Sanayi Inkilabi
 
Sanayi İnkilabı

Sanayi İnkilabı

İnsanlığın bugünkü düzeyine ulaşmasında önemli roller oynayan dönüm noktaları vardır. Sanayi İnkilabı, bu dönüm noktalarından birisidir. Önceki yüzyıllarla karşılaştırıldığında 19. yüzyıl ve sonrasının tarihin en hızlı değişim, dönüşüm yıllarını kapsaması ve insanın büyük ölçüde bu dönemde doğaüstündeki egemenliğini arttırması Sanayi İnkilabıyle mümkün olmuştur. Coğrafi Keşifler sonrasında, eski dünyanın ticaret merkezlerine denizcilik alanındaki gelişmeler aracılığıyla yerleşen Avrupalı devletler, üretim ve tüketimi arttıran kapitalist ve merkantilist politikalardan yararlanarak hem burjuvazi ekseninde hem de devlet ekseninde belli bir sermaye birikimine ulaşmışlardır. Bilim ve teknik alanında yaşanan yeniliklerin bu sermaye birikimine bütünleşmesi, yüksek üretim değerlerine nasıl ulaşabiliriz sorusunu yanında getirerek, Batı'nın diğer uygarlıklarla karşılaştırıldığında daha zengin bir mali, ekonomik altyapıya sahip olmasını sağlayan sanayileşmeyi yaratmıştır.

Sanayi İnkılabıyla sermaye kendisini çevreleyen zincirlerden kurtularak, sürekli bir mal ve hizmet artışı yaratabilmekteydi. Doğanın, ekonomi üstündeki arz-talep dengesini belirleyen temel unsur olmaktan çıktığı bu süreçte, sanayiyle bilim-teknik arasındaki ilişki ekonomide belirleyici olmaya başlamıştır. Burjuvaziyi ortaya çıkaran kapitalizm, dinamik bir ekonomik etkinlik olarak sanayileşmenin ilk habercisidir. Yeni tutum ve kurumlar geliştiren kapitalizm, ekonomik çıkarların kontrol edilebilmesi ve geliştirilebilmesi için gereken sermayenin oluşturulmasında ve daha rasyonel bir biçimde kullanılmasında rol oynamıştır.

Sanayi İnkilabı öncesi Avrupa tarihine baktığımızda Avrupa'da mutlakiyetçiliğin etkisi altında merkezi yapıların kuvvetlendiğini, devlet ve bürokrasinin kendinden önceki feodal düzeni tasfiye edecek şekilde, ülke yönetimlerinde söz sahibi olduklarını görmekteyiz. Yani ulus-devlet oluşumları için gereken altyapı, 15. yüzyıldan itibaren şekillenmeye başlamıştır. Ulus-devlet altyapısının bu biçimleniş sürecinde merkezi orduların, liberal düşünürlerin ve burjuvazinin etkisi bulunmaktadır. Bu noktada Sanayileşme 15. yüzyılla başlayan sürecin hem sonucu hem de daha da derinleşmesini sağlayan temel unsurudur. Sanayi İnkilabı ile birlikte Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinin uzantısı olan modern bilgi ve bilim daha sistemli bir şekilde ekonomiyle bütünleşmiştir. Böylece ekonomik faaliyetlerde yerel unsurların yerini ulusal ve uluslararası pazarlar almaya başlamıştır.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52982591 ziyaretçi (134752985 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler