Sümerler
 
Sümer, Sümerler, Sumerian

Sümerler

Sümerler, M.Ö. 3500 - M.Ö. 2000 yılları arasında Mezopotamya'da yaşamış halk.

Mezopotamya'da ortaya çıkan sayısız medeniyetin temelini Sümerler atmıştır. Ayrıca yazı ve astronomi de ilk kez Mezopotamya'da Sümerlerde ortaya çıkmıştır.

Genel kanı Sümerlerin çağdaşı olan halklarla yakın etkileşimi sonucu benzerliklerin olduğu yönündedir. Birkaç kaynakta belirtildiği gibi bu halk Türk değillerdir. Belirli bir halk ile bilimsel bir akrabalık henüz kanıtlanamamıştır. Sümer tarihinin ana çizgileri, çeşitli belgeler yardımıyla öğrenilebilir. Kahraman Gılgamış'ın (yaklaşık olarak M.Ö. 3000) serüvenlerini anlatan en eski destan, ilk kral sülaleleri döneminden (M.Ö. 2600-M.Ö. 2500 yılları) kalmadır. İngiliz arkeologlarının 1922'de, Ur kralları mezarlığını ortaya çıkarmaları sayesinde, Sümer tarihinin ikinci bölüm ünde yaşam iş birinci Ur sülalesi döneminde (M.Ö. 2500'den başlayarak), Sümer halkının gelenek, sanat ve inanışları incelenmiştir. M.Ö. 2360'a doğru Sümer tarihinin üçüncü dönemi başlamış, yarı özerk Lagaş sitesi, kral Urukagina'nın hükümdarlığı sırasında, altın çağını yaşamıştır. Urukagina, yasa metinleri ile toplumsal reformları bir araya getiren "Reform Metinleri'ni hazırlatmıştır. Gene, ilk tarihsel anıt olan Akbabalar Dikilitaşı bu dönemden kalmadır. Dikilitaşta, kral Lagaş'ın başarıları anlatılmaktadır.

Ortadoğu'nun tahıl tarımının ve evcilleştirilmiş hayvanlarının insanlık tarihinde özel bir yeri vardır; çünkü ilk uygarlık onların yol açtığı yaşam biçiminden doğmuştur. Dünyanın en eski uygarlığı, Dicle ve Fırat nehirlerinin aşağı kıvrımları boyunca Basra Körfezi'ne kadar dayanan düz lığ (alüvyon) ovası üzerinde uzanan Sümer ülkesinde doğdu. Sümer topraklarını yaratmış olan ve her yıl yenilenen ırmak milinden bol ürün alınabilmesi için ilkel tarım tekniklerinin kökten değiştirilmesi gerekti.

Ortadoğu'nun ormanlık tepelerine, yaz başlarında, gelişen ekinlere hasat zamanına dek yetecek kadar yağmur yağıyordu. Ama yaz boyunca hemen hiç yağmur düşmeyen daha güneyde durum farklıydı. Böyle olunca, hasat ancak ırmak sularının ekinleri sulamak üzere tarlalara getirilmesiyle güvence altına alınabilirdi. Ne var ki, sulama kanallarının, setlerin yapımı ve bakımı yüzlerce, dahası binlerce kişinin birlikte çalışmasını ve ilk çiftçi topluluklarda görülenden çok daha sıkı bir toplumsal disiplini gerektirdi. Neolitik köylerde, olasılıkla küçük biyolojik aile sıradan çalışma topluluğunu oluşturmuştu.

Her bir aile, olağan durumlarda, kendi ekin tarlasının ya da tarlalarının ürününü tüketti; belki törensel, dinsel fırsatlar dışında ise, çok sayıda kimsenin örgütlü işbirliğine gereksinim duyulmadı. Başlıca farklılaşmalar, yaş grupları arasında ve kadınla erkek türleri arasında olduğu için, herkes aynı derecede özgürdü ve herkes aynı derecede havaların kararsızlığının kölesiydi. Bu basit toplumsal yapı, ırmak kıyısı ortamında kökten değişti. Irmak sularının denetlenmesi işinin büyük ölçüde insan çabasını gereksinmesi, halkın çoğunluğunun emeğinin bir tür seçkin yöneticiler tarafından yönetilmesini gerektirdi.

Bir seçkin yönetici sınıfının nasıl doğduğu belli değil. Bir topluluğun bir başka topluluğu fethedişi, toplumu efendilerle hizmetçiler, işleri yönetenlerle yönetilenler olarak bölmüş olabilir. Öte yandan, insan toplumundaki özel yerlerinin çok eskilere dayandığı bilinen doğaüstü uzmanları gittikçe gelişen bir görevsel uzmanlaşma sürecini başlatmış olabilir. Daha sonraki dönemlerin Mezopotamya mitoslarında, tanrıların insanları, eksiksiz donatılmış tanrı evinin, yani tapınağın yiyecek, giyecek ve öteki gereksinimlerini karşılamaları için yarattıkları anlatılır. Böylece tanrılar üretme sıkıntısına girmeksizin gereksinimlerini karşılamış olacaklardır.

Bu düşüncelerin nasıl uygulamaya konulduğu konusunda da biraz bilgimiz var. Örneğin Lagaş'ta bir yazı, kentin topraklarını, sahiplerinin tanrıya ödeyecekleri payların türüne göre üç bölüme ayırır. Büyük bir olasılıkla, tanrıya en ağır payları ödeyen çiftçilerin ellerinde, geriye kendilerine yetmeyecek kadar az şey kalıyordu; ki bu durum onları, yılın bir bölümünde tanrı adına çalışmak, demek ki sulama kuruluşlarında ya da rahiplerce planlanan öteki işlerde işlemek zorunda bıraktı. Bu yolla, çiftçilerin tapınağa verdikleri tahılın ve öteki tarımsal ürünlerin bir bölümü, tanrının özel hizmetçilerinin, yani rahiplerin yönetimi altında yürütülen işlerde çalışanlara karşılık olarak ödendi.

Böyle bir sistemin, büyük projeleri gerçekleştirecek binlerce insanın emeğinin bir araya getirilmesine olanak verdiği anlaşılıyor. Bu sistem aynı zamanda, tüm becerilerini tanrıyı hoşnut edebilecek bir lüks ve tantanayla beslemek, giydirmek, eğlendirmek ve ona tapınılmasını sağlamak yolunda kullanan çok çeşitli sanatçıların -dansçıların, şarkıcıların, sarrafların, aşçıların, doğramacıların, giysicilerin- uzmanlaşmasına da olanak verdi. Bu uzmanlar, artık zamanlarını yiyeceklerini üretmek için harcamak zorunda olmadıklarından, insanların o zamana değin ulaşabildiğinden çok daha yüksek becerilere ve bilgilere sahip olabildiler.

Böylece uygarlık, Dicle-Fırat Vadisi'nin aşağı bölgelerinde ilk yerleşimlerin görüldüğü M.Ö. 4000 dolaylarından, çağımız bilginlerince okunabilen, Sümer kültürünün toplumsal ve düşünsel yönlerini yer yer aydınlatmaya başlayan yazılı kayıtların görüldüğü M.Ö. 3000 yıllarına dek, bin yıl gibi kısa bir süre içinde ortaya çıkmış oldu.

Kökenleri

Mezopotamya'nın yerli halklarından değildi, sümerologların okuduğu tabletlere göre halkın bir bölümünün Orta Asya'dan diğer bir bölümünün ise Doğu'dan Dilmun denilen bir ülkeden geldiği söyleniyor, Atatürk'ün Türk Tarih Tezi'nde Sümerlerin M.Ö. 3500 yıllarında Orta Asya'dan göç ettikleri ileri sürülür. Tabletlerden okunduğu ve mitolojilerinden anlaşıldığı kadarıyla şimdilik bilinen, Sümerler in o zaman Mezopotamya'da bulunan Sami kökenli halklardan olmadıkları ve kuzeyden dağlık yörelerden geldikleridir.

Bazı antropologlar; yaptıkları incelemelerde Önasya’da elde ettikleri buluntulardan, Sümer, Kut, Elam ve Hurri toplulukların Ural-Altay kavimlerinden özellikle atlı göçebe Türk unsurlar olabileceği kanaatine varmıştır. Eski Önasya Tarihi uzmanı Hemmel, Sümerleri tamamıyla Türk kavmi olarak kabul etmektedir. Orta Asya’dan 4500-5000 yıllarında gelen Türklerin Sümerleri oluşturduğunu ileri sürer. Sümerce’deki 350 kelimenin Türkçe olduğu savunur. Prof. Dr. Osman Nedim Tuna da "Sümer ve Türk Dillerinin Tarihi İlgisi ile Türk Dilinin Yaşı Meselesi" adlı eserinde 165 adet Sümerce sözün Türkçe denklerini anlamlarıyla beraber göstermiştir.

Rus arkeolosijinin atası arkeolog Nikolsky şunları söyler: "Sümerlerin ana vatanı Aşkabad kentinin yakınındadır. Bu ülkenin kurganlarından arkeologlar taş, gümüş ve kilden yapılmış eşyaları bulmuşlardır ki bunlar, Mezopotamya'nın güneyindeki Sümer kurganlarındakilere çok benzerler. Bütün bunlar şu düşünceye getirir ki, Sümerler büyük bir ihtimalle bu günkü Türkmenistan'dan Mezopotamya'ya varmışlardır. Bu iki uygarlığın son analizi onların arasındaki birçok ortaklıkları göstermektedir. Sümerlerin baş Tanrıları olan En-Lil'in yerleştiği yer Mezopotamya'nın güneyindeki düzlükte değil, dağlarda olmuştur. Belki de Köpet Dağı'nın etekleri onların ana vatanı olmuştur"

sümerler

Kültür

Sümerler'de Bilim

Yerleştiklerinde çanak- çömlek yapmayı ve madenleri işlemeyi biliyorlardı. Aşağı Mezopotamya'da Dicle ve Fırat nehirleri kıyısında Uruk, Lagaş, Eridu, Ur, Kiş gibi kent devletleri kurdular. Gelişmiş bir yapı tekniği kullanıyorlardı. Yerleştikleri kesimlerde muazzam bir sulama sistemi kurup, kanallar, barajlar ve bentlerle hem seli önleyip bataklıkları kuruttular hem de düzenli sulamaya dayalı bir tarım geliştirdiler. Tekerleği de icat eden bu toplum tarlaları, öküzlerin çektiği sabanlarla sürüyorlardı.

60 rakamına dayanan seksajismal sayı sistemini kullanan Sümerler'in "sos." dedikleri bu 60'lık birim bütün zaman ve mekan hesaplarında kullanılmaktaydı ve onları bir uyum içerisinde birbirine bağlıyordu. Ayı 30, yılı 360 gün olarak hesapladılar. Gece ve gündüzü 12'şer saate böldüler. Bir yılı 12 ay olarak hesapladılar. Ay ve Güneş tutulmasını hesapladılar. Aritmetik ve geometrinin temellerini attılar. Çarpma ve bölme cetvellerini buldular. Daireyi 360 dereceye böldüler.

Sümerler, Sumerian

Sümerler'de Dil ve Yazı

İlk yazıyı M.Ö. 2500 yıllarında Sümerler buldular. İlk yazıları şekiller üzerine kurulu yani her varlık ve olay için bir şekil kullandılar. Çivi yazısı işaretleri geçmişteki bir resim yazısına dayanır. Bir kavramı ifade eden işaretlere ideogram adı verilir.

Sümerler, Sumerian

Sümerler'de Din

Çok tanrılı inanca sahip Sümerlerin tapınaklarına Ziggurat denirdi. Zigguratlar yedi katlı olup toplam üç ana bölümden oluşur. İlk katlar erzak deposu, orta katlar okul ve tapınak, son katlar ise rasathane olarak kullanılmıştır. Yazının icadı serüveni bu tapınaklara dayanır. Mezopotamya'da evler ve tapınaklar taş az olduğundan kerpiç ve tuğladan yapılmıştır. Hem bu özelliğinden hem de sık sık istilalara uğradığından bu yapılar günümüze kadar ulaşmamıştır.

Hukuk

Tarihte ilk yazılı hukuk kuralları Sümerler tarafından oluşturulmuştur. Bu özellikleri ile Sümerlilere dünyadaki ilk Hukuk devleti denebilir. Otoritenin korunmak istenmesi hukuk kurallarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Lagaş Kralı Urukagine tarafından oluşturulan ilk yazılı kanunlar "fidye ve bedel" sistemine dayanıyordu.

Sümerler, Sumerians

Mimari

Şehir devletleri kuran Sümerler, zengin, bağımsız siteler kurmuş, şehirlerini güzelleştirmişlerdir. Her sitenin bir yönetici ve koruyucu tanrısı vardır. Bütün yetkiler, Lugal (Büyük Adam) denen hükümdarın elindedir; Lugal, aynı zamanda din adamıdır.

Sümer mimarisinin önde gelen yapıları tapınaklar, saraylar, şehri çevreleyen yüksek surlar, gösterişli ve büyük sur kapılarıdır. Sümerler, Uruk şehrini surlarla çevirip bu surları kulelerle kuvvetlendirmiştir. Ülkede taş bulunmadığından binalar, kerpiç tuğlalarla yapılmıştır. Dayanıklı olması için duvarların dış tarafına payandalar (destek duvar) örülmüştür. Ayrıca binaların duvar yüzeyleri boyanmış; pişmiş toprak, sırlı tuğla ve madenî levhalarla kaplanarak dekore edilmiştir. Tuğlalarla kemer ve kubbe yapma tekniğini Sümerler bulmuştur.

Tarih

Mezopotamya'da yaşayan birçok farklı kavimden ilk öne çıkan ve daha sonraki medeni oluşumların temelini atan Sümerlerdir. Gerek yazı, dil, tıp, astronomi, matematik gerekse din, fal, büyü ve mitoloji gibi alanlarda ilk öne çıkan ve bilinen toplum Sümerlerdir. "Yaratılış" ve "Tufan'a ilk kez Sümerlerde rastlanır. Sümer döneminde 21'i büyük olan yaklaşık 35 büyük şehir ve kasaba vardı. Bunlara örnek vermek gerekirse Kiş, Nippur, Zabalam, Umma, Lagaş, Eridu, Uruk ve Ur zikredilebilir.

Bu dönemde her kent genellikle surlarla çevriliydi. Her kentte en az bir tapınak bulunurdu. Sümerlerde tarihin belki de ilk kral listeleri ile karşılaşılır. Fakat bu listeler genellikle tarihsel gerçeklerin ötesinde mitolojik unsurlara da sahiptirler. Örneğin kral listesine göre Tufan'dan önce Sümerlerin yaşadığı bölgede efsanevi sekiz yönetici (ve dolayısıyla kent) mevcuttu. Kral listesine göre Tufan'dan sonraki ilk Sümer hanedanları Kiş, Uruk ve Ur'dur. Ünlü Gılgamış destanının kahramanı Gılgamış kral listesine göre Uruk Hanedanı'nın krallarındandır.

Lagaş'ta iktidara gelen Ur-Nanşe yaptırdığı inşaatlarla öne çıkmıştır. Urukagina da ilk yazılı reformları sayesinde tanınmıştır. Erken dönemlerde Sümerlerin ana tanrısı An'dır, fakat daha sonraki dönemlerde bu tanrı yerine Enlil Sümerlerin baş tanrısı konumuna yükselir. Enlil'in Nippur'da Ekur adında bir tapınağı vardır. Bu nedenle Nippur Sümerlerin dini başkenti sayılırdı ve burada tapınak yaptırmak ya da bu tip inşaatlarda çalışmak, hizmetli olmak önemli sayılırdı.

M.Ö. 2400-2350 yıllarında Sümerler düşüşe geçerken, Akkadlar yükselişe geçmiştir Sümerler, doğudan gelen Elâmlılar tarafından M.Ö 2000 yılında yıkılmıştır.

Toplum Yapısı

Devlet, kentlerden oluşmuştu ve her kent surlarla çevrili idi. Kent içinde yüksek bir tepeye yapılan tapınak bulunurdu ki bu sosyal yaşamın merkezini oluşturmaktaydı.

=dermen, hissedilen her nesnenin bir Tanrısı vardı ve insan görünümündeydiler, fakat insanüstü güçleri olan ölümsüz varlıklardı. Tanrılar, insanlara ne istediklerini bildirmez. Ancak insanlar onlara, kendilerinden istenileni sorarak öğrenebilirdi.

Sümer mitolojisinin en önemlilerinden biri Gılgamış Destanı'nda da adları geçen tanrılardan başlıcaları şunlardır:

Anu: Gök tanrısı, önceleri baş tanrıyken sonra yerini hava tanrısı Enlil almıştır.

Enlil: Hava tanrısı, tanrıların babası, tapınağı Ekur Nippur kentindeydi.

Enki: Bilgelik tanrısı

Nimmah (Ninhursag): Ulu hanım, ana-tanrıça

Nanna (Sin): Ay tanrısı

Utu (Şamaş): Güneş tanrısı, ay tanrısı Nanna'nın oğlu.

İnanna (İştar): Aşk ve Bereket Tanrıçası

İlk defa Akadlar tarafından içten çökertildi ve bundan sonra bir daha eski haline gelemedi; M.Ö. 2000'li yıllardan sonra uygarlıkları bağımsız kimlikleriyle yaşayamadı. Ardından gelen Akad ve Babil uygarlıkları çoğunlukla Sümerlerin izlerini taşıdılar. Kendilerine özgü dilleri ve çivi yazıları uzun süre yaşadı. Sümer inanışları ve mitolojisi de Fenike - Yunan - Roma bağlantısıyla günümüze dek ulaştı. Şu an Dünyamızda kullanılan İncil, Tevrat ve Kuran'da da Sümer inanış ve felsefesinin izlerine rastlandığını iddia edenler vardır (bkz. Muazzez İlmiye Çığ).

Yönetim Şekli

Sümerler ilk zamanlarda Site adı verilen şehir devletlerinden oluşurdu. Her site başlı başına bir devletti. Patesi adı verilen bir prens şehri tanrı adına yönetirdi. Patesi aynı zamanda şehrin başrahibiydi. Bu bakımdan hem dini hem siyasi yetkilere sahipti. Sümerlerde yönetim tarzının teokratik (dini yönetim) olduğunu söyleyebiliriz. Patesilerden biri güçlenerek çevresinde bulunan siteleri ele geçirdiğinde kral anlamına gelen Lugal unvanını alırdı. Sümerlerin baş tanrısı konumundaki Enlil’in tapınağı Nippur‘da idi bu nedenle Nippur Sümerlerin dini başkenti sayılırdı.

Başlangıçta Anaerkil bir toplum yapısına sahiptiler. İşbölümünün derinleşmişti; 1. sınıfı din adamları ve askerler 2. sınıfı halk 3. sınıfı ise kölelerin oluşturduğu bir sınıflama yapıldı. Sürekli savaşlar sonucunda köle edinilmesiyle sağlandı. Bu da halktan her insanın kolayca köle edinebilmesini sağladı.

M.Ö. 3000-2500 yıllarında yüksek ruhbanlardan oluşan egemen sınıfları dinsel yapıya sahip kent devletlerinin yöneticileri olarak ortaya çıktılar. Bu kral-rahipler dinsel ve siyasal işleri yürütürlerdi. Bir kentin baş rahip aynı zamanda o kentin başkanıydı.

Kaynaklar

[1] tr.wikipedia.org/wiki/Sümerler
[2] www.webhatti.com/tarih/50903-sumerler.html
[3] ansiklopedi.turkcebilgi.com/Sümerler
[4] Matveev & Sazonov, Zemlya Derevnogo Dvureçie, Moskova, 1986, s. 38.
[5] Begmyrat Gerey, 5000 Yıllık Sümer-Türkmen Bağları, 1. Basım, İst.: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2004, Arka kapak.
[6] www.tarihbilimi.gen.tr/makale/sumer-mimarisi/
[7] blogs.hisarschool.k12.tr/nikolalgranati/2013/11/13/devletlerin-yonetim-sekilleri/

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: tanrı değil, 11.01.2016, 03:12 (UTC):
anu tanrı değil nibiru hükümdarı enlil ve enki(ea) da öyle onlar herşeyi yaratan baba ya inanıyorlardı, sadece daha sonra yetki verilen mısır zamanında kardeşleri olan marduk kendini haşa tanrı ilan etti onlar bile bu duruma şaşırdı, her yerde bunları tanrı deyip duruyorlar onlar büyük yaratıcının bilincinde olan canlılardı.

Yorumu gönderen: mturan, 09.03.2015, 21:21 (UTC):
Yeterince ikna edici değil. Kanıtlanmamış bilgiler var. Direk bir kaç kAynakTan toplanmış ve buraya aktarılmış gibi.

Yorumu gönderen: ayse, 15.12.2010, 12:41 (UTC):
ben ce hepınızkı yanlıs bu sıte hem cok guzel hem cok kotu bende 6. sınıf ogrencısıyım bende odev ıcın geldım ama ne cok guzel ne cok kotu yanı hepınız sacöma sapan seyler yazmısınız bune ya cok fazla yoruma gerek yo hadı :) :( :)

Yorumu gönderen: sinem, 10.12.2010, 17:19 (UTC):
güzel olmuş ama eksik bilgi var

Yorumu gönderen: YAĞMUR, 08.12.2010, 17:22 (UTC):
BENCEDE ÇOK UZUN VE HİÇ GÜZEL DİİL...

Yorumu gönderen: pablo pino, 06.12.2010, 17:24 (UTC):
vala ne yalan söyleyeyim burdan yazdım hoca tam puan verdi

Yorumu gönderen: Quaresma, 04.12.2010, 06:39 (UTC):
en iyi bilgiler burada

Yorumu gönderen: Canberk, 01.12.2010, 12:48 (UTC):
Çok tesekür ederim =)

Yorumu gönderen: NANO, 29.11.2010, 18:51 (UTC):
GÜZEL AMAÇOK UZUN KISASI YOK MU

Yorumu gönderen: karanlık zek, 29.11.2010, 15:50 (UTC):
süper 5 ten aşağı almam bunun başka siteleri varmı süperde

Yorumu gönderen: meymun , 28.11.2010, 20:44 (UTC):
süper cook güzel bir sayfa

Yorumu gönderen: özlem, 28.11.2010, 18:52 (UTC):
bu siteyi sevmedim hani giydikleri kayafet projedenb bu site yüzünden 0 alcam offfffffffffffffffffffffffffff

Yorumu gönderen: burak , 27.11.2010, 09:28 (UTC):
ewet en iyi bilgiler burda

Yorumu gönderen: gamze, 26.11.2010, 18:11 (UTC):
herkes girsin çok iyi bilgiler burada

Yorumu gönderen: gamze, 26.11.2010, 18:00 (UTC):
herkes girsin çok iyi bilgiler burada

Yorumu gönderen: deniz, 25.11.2010, 00:32 (UTC):
süper araştırma ve yazılılarıma çooooooooooooooooooook yaradı teşekkürler

Yorumu gönderen: KRAL , 24.11.2010, 14:51 (UTC):
Hiç gzl diğil.Çok uzun.Ben sosyal ödevi için gelmiştim.

Yorumu gönderen: elif, 24.11.2010, 14:42 (UTC):
bu benim sosyal proje ödevim çin çok güzel bilgi (ödevimde yardımcı oldu):)

Yorumu gönderen: erkan, 24.11.2010, 14:25 (UTC):
sertap aynısı bende 6. sınıf ogrencisiyim odev oldugu için geldim

Yorumu gönderen: Eylol, 23.11.2010, 19:31 (UTC):
Hiç yardımcı değil.
Bana sosyal ödevi ve konusu sümerler nasıl giyinir ? Hiç yardımcı bi program deil tavsiye ETMEEEMM

Yorumu gönderen: HASRET, 23.11.2010, 13:58 (UTC):
SÜPERRRRRRRR

Yorumu gönderen: yakup, 22.11.2010, 17:41 (UTC):
güzel konuydu herkezin ellerine sağlıkk

Yorumu gönderen: Gizem, 22.11.2010, 15:15 (UTC):
Güzeldi ama Bir TeK Nasıl geçindiklerini yazzarsananız spr olur Xd aMa GeneLi


GZeLL ... :)

Yorumu gönderen: safa, 22.11.2010, 05:57 (UTC):
en iyi bilgiler burda çok yardımcı oldu bu site bana XD:

Yorumu gönderen: messi, 20.11.2010, 16:38 (UTC):
çok güzeldi ama sanki karıştırmışlar ilk başta m.ö ve m.s yı

Yorumu gönderen: sertap erener, 20.11.2010, 12:43 (UTC):
valla arkadaşlar demek isterdim ama ben hepinizden küçüğüm 6. sınıfa gidiorum sosyalden ödev vardı onun için geldim

Yorumu gönderen: ALP, 19.11.2010, 09:45 (UTC):
ONU GOOGLEDEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Yorumu gönderen: ALP, 19.11.2010, 09:27 (UTC):
arkadaslar en iyi bilgileri gılgamıs destanında yazıyor

Yorumu gönderen: efrdem, 19.11.2010, 09:14 (UTC):
arkadaşlar bana yönetim şekli gerek bilen yazsın

Yorumu gönderen: aslı, 10.11.2010, 20:24 (UTC):
BENCE BURADAN YAZANLAR İYİPUAN ALIR HOCADAN

Yorumu gönderen: meltem, 10.11.2010, 14:12 (UTC):
beyendim herkese tavsiye ederim ödevim için güzel konu oldu

Yorumu gönderen: dgsmd, 09.11.2010, 16:48 (UTC):
çok güzel çok behendim

Yorumu gönderen: okan, 08.11.2010, 16:08 (UTC):
hukuk yok,mimari yok,yönetim yok.

Yorumu gönderen: murat, 07.11.2010, 19:20 (UTC):
yazının icadı M.ö 3200 yılı mı yoksa 2.500 yılı mı? buna bakarsanız çok iyi olur.

Yorumu gönderen: recep, 06.11.2010, 15:48 (UTC):
çok güzel bilgiler burada ben burdan yazacagım performans ödevim var

Yorumu gönderen: ali türkoğlu, 06.11.2010, 08:38 (UTC):
bende burdan almayı düşünüyorum acaba hoca kaç verecek 6.sınıfa gidiyorum...

Yorumu gönderen: eyüp ekinci, 22.10.2010, 15:26 (UTC):
iyi olmuş bravo bundan iyi olamaz ünivrsite 4 e gidiyorum burazan yazdım hoca95 puan verdi.

Yorumu gönderen: fatma gül, 17.05.2010, 13:21 (UTC):
hani kültür bana o gerek

Yorumu gönderen: alonso, 03.05.2010, 10:54 (UTC):
en iyi ve en güzel bilgiler buradaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52990260 ziyaretçi (134776141 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler