rukyelerde şirk bulunmaktadır. Çünkü onu yapanlar kendilerine dokunan zararı defetmek ve fayda elde etmeyi Allah'tan başka kimselerden istemektedirler.” [9]

Müslüman, tamamıyla Allah Teâlâ'ya tevekkül etmekten başka şeylerden fayda dilemez. Nitekim Rasûlüllah (sav) şöyle buyurmaktadır:

“Ümmetimden yetmiş bin kişi hesapsız olarak Cennete girecektir. Onlar, efsun yapmayanlar, teşe'um etmeyenler, vücutlarını dağlamayanlar ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir” [10] Kendiliğinden, istenmediği halde Müslüman kardeşine rukye yapması bunun dışındadır. Bu Rasûlüllah (sav)'in şu hadisine göre müstehaptır.: “İçinizden her kim kardeşine yardım etmeye güç yetiriyorsa bunu yapsın” [11]

İbn Hacer el-Askalanî, alimlerin şu üç şartın bulunmasıyla rukyenin caiz olacağı üzerinde görüş birliği içerisinde olduklarını bildirmektedir:

a) Allah’ın kelamıyla (âyetlerle), isimleri ya da sıfatlarıyla olması;
b) Arap diliyle ya da başka bir dille anlaşılır olacak şekilde yapılması;
c) Yapılan rukyenin bizzat faydasının dokunduğuna değil, umulan faydanın Allah Teâlâ tarafından gönderildiğine inanılması.[12][13]

Sesli Rukye ve Şifa Ayetleri >>

Kaynaklar

[1] Buharî, Tıb, 32; Müslim, Selâm, 51-52.
[2] Buharî, Tıb, 39.
[3] Buharî, Tıb, 33.
[4] Buhari, Tıb, 37.
[5] Buharî, Tıb, 17.
[6] Müslim, Selam, 63.
[7] Ebu Davud, Tıb, 17; İbn Mace, Tıb, 39; Ahmed b. Hanbel, I, 381.
[8] Müslim, Selam, 64.
[9] İbn Hacer el-Askalanî, Fethul-Barî, X, 260.
[10] Buhârî, Tıb, 17; Müslim, İman, 372.
[11] Müslim, Selâm, 63.
[12] Fethul-Barî, X, 206.
[13] İslam Fıkhı Ansiklopedisi.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53261281 ziyaretçi (135540356 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler