Sahte Mehdi Iskender Evrenesoglu
 

Sahte Mehdi İskender Evrenesoğlu

Âhir zamanda, kıyametin kopmasına çok az bir zaman kala Allah (cc)'nın ümmet-i Muhammed'in başına gönderdiği bir komutan olan Mehdi, âdil bir idareci, dirayetli bir önder, şecâatli bir kumandandır. O doğrudan doğruya Resulullah Aleyhisselâm'ın vekâletini taşıyacak, onun hilâfetini, onun görevini yapacak. Garip duruma düşen İslâm'ı, gariplikten kurtarmaya çalışacaktır. Çünkü bunun için gönderilecek. Allah (cc) onu muzaffer edecektir.

Mehdi; kelime olarak hidayet kökünden gelir. Allah'ın hidayetine ermiş mânâsını taşır, Allah'ın izniyle hidayete erdirecek mânâsını da ifade eder.

Mehdi Aleyhisselâm hakkında çok sayıda Hadis-i şerif nakledilmiştir. Âlimler bunu mütevatir kabul ederler. Resulullah Aleyhisselâm'dan beri, Müslümanlar âhir zamanda, Ehl-i beyt'e mensup bir zâtın çıkıp dini güçlendireceğine, adaleti hâkim kılacağına, Müslümanların ona tâbi olup İslâm beldelerinde hâkimiyet kuracağına, bu kimseye Mehdi denileceğine inanmış ve bu âli zâtın gelmesini beklemektedirler.

Hadis-i şerif'lerde ifade edildiğine göre İsa Aleyhisselâm ile Mehdi Aleyhisselâm aynı zamanda çıkacak ve İsa Aleyhisselâm, Mehdi'ye yardımcı olacak, birlikte Deccâl'i öldüreceklerdir. Hatta Hz. İsa Aleyhisselâm'ın, Mehdi'nin arkasında namaz kılacağı rivayet olunmuştur.

Bugüne kadar “Mehdiyim” diyenlerin hepsi şeytanın kuklasıdır, maskarasıdır. Bu çıkanlar yalancıdır, sahtedir, soytarıdır. Bunların yalanını, sahteliğini Hadis-i şerif'ler ile çürüttük. Gelecek olan Mehdi'nin alâmetlerini Hadis-i şerif'lerden öğreniyoruz.

Câh'ıs-sadefî den rivayet edildiğine göre Resulullah (sav) Efendimiz bir Hadis-i şerif'lerinde şöyle buyurmuşlardır:

“Benden sonra halifeler bulunacaktır. Halifelikten sonra emirler, emirlerden sonra krallar, krallardan sonra da zâlim idareciler olacaktır. Daha sonra ehl-i beyt'imden bir adam çıkacak, yeryüzü zulümle dolduğu gibi onu adaletle dolduracaktır.” (Câmiüs-sağîr: 4768 )

Mehdi Hazretleri hakkında pek çok Hadis-i şerif nakledilmiştir. Ulemâ bunları mütevatir kabul ederler. Çünkü Müslümanlar âhir zamanda Ehl-i beyt'e mensup bir zâtın çıkıp din-i İslâm'ı güçlendireceğine, adaleti hâkim kılacağına, bu kimseye Mehdi denileceğine inanmış ve bu âlî zâtın gelmesini beklemektedirler.

Zuhur etmeden önce zemin hazırlanacağı ve mutlaka tâbi olmanın gerekliliği, mutlaka gönderileceği ve nesebi, ehl-i beyt'ten oluşu, vehbî ilmi, bir gecede olgunlaştırılacağı, cennetle müjdelenmesi, insanlar tarafından çok sevilmesi, mücadeleci oluşu, zuhur senesini haber veren alâmetler ve zuhuru, çıkışından ümitlerin kesildiği bir sırada çıkması, zamanının en hayırlısı olması, zuhur şekli, hakimiyeti, zamanının bereketi hakkında rivâyet edilen Hadis-i şerif'lerden öğrenmekteyiz.

İsa Aleyhisselâm ile buluşması hakkında Ebu Ümâme el-Bâhilî den şöyle rivayet edilmiştir:

Resulullah (sav) bize hitap etti. Deccal'i anarak şöyle buyurdu:

“Sonra Medine şehri, sakinleriyle beraber üç defa sallanacak. Bunun üzerine Medine'de bulunan münafık erkek ve kadınlardan hiç kimse kalmayıp hepsi de Deccal'in yanına gidecekler. Böylece demirci körüğünün demirin kirini pasını giderip attığı gibi Medine de içindeki pisliği dışına atacak ve o güne kurtuluş günü denilecektir.”

Ümmü Şüreyk bint-i Ebi'l-Aker : “Yâ Resulellah! Peki o gün Araplar nerede olacak?” diye sordu. Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Araplar o gün az olurlar ve büyük çoğunluğu Beyt'ül-Makdis (Kudüs)te bulunacaklardır. İmamları da sâlih bir insan (Mehdi) olacaktır. Sonra imamları öne geçip kendilerine sabah namazını kıldıracağı sırada Meryem oğlu İsa Aleyhisselâm sabah vaktinde inecektir. Bunun üzerine İsa Aleyhisselâm'ın öne geçip cemaate namaz kıldırması için imam (Mehdi) arka arka yürümeye başlayacak. Fakat İsa Aleyhisselâm elini onun omuzlarına koyacak ve ona: ‘Geç öne namazı kıldır! Çünkü kamet senin için getirildi.' diyecektir. Bunun üzerine imamları (Mehdi) onlara namazı kıldıracaktır.” (İbn-i Mâce: 4077)

Dini dünyaya âlet eden sapıtıcı imamlar, dini kendilerine uydurmaya çalışırlar. Madde ve menfaat, mevki ve şöhret uğruna dinden çıktıkları gibi, başkalarını da çıkarmaya çalışırlar.

“Onlar ahiret karşılığında dünya hayatını satın alan kimselerdir.” (Bakara: 86)

Bununla da kalmayacak, Mehdiyim, hatta peygamberim diyen sahtekâr, soytarılar türeyecektir. Bunları Resulullah (sav) Efendimiz haber vermiştir.

“Hepsi de Allah'ın peygamberi olduğunu iddiâ eden otuza yakın yalancı deccaller türemedikçe kıyamet kopmaz.” (Tirmizî)

Şimdi deccaliyet devrinin içindeyiz, en son deccale gelinceye kadar devam edecek.

“Şüphesiz ki kıyametin önünde yalancılar zuhur edecektir.” (Müslim)

İşte bu yalancılar bu zamanda mevcuttur. Onların her şeyi yalan ve dolandır.

Ey Müslümanlar! Şeytanın istilâ ettiği bu sahteler şeytan taraftarıdırlar. Onlara tâbi olan da onlarla beraberdir ve şeytan fırkasındandır. Bu yalancılara kanmayın. Onları iyi tanıyın. Şimdilerde türeyen sahte mehdi de şarabı helâl saymakta, başı açık gezilmesine, kadınların çıplak dolaşmasına izin vermekte, namazı hafife almaktadır. Resulullah Aleyhisselâm'ın müjdelediği Mehdi, Resulullah Aleyhisselâm'ın soyundan, Sıddık-ı Ekber ın yolundan gelse gerek. İmâm-ı Rabbânî -kuddise sırruh- Hazretleri de bu hususta buyururlar ki:

“Sanıyorum ki Peygamber'imizin (sav) geleceğini haber verdiği Mehdi, velâyetin en yüksek derecesinde olacaktır. O da bu Tarikat-ı aliye'den yetişmiş ve bu silsile-i aliye'yi tamamlamış ve tekmil etmiş olacaktır. Çünkü bütün velâyet yolları, bu yolun altında bulunmaktadır. Diğer velâyetinin, nübüvvet makamının kemâlâtından nasibi azdır. Bu yoldan kazanılan velâyette ise, Sıddık-ı Ekber'in yolu olduğu için, o nübüvvet makamının kemâlâtından pek çok bulunur.” (251. Mektup)

Hülasa-i kelâm; İsa Aleyhisselâm ile Mehdi Aleyhisselâm beraberce İslâm dininin muzafferiyeti için çalışacaklar, kendilerine verilen vazifeyi hakkıyla yapacaklardır.

Sahtelere ise bu vazifeyi kim veriyor? Şeytan veriyor ve onlar şeytanın yardımcısı, askeridirler. Bunlar çıkacak fakat biz bu mevzuda da Hadis-i şerif'lerin nur ışığı üzerinde ümmet-i Muhammed'e gerçek Mehdi'nin alâmetlerini belirtiyor ve izah ediyoruz.

Bütün bu hadiselerin olması âhir zamanda olacaktır. O zaman artık fitne ve fesat artmış son haddini bulmuş olur. Bu çıkanlar sahtedir. Bu çıkan ilk değil, sonuncusu da değil. Bundan sonra da çok çıkacak.

Hadis-i şerif'te:

“Ümmetimden yalancılar deccaller vücuda gelir.” buyuruluyor. (Münâvî)

Yalancı ve deccalden maksat, dıştan insanları irşat ve ıslah etmek sıfatıyla görünüp, gerçekte ise halkı ahkâma uymaktan alıkoyanlardır. Hz. Allah'a ve Resul'üne isyan edenlerde akıl yoktur, onlara deli nazarı ile bakılır. Zaten bu adamın da deli raporu olduğu bilinmektedir.

Kendilerinin resul olduğunu söyleyen bu yalancılar, bir peygamberin “Nebi” olmadan “Resul” olamayacağını bilemeyecek kadar cahildirler. Gerçekten şeytan onlara bu yalanı süslü göstermiş, onları gururları aldatmış. İlâhî emir ve hükümleri, bilgisizlik sarayı olan nefislerine soracaklarına ve şeytana uyacaklarına, Hz. Kuran'a kulak verip itaat etselerdi bu rezil duruma düşmezlerdi. Daha evvel şöyle arz edilmişti:

“Önümüzde çok büyük hadiseler, çok büyük sıkıntılar, çok büyük harpler var. Şimdiden Hz. Allah'a ve Resul'üne dönmeye bakın. Mehdi Aleyhisselâm ancak ihlâs sahiplerini ordusuna alacaktır. Gerçekten bir imam gelecek, fakat fakirin tahminine göre bu zamana daha vakit var. Nasibi olan bu hakiki imamı görür. Çıktığı zaman tereddütsüz biât edin.”

Şu kadar var ki İsa Aleyhisselâm'ın da geleceği Âyet-i kerime ve Hadis-i şerif'ler ile arz edildi. Ona ve Mehdi Aleyhisselâm'a gönülden teslim olup biat etmek şarttır. Çünkü Resulullah (sav) Efendimiz Hadis-i şerif'lerinde onun hakkında şöyle buyuruyor.

“Bakalım imamınız kendinizden olduğu halde Meryem oğlu İsa yanınıza indiği zaman durumunuz nasıl olur?” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1406)

Herkes imtihan olacak, böylece iman ile küfür ayrılacak. Allah (cc), kime o lütuf nûr'unu koymuşsa ona tâbi olacak, kime koymamışsa olmayacak.[1]

Kaynaklar

[1] Hakikat Dergisi, "İSKENDER EVRENESOĞLU (SAHTE MEHDİ)", Sayı:108.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: garip, 23.02.2018, 00:59 (UTC):
1.Rüya ile amel olunur mu
2.Rüyada görünen herşey gerçek mi
3.Rüyada gördüğünüz herşeyin ALLAH TAN geldiğine ne derece güvenilirliktesiniz
4.O kadar günahkar insan haramlardan günahlardan yasaklardan uzaklaşmadıkça ibadetini tam salih ihsana göre kalb temizlenmeden nasıl gördüğüne inanıp güvenebilir.
5.Rüyaya cinlerin ve şeytanların dahil olup olmadığını ne kadar güvenilirlikte biliyorsunuz
6.peki hacet namazını yaptıktan sonra rüyada ya sarhoş olan bi komşunuzu veya bi yakınınızı görseydiniz ALLAH KORUSUN gene tabi edermiydiniz
7.peki YÜCE RABBİM sizi gördüğünüz rüyalarla doğruyu veya yanlışı akıl vasıtası ile ayırıp ayıramayacağınızı ile imtihan ediyorsa
8. daha sorulacak sorular vardır.
AKIL YA ŞEYTANDAN YA NEFSTEN YA RAHMETTEN GELİRMİŞ(AYIRT ETMEK SİZE KALMIŞ)

Yorumu gönderen: iskenderrrrr, 17.04.2014, 23:06 (UTC):
ey iskender bız senın ne sarlatan oldugunu senı kımlerın irticaya karşı hazırladıgını işlerın tersıne donmesıyle nasıl amerıkaya kaçtıgını bılıyoruz...sahtekar herıf cınlerın usagı sen daha fatiha suresını okuyamıyorsun kalkmıs aytle nebı ve resullerın hz muhammed as ile son buldugunu yazan kuranı ınkar ederek resul oldugunu ıddıa edıyorsun sahtekar...yuzune bakınca mıdem bulanıo bu adamın o kaslarının arasındakı ben varya bı kayboluo bı gelıo ondanda suphelenıom sahtekar oraya bı ben yapmıstır kalemle onuda resullugune delıl gosterıo..sen bırak kasındakı benıde madem resulsun nubuvet muhurunu gosterde bakalım her resulde her nebıde nubuvet muhuru vardı senınkı nerde bı bakalım hele sahtekar dın dusmanı iş partısının usagı senın ıplıgını pazara cıkarcam rahat ol sen sahtekar...

Yorumu gönderen: Zavallı bir kukla, 11.09.2010, 09:03 (UTC):
Ergenekon kuklası İskender kendisine inanabilir. Ancak saf bir şekilde onun arkasından giden Amerikadaki kardeşlerimize tavsiyemiz, youtubeda bu tur sahte mehdi ve resullere ilişkin programlara bakmalarını tavsiye ederiz. Hepsindeki ortak özellik şudur: (sahte resullerle mülakatlar var programd)
-hepsi Tanrıyla konuştum diyor
-hepsi sapık cisellik yapıyor ve bana Tanrı yaptırttı diyor
-hepsi içi boş ilimsiz kuru laflar ediyor ama sevgi ve ilgiye aç saf insanları hipnotik ve sık tekrarlarla dolu laflarla bağlıyor
-hepsi yalancı bir ruya oluşturuyor
-Saf kişiler bir süre sonra çevre ve gerçek hayatta kopuyor hatta ölüme isteyerek gidiyor.

Neyse, sevgili saf ve iyiniyetli arkadaşlar. Mehdi resul dediğiniz kişinin haşa Allah yazdırdı dediğiniz kitap hem içerik hem tutarlılık hem de belagat açısından iğrenç. Kuranın haşa bin kat kötü ve berbat bir benzetmesi. Ben otursam bundan çok daha güzelini şiir diye yazarım.

Ayrıca, o kişi kim oluyor da haşa Allah'ın Kuranında haram ilan ettiği sapık cinselliği ahlaksızlığı Allaha atfediyor. Allah kötülüğü emretmez ve Alahın evliyaları asla kötü örnek olmaz. Bu apaçık bir sapıklıktır.
Adam cumhurbaşkanı olacağım dedi olmadı. Kadınlarla alem yaptı. Paranızı namusunuz aldı. Bu adam değil evliya şarlatan bile olamaz çünkü hiç komik ve sempatik değil. ABD TVlerine düşerek İslamın imam kelimesini kirletti.
Allah sizi ve hepinizi kurtarsın.

Yorumu gönderen: irfan, 30.08.2010, 20:58 (UTC):
Bakın kardeşler beni dinleyin.Eğer bir insana hakaret edecekseniz bile önce ne diyor bir dinlemek lazım.Bize yakışan budur.Hacet namazı kılmaktan niye korkuyorsunuzki.Kılın bakalım bizim gördüğümüz gibi sizde rüyanızda birşeyler görünki sonra karar verin.Ben rüyamda ne gördüğümü söylemiyorum.Ama 10-15 gün günde 2000-3000 Allah ismini zikr edin(sessizce)sonra liyakatınız oluşur.Perşembe cuma ara gecede kılın namazı bakalım ne göreceksiniz.Allah yar ve yardımcınız olsun.

Yorumu gönderen: Zeki, 13.07.2010, 16:53 (UTC):
"ahmet,26.12.2009 00:19:04" arkadaşın dediği doğru değil, yani "kovma" diye bir olay yok. Önceleri, İ. Evrenosoğlu Hz. de diğer vekiller gibi Muhammed Raşid Hz. ne Vekaleten mürşidlik yapıyordu. Daha sonra, Allah CC. kendisini Asaleten Mürşid tayin edince, Muhammed Raşid Hz.nin çevresindekiler kıskançlıkla onu kötülediler. Muhammed Raşid Hz.nin vefatıyla da 7 parçaya bölündüler, bazı vekiller, kendilerini mürşid ilan ettiler.Hiç kimse "şu mürşit hakiki, şu sahte" diye eleme yapma durumunda değildir. Herkes kendi mürşidini Allahtan sorup tabi olmalı. Bu şekilde Kendi Mehdisini bulmuş olur. İ. Evrenosoğlu Hz.nin Mehdi olup olmadığını da Allah'a sormak gerekir. Çünkü Tayini yapan O'dur.

Yorumu gönderen: şakird, 09.06.2010, 07:14 (UTC):
bu adam kafayı yemiş hemde peynir ekmekle stand up cı gibi adam hele canlı yayında sözde vahiy alması yok mu :) ve adsız arkadaş iskender oğlunu rüyasında gören bir arkadaşında bahsetmiş kardeş seninde bildiğin gibi bu şeytani bir rüyadır ve ayrıca mehdi (ra) resul değildir aman Allahım ben nereye düştüm böyle ya sizler bir şeyleri araştırmıyor musunuz adam diyor ki şuan dünya üzerinde bilmem kaç bin tane peygamber var görevini yapan haşa böyle bir şey olamaz efendimiz bile söylemiştir benden sonra bir peygamber gelecekse eğer o da hz ebu bekir olurdu diye rivayetlerde böyle geçiyor ama bilindiği üzere h.z Muhammed (sav)son peygamberdir ALLAH (cc) ise bizi yaratandır bunun aksini iddia eden kişi sapıtmışdır
lütfen arkadaşlar böyle şeylere karşı yapmanız gereken şey bunlara gülüp geçmeniz yada bilginiz yeterince varsa insanlara öğüt vermeniz

Yorumu gönderen: derviş, 24.05.2010, 05:54 (UTC):
Faruk 1 kardeşimize de bir kaç cümle söyleyecem inş. Belke tefekkür ederde , kendilerine hidayet kapıları açılar.
Şimdi Peyğamber Efendimiz (SAV)-me kim tabi omuşsa hepsinin cehennemden kurtulduğunu, yani cehenneme girmeyeceyini bizlere Kurani Kerim söylemektedir.
Araf 157-Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları ümmî, nebî, resûle tâbî olurlar.....İşte onlar, onlar felâha (kurtuluşa, cennet mutluluğuna ve dünya mutluluğuna) erenlerdir.
Yine Kurani kerim Ali İmran 31-de:De ki: “Eğer siz Allah'ı seviyorsanız, o taktirde bana tâbi olunuz ki Allah da sizi sevsin ve sizin günahlarınızı mağfiret etsin (sevaba çevirsin). Ve Allah "Gafur"dur, "Rahîm"dir.”Şimdi Faruk 1 kardeşim sana sualim var? Nasıl Peyğamber Efendimize (SAV) tabi olacaksan. Kafana nasıl uyğun geliyorsa öylemi?
Bak Rasulu Ekrem (SAV) ne buyuruyor:"Kim bana itâat ederse süphesiz Allah'a itaat etmis olur. Her kim imam (devrin imamına)a itaat ederse süphesiz bana itaat etmis olur. Eler kim imama isyan ederse süphesiz bana isyan etmis olur" (Ibn Mâce, Cihâd, 39)
Şimdi sen bu kafanla nasıl bulacaksın devrin imamını? Yine Resulu 9SAV) diyor ki, : Axirzamanda ümmetimin başında deccala hizmet eden 70 bin alim olacak.
Bu 70 bin alimi nasıl inceleyeceksin, hangi ilminle inceleyeceksin. Onlardan aldığın ilimle onları nasıl fark edeceksin.
Bu sebepten Efendimiz Mehdi as herkese ALLAHA ULAŞMAYI DİLEYİN ve Mürşidinizi Allahtan sorarak bulup tabi olunuz. "BANA TABİ OLUNUZ DEMİYOR" - "Allahın gösterdiyine tabi olunuz diyor". ANLAMIYORMUSUNUZ SEVGİLİ KARDEŞLERİM- Şimdi AXİR ZAMAN.

Yorumu gönderen: derviş, 24.05.2010, 05:08 (UTC):
Hamd olsun şükr olsun ki, Efendi hz-ri Mehdi as-min ta kendisidir ve Rasuldur. Mehdi as-min Rasul olduğunu Ustad Bediüzzaman hz-ri de söylemiştir.
...bundan sonra gelecek Mehdî-i Resulün temsil ettiği kudsî cemaatin şahs-ı mânevîsinin üç vazifesi olduğu, bunların imanı kurtarmak, hilâfet-i Muhammediye (a.s.m.) ünvanıyla şeâir-i İslâmiyeyi ihyâ etmek ve inkılâbât-ı zamaniye ile çok ahkâm-ı Kur'âniyenin ve şeriat-ı Muhammediyenin (a.s.m.) kanunlarının bir derece tâdile uğramasıyla o zât bu vazife-i uzmâyı yapmaya çalışır. (Şualar | On Dördüncü Şuâ | 382)

Şimdi kendilerini alim zann eden cahil yazarlar, ellerine kalem alıp ahkem söylüyorlar. Önce Nebi olurmuş sonra Resul olurmuş gibi.
Kendilerini bilmeyen alimlere acizane tafsiyemş. Önce kendinizi tanıyın , nerden geldiniz , nereye gidiyorsunuz. Gelen neyiniz - giden neyiniz. Qalu-bela günü neleri söz vermişsiniz(misak). Ölmeden önce sözünüze sadiq olunuz. Yani ALLAHA ULAŞMAYI DİLEYİN və Allahtan mürşidinizi sorarak(hacet namazı ile)ezelde tayyin olmuş Mürşidinize tabi olunuz. Eksi taktirde şeytana bilerek veya bilmeyerek tabi olursunuz.
"Mürşidi olmayanın Mürşidi şeytandır"-Bistami(ks).

Yorumu gönderen: Faruk 2, 24.04.2010, 12:41 (UTC):
Alemlerin yaratıcısı olan Allah’ı (haşa) durumumuzdan
habersizmiş gibi kabul ederek, sanki bir kral’a onun çevresindeki
adamlarından haber gönderir gibi aracı koymak düpedüz sapkınlıktır.Yani bu insanlar kendi günahlarını affettirebilmek için,deyim yerindeyse,günlük yaşantılarında olduğu gibi bu işi de torpille ve de bir tanıdık vasıtasıyla halledebilmeye çalışmaktadırlar.Kendilerini aldatan kaşarlaşmış sapkınlar da,zahir ve batın tartışmalarıyla adeta yaptıklarını insanlaradoğru göstermek için onları uyaran kimseleri, dinden çıkmakla itham etmektedirler.Aslında biliyorlar ki,batın ve zahir asla çelişmez.İmam Gazali”,Kim ki batın ile zahirin çeliştiğini söylüyorsa, o kişi küfre,imandan daha yakındır” demektedir.
Yani “hakikat,hakikat” diyerek boş yere insanları kendilerine
kul ederek sömürmektedirler.Onların söylediği manadaki
hakikat’ın bu dinde yeri yoktur ve küfürdür.
İskender Evrenesoğlu’nun müritlerinden öyleleri var ki; efendilerine tabi olanların asla cehenneme girmeyeceğini,çünkü efendilerinin çadırının altında toplanacaklarını ve efendileri sayesinde cehennem azabından kurtulacaklarını söylemektedirler.
Saçma sapan hikayelere sarılıyorlar. Şunu bilmeliyiz ki;bir
kimsenin kalbinde Allah’tan başkasına ne kadar yer varsa,onda
Allah’tan başkasına o kadar kulluk vardır.Allah için olmayan bir
sevgi batıldır.”Her kim Rabbinin rızasına kavuşmayı arzu ederse
Salih bir amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak
etmesin”.(Kehf,110)İskender Evrenesoğlu veya onun gibilere uyanların şunu iyi bilmeleri gerekir ki, Hz. Muhammed (sav)’den dahi bu şekilde yardım istemek yasaktır.
“Ey Muhammed.! Sen sevdiğini doğru yola eriştiremezsin. Ancak Allah dilediğini doğru yola eriştirir. Doğru yola girecekleri en O bilir.”(Kassas 56)

Yorumu gönderen: Faruk 1, 24.04.2010, 12:37 (UTC):
İskender Evrenesoğlu’nun müritleri,”Benim şeyhim/efendim beni her yerde görüyor,işitiyor” diyerek,efendilerinden korkup
sakınmakta ve bu korkuyla tavırlarına istikamet vermektedirler. Bu sapkın tarikata hüsnüzanla yaklaşan bazı kimseler
de,”Bu mürid’ler,efendilerinden sakındıkları için kötülüklere
yönelmiyorlar.Bu iyi bir şey değil mi?”..demektedirler.
Açık yüreklilikle bilinmeli ki,bu iyi bir şey değil.
Çünkü Allah (cc) katında makbul olan ibadetler,Allah için yapılan ibadetlerdir.Her şeyi her yerde hakkıyla gören Rabbimizin bu sıfatlarını,(İskender El Ekber diyor ya kendine)bir yaratılmışa nisbet ederek şirk içine düşen
insanlar,bu şirki yöneliş ile hangi iyiliği yaparlarsa
yapsınlar,hangi kötülükten sakınırlarsa sakınsınlar,Rabbimiz
katında makbul değildirÇünkü öncelikle sakınılması gereken en büyük kötülük ŞİRK’TİR.Eğer (vasıta) ile Allah’ın emirlerini bizlere tebliğ eden bir kimse kasd ediliyorsa,bu zaten hak olan bir şeydir.
Ama Mihr vakfına mensup müritlerin bir çoğu büyük bir sapkınlıkla,(vasıta) olarak araya kendilerinin günahlarını affettireceğine inandıkları “efendimiz(!)” dedikleri İskender Evrenesoğlu’nu koyup ondan yardım beklemektedirler.
Allah(cc) Kur’an-ı Kerim’de bu konuda şöyle buyurmaktadır:
”..Sizin O’ndan başka hiçbir yariniz ve şefaatçınız yoktur.Artık iyice düşünmezmisiniz.?(Secde 4)

Yorumu gönderen: SULTANIM..., 17.03.2010, 17:10 (UTC):
sizler gönüller sultanına nasılda vijdansızca şeyler söylüyorsunuz,sizler işitmiyorsunuz,göremiyorsunuz,idrakte te yok,kalbinizde ona duyulan özlem ve sıcak bir sevgi beslemedikçe ona biat edebileceğinizimi düşünüyorsunuz.sizler mehdiyi bulacaksınız ama kendi mehdilerinizi nasıl istiyosanız nasıl düşlüyosunuz onu.aramaya devam edin mutlaka bulursunuz.Ama allahın göndereceği mehdi; sizlerin değer ölçülerinin hangisine uyacağı konusunda rabbim;biz hüküm verirken onlarımı soracaktık diyorkime diyor kendileri birer hüküm koyanlara ve bir nurlu kitaba dayanmaksızın konuşanlara diyor;sizler son nebinin varisine korkusuzca dil uzatan akletmeye yeltenmeyen sizler,''siz iman ettik demekle imtihan edilmeden cennete girebileceğinizimi zanettiniz,hayır sizden önceki kavimleri imtihanlara tabi tuttuğumuz gibi sizide imtihan edceğiz,taki pisi tenizden ayıt edinceye kadar,yoksakötülük yapanlar bizden kaçabileceklerinimi zannediyorlar.NE KÖTÜ HÜKÜM VERİYORLAR..(ankebut2-3-4)şeklindeki ayeti kerimeyi unutuyorsunuz;kuranın yaşanmadığı bu devirde;evlerde asılı duran mezarlarda okunanan,ve muzikal şekilde okunan kuranın..şimdi sizler hadisleri ve hadis zannedilenleri kurana değil kuranı hadislerimi tabi kılıyorsunuz.size allahın kitabını yaşatmaya çalışanla,allahın nurunu ağzınızla söndrmeyemi kalkıyorsunuz..ohalde bekleyin,bizde sizinle birlikte bekleyenlerdeniz..

Yorumu gönderen: ahmet, 25.12.2009, 22:19 (UTC):
Bu şarlatanı Rahmetli Muhammed Raşid EROL Hz.leri cemaatından kovmuştur Bilginize..

Yorumu gönderen: hacer, 24.12.2009, 13:56 (UTC):
kime inanacagimizi sasirdik

Yorumu gönderen: mustafa, 22.12.2009, 21:19 (UTC):
Bayan müridine tacizde bulunup sonra da bunu Allah emretti diyen birine nasıl mehdi gözüyle bakıyorsunuz. Rüyaların hem rahmani hemde şeytani olanları vardır. Şeytan, rüya yoluyla sizi bu kişiye yönlendiriyor olabilir. Risalet nurları kitabını okuyan kişi bu adama nasıl mehdi diyebilir. Bu akıllı adam işi değildir. Ayrıca gerçek Allah dostlarına bakmaya insan doyamaz. Onlardaki güzelliği farkeder. Ben bu adam çıktığından beri bu adamın yüzüne bakasım gelmiyor ve sıkılıyorum. Ayrıca bugüne kadar gelmiş islam alimlerinin tersine itikadı bozucu ehli sünnet dışı fikirleri empoze ediyor. bilinmeyen şeylerden bahsetmesi sizi aldatmasın. Allah tüm müslümanlara hakiki mehdiyi tanıyıp ona Allah için biat etmeyi nasip eylesin. sahtekarların ağına düşenleri onların tasallutundan kurtarsın inşallah.

Yorumu gönderen: rumi, 20.12.2009, 15:55 (UTC):
er yarın hak divanında belli olacak..bugün mehdi as'ı inkar edenler ne yazık ki çoook pişman olacaklardır. hidayete ermeye şu dünya da başka kim davet etmektedir.aklınızı başınıza alın. Allah'a hidayete ermeyi dileyin ve hacet namazı kılarak mehdi as'ın kim olduğunu Allah'a sorun ve cevabı Allah'tan alın..Hamdolsun ki Rabbimiz bize gerçeği gösterdi.

Yorumu gönderen: Dikkat, 22.11.2009, 12:35 (UTC):
Şunu söylemek gerekir ki bu kişi DECCALin görevlerndirdiği zavallılardandır.İnsanları islam adı altında yanlış yola sürüklemektedir.Çoğu insanın bu adama inanma sebebi ise bu adama CİNler tarafından yardım edilmesidir.Böylece insanlar olağanüstü haller olduğunu görüp o adama iman etmekte herkes dikkatli olsun Deccal her türlü oyunu oynamaktadır.

Yorumu gönderen: adsız, 11.11.2009, 10:49 (UTC):
birkaç arkadaşım hacet namazını kılıp allahtan kendisine rüyasında tabi olması gereken kişiyi göstermesinin isteyince rüyalarında bu adamı iskender evrenesoğlunu görmüşler yorumlarınızı bekliyorum

Yorumu gönderen: sami ünal, 01.07.2009, 14:24 (UTC):
allah nefsiyle hareket edene lanet etsin allah dostlarına dil uzatanlara lanet olsun efendi hz.leri mehdi resul dür bir hacet namazı kılın ve allah aonun kimligini sorun yoksa cok pişman olursunuz degerli kardeşlerim allah hepinizi affetsin şeyta na degil allah a kul olun amin

Yorumu gönderen: kasım, 01.07.2009, 13:06 (UTC):
allah bu sahte peygamber diye geçinen iskemder evrenseloğlunun belasını versin ve onu cehheennemde yaksın inşşalah dilerim allah tan onun gibi ebucehiller yerle bir olacaklardır onlar şerefsizdirler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52741149 ziyaretçi (134030926 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler