Saranin ve Cinli Hastalarin Hakikati ve Ilaci (1. Bölüm)
 

Saranın ve Cinli Hastaların Hakikatı ve İlacı

BÖLÜM 1

1. Saranın Hakikati

Sara, insanın aklının gitmesi ile hasıl olur ki; bayılan ya da kendini kaybeden insan ne konuştuğunu, ne yaptığını bilmez. Bu da iki türlüdür:

1- Beyin damarlarında ya da beyinde olan herhangi bir rahatsızlık sebebi iledir ki; bu tıbbîdir. Hastalığın şekli şöyledir: Hasta bayılır, ağzından köpük gelir, vücudu kasılır, bazen dilini ısırır, yüzünün rengi değişir, gözleri bir noktaya takılıp kalır. Bu hal, iki ya da üç dakika, en fazla beş dakika sürer. Beyindeki rahatsızlığın fazla olması sebebi ile kasılma ve dişlerini sıkma olayı olmadan bu hastalık bir ya da iki saatte sürebilir. Maalesef hastalık tıbbî olduğu halde doktorlar bu hastalığı tedavi etmekten acizdirler.

2- Bu bayılma türüne yakın bir cinnî bayılma, yani cinlerin insanın vücuduna girerek bayıltması da vardır ki, aynen beyinden gelen bir rahatsızlık gibi olur. Onu gören doktor, hastalığın beyinden olduğunu söyler. Fakat beyin filmi ya da elektrosu çekildiğinde, beyinde herhangi bir şey gözükmez.

Cinlerin, insanların vücutlarına girerek başka bayıltma usulleri de vardır ki, hasta bu bayılma türünde ya ölü gibi yatar ya da da çığlıklar atar. Bunlara ilerde misaller vereceğiz. Önce saranın bazı kısmının cinlerden olduğuna Kurân ve hadisten delil verelim:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

"Faiz yiyenler, ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar." (...) (Bakara 275)

İmam Kurtubî, "bu ayet, cinin insanı çarpıp saralattığına işarettir." buyuruyor.

Cinin insanın cesedine girmesi Allah'ın Kitab'ı, Resulullah'ın sünneti, sahabeden bazıları ile müslümanların imamları tarafından sabit olmuş, kabul edilmiş bir gerçektir.

Ümmü Eban, binti Elvazia'dan, o da babasından rivayet ediyor;

"Babam, mecnun olan oğlunu ya da kız kardeşinin oğlunu Rasulüllah'ın yanına götürdü ve "Ey Allah'ın Rasulü, yanımda oğlum ya da kız kardeşimin oğlu var, size dua buyurmanız için getirdim." dedi. Bir şeyin üzerine binili olarak (deve ya da at) elleri de bağlı olduğu halde getirdiler. Rasulüllah, "Onu bana iyice yaklaştırın, arkası benden tarafa olsun." buyurdu, dediğini yaptım. Rasulüllah elbisesinin arkasını yukarı kaldırdı ve onu vurmağa başladı. Elini o kadar kaldırıyordu ki, koltuğunun altı gözüküyordu. Bu esnada "çık ey Allah'ın düşmanı" diyordu. Baktım çocuğun bakışları değişti, düzgün bir şekilde bakıyordu. Sonra Rasulüllah onu önüne oturttu, biraz su ile yüzünü mesh etti ve ona dua etti. Sonra ben ondan daha iyisini görmedim." (Ahmed, Ebu Davud)

Bu hadiste, ihtiyaç ve zaruret esnasında cinnî olan hastanın dövülmesine işaret vardır.

İmam-ı Ahmet'in Müsned'inde Yaleb, Mürre'den rivayet ediyor; "Rasulüllah ile bir seferde idik. Yolda bir çocuk ile oturan bir kadına rastladık. Kadın, Peygamberimize, "bu çocuğuma bir bela isabet etti, günde kaç defa oluyor bilmiyorum." dedi. Peygamberimiz, "Onu bana ver." buyurdu. Ben de onu Rasulüllah'a verdim. Çocuğun ağzını açtı ve onun ağzına üç defa nefes etti ve hakaretvari bir şekilde, "Ben Allah'ın kulu ve Rasulüyüm, sus ey Allah'ın düşmanı!" dedi. Sonra çocuğu annesine verdi ve biz sefere devam edip gittik. Sonra geri döndüğümüzde kadın üç koyun ile duruyordu. Efendimiz çocuğun durumunu sordu. Kadın, "Seni hak olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki çocuğun hiçbir şeyi kalmadı. Şimdi bu koyunları otlatıyor. Koyunların bir tanesini Rasulüllah'a hediye etti. Efendimiz de kabul buyurdular."

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor: "Bir kadın oğlu ile Rasulüllah'ın yanına geldi ve "Ya Rasulüllah oğlumda cinlerden rahatsızlık var. Sabah akşam bizi rahatsız ediyor." dedi. Peygamberimiz çocuğu eli ile mesh etti ve ona dua etti. Çocuk kustu ve çocuğun ağzından bir köpek yavrusu çıktı ve kaçıp gitti."

Ata bin Ebiy Rebah’tan mervidir. "İbni Abbas bana dedi ki, "sana cennetlik bir kadın göstereyim mi?" Ben de "Evet." dedim. Şu siyah kadındır. Rasulüllah'a geldi, "Ya Rasulüllah beni sara tutuyor ve açılıyorum, bana dua et." Rasulüllah "istersen dua edeyim, Allah sana afiyet versin, istersen sabr et karşılığında cenneti kazan." Kadın, "Ben sabrediyorum, dua edin üstüm açılmasın." dedi. Efendimiz dua etti. (Müslim bi şerhi Nevevi) Bu kadının sarası cinlerdendi.

Abdurrahman b. Ebu Leyla'dan o da babasından rivayet ediyor: "Biz Rasulüllah ile beraber oturuyorduk, bir Arabi geldi ve "Ya Rasulüllah benim kardeşim rahatsız." dedi. Efendimiz "rahatsızlığı nedir?" buyurdu. "Cinlendi." dedi. Efendimiz "git onu bana getir." dedi. Gitti getirdi ve Peygamberimizin elleri arasın?, oturttu. Ben Peygamberimizin şu duayı okuduğunu işittim. Fatiha, Sûre-i Bakara'nın evvelinden dört ayet, Sûre-i Bakara'nın 163-164. ayetleri, Ayet-el Kürsi, Sûre-i Bakara'nın 285-286. ayetleri, Ali İmran'ın 18. ayeti, Araf Sûresi'nin 54. ayeti, Sûre-i Sarfat'ın 1'den 10'a kadar ayetleri, Sûre-i Haşr'ın sonu, Sûre-i Cin'in ilk üç ayeti, Ihlas, Felak ve Nas. Arabî bir şeyi kalmadı iyileşti." dedi. (Sünen-i İbni Mace)

İmam-ı Eş'ari, ehli sünnet vel cemaat makalelerinde dediler ki, "Cin saralının bedenine girer." Allah (cc)'nın da ayette buyurduğu gibi; "Faiz yiyenler ancak şeytanın dokunup çarptığı kimsenin kalktığı gibi kalkarlar. " (Bakara: 275)

Ahmed İbni Hanbel'in oğlu bir gün babasına, bazılarının cinin insan bedenine girdiğini inkâr ettiğini söyledi. Ahmed İbni Hanbel, "Ey oğlum, onlar dillerinin konuştuğunu yalanlıyorlar." dedi.

Taberi tefsirinde, Sûre-i Bakara'nın 275. ayeti için "sara ve cin çarpması" demektedir.

İmam Kurtubî ise saranın cinlerden olduğunu inkâr edip doktorluk olduğunu iddia edenler delidir demektedir.

Tabakalı Ashab-ı İmam-i Ahmed'de olduğu gibi, cin saralı olan kadının dilinden Imam-ı Ahmed'in gönderdiği tehditli habere "baş üstüne Ahmed isterse Irak'ı terk ederiz." dedi. Ahmet İbni Hanbel'in arkadaşı Ebu Bekr'in nalını ile cariyenin yanına gittiğinde ise ona,"Ben bu cariyeden çıkmıyorum, sana itaat etmiyorum. O İbni Hanbel idi ki, Allah ve Rasulüne itaat ederdi, biz de ona itaat ile emr olunduk" sözü açık bir delildir ki, cin insanın içine girer.

Yukarıda verdiğimiz delillerden de anlaşıldığı gibi, cin insanın içine girer ve onu sara tutmasına sebep olur. Cinin başka bir şekilde daha insana musallat oluşu vardır ki, bu bazen çok açık alamet ile bilinir ki, sapasağlam bir insanın bir anda aklı gider mecnun oiur. Bunu bir misal ile açıklayalım:

18-19 yaşlarında bir kızı bana getirdiler. O gün hiçbir şeyi yokken mecnun olmuş. Ne konuştuğunu nerede olduğunu bilmiyor. Üzerine okudum. Cin içinden çıkar çıkmaz kız Allah (cc)'ın izniyle uykudan uyanır gibi kendine geldi.

Bir başka şekli daha vardı ki, cin insanın herhangi bir uzvuna girer ve orası devamlı ağrı ve sancı içinde olur. Doktorlara giderler doktorlar senin hiçbir şeyin yok deyip gönderir. Hatta bazen insanın ayaklarına girerler ve yürümez hale sokarlar. Böyle bir kız geldi, okuyunca cin içinden çıktı ve kız yürümeye başladı.

SARA (EPİLEPSİ)

Sara hakkında tabibler ne diyor?

Sara, genellikle şuur kaybı ile birlikte olan ve nöbetlerle giden bir sinir sistemi hastalığıdır. Tıpta, "epilepsi" olarak bilinir. Bir sara nöbeti beyin fonksiyonunda kısa süreli bir bozukluk olarak tarif edilebilir. Bir grup beyin hücresi ani olarak elektrik deşarjı göstermekte ve nöbet ortaya çıkmaktadır. Nöbeti başlatan asıl sebebin sinir hücreleri arası akım geçişiyle vazifeli maddelerarası (nörotransmitterler) dengesizlik olduğu sanılmaktadır.

Sara, yaygın, (büyük nöbet ve küçük nöbet) ya da fokal (kısmî nöbetler) olabilir. Yaygın nöbetlerde şuur kaybı vardır. Fokal nöbetlerde şuur, sinir sisteminin bazı mesafelerinde kalabilir. Anormal elektrik deşarjı beynin belli bir bölgesindedir. Ancak komşu bölgelere yayılıp, yaygın nöbete dönüşebilir.

Saranın bir kısmının sebebi bilinmez. Bunlar bilhassa çocuklukta başlar. İbni Sina, Kanun ismindeki tıp kitabında; sara hastalığını anlatırken cinden bahsetmektedir. Burada diyor ki; hastalıklara birçok maddeler sebep olduğu gibi, cinnin hâsıl ettiği hastalıklar da vardır ve meşhurdur. Sara hastalığının bir kısmı kafa içi hastalıklarından dolayıdır (kafa yaralanmaları, beyin tümörleri ve beyin damarları hastalıkları). Diğer bir kısım vakalar beyin dışı hastalıklara bağlıdır (kan şekeri azlığı, kanda üre artışı, kalp sektesi, bazı ilâçlar ve alkol alımı). Sara vakalarının % 6 kadarında da sebep titrek ışıktır. Bunların çoğuna da televizyon seyretmek sebep olur.

Büyük Nöbet (Grand Mal)

Tonik-klonik nöbet de denen bu nöbet, halk arasında sara denince akla gelen nöbettir, herhangi bir yaşta başlayabilir. Büyük nöbet birçok safhadan meydana gelir. Aura denen ilk safhada hasta kaşıntı, koku, tat, mide ağrısı gibi bir his duyar. Böylece hasta nöbet geleceğini hissedebilir. Her zaman olmayabilir. Bundan sonra tonik safha başlar, hasta şuurunu kaybeder ve ayakta ise düşer. Bu düşmenin tedbirsiz olması, yâni düşerken kendini civarındaki ateş, su, uçurum gibi tehlikelerden ya da hafif kazadan korunmaya kalkmaması, çok önemli bir hususiyettir. Hastanın bütün kasları aynı anda kasılır. Bu sebeple önce, bir çığlık duyulur. Hasta nefes alıp, veremez ve morarır. Ayrıca idrar ve dışkısını kaçırabilir, dilini ısırabilir. 30 saniye sonra derin bir nefes alır ve klonik safha başlar. Bu safhada kaslar bir kasılıp bir gevşediğinden vücutta silkinti hareketleri ortaya çıkar. Çene ve dil hareketleri sonucu tükürük köpük haline gelir. Bu safha da 30 saniye sürer ve sonra gevşeme safhası başlar ve hasta derin bir uykuya dalar. Görünüş komaya benzer ama hasta her an uyandırılabilir.

Küçük Nöbet (Petit Mal)

Daha çok çocukluk çağında başlar. Ancak erişkinlikte de sürebilir, büyük nöbetlere yerini bırakabilir. Nöbete kısa süreli şuur kaybı eşlik eder. Bunların bir kısmında hasta tutulduğunda dik dik anlamsızca karşıya bakar. 10-15 saniye sürer ve gözden kaçabilir. 6-12 yaşında başlar. Bir kısmı daha nâdirdir ve kollarda ani hareketle belirli kısa süreli şuur kaybıyla kendini gösterir. Daha çok delikanlılık döneminde görülür. En az görülen tipinde hasta aniden şuursuz olarak yere düşer; fakat, hemen şuur yerine gelir geri kalkar. Bu da 2-6 yaşlarında başlar.

Fokal (Parsiyel) Nöbetler

Genellikle hastalığın yeri, beynin temporal lobudur. Koku, tat, işitme, görme halusinasyonları, hafıza bozukluğu gibi belirtiler olur. Genellikle ruhi değişiklikler eşlik eder. Nöbet sırasında şuur genellikle bozulur ama kaybolmaz, irâde dışı ağız hareketleri, yalanma, yutkunma sık görülür. Psikiyatrik hastalıkları taklit eder görünümünde olabilir.

Fokal nöbetlerin bir kısmı da adım adım ilerler tarzdadır (Jacksonian Epilepsi). Bunda deşarj bir yerde başlamakta ve komşu yerlere yayılmaktadır. Örneğin bu nöbet bir el parmağından başlar ve omuzda sona erer; hasta son vaziyette asker selâmı verir gibidir. Bu nöbette şuur kaybı olabilir de olmayabilir de. Bu hastaların bir kısmında nöbetin olduğu kısım felçli kalır (Tedd felci).

Teşhis: Kesin teşhis, nöbetin görülmesi ile konur. Ancak bu her zaman mümkün olmaz. Nöbetin tarifi yardımcı olabilir. Byin eletrosu (Bkz. Elekroense falografi) teşhis koydurursa da bazen nöbetler arasında normal olabilir. Teşhisten sonra sebebin ne olduğu önemlidir. Genç erişkinlerde aniden başlayan tipi, genellikle beyin tümörüne bağlıdır. Yaşlılarda ise beyin damarları hastalığına bağlıdır. Ayırım için kafa filmleri ve bilgisayarlı kesitli beyin tomografisi (ÇAT, BBT) gibi tetkikler yapılır.

Tedavi: Sosyal, psikolojik tedavi ve ilâçlarla yapılır. Çocuksa okula devam etmelidir. Erişkinler, ağır işlerde çalışmaktan kaçınmalıdır. Adlî açıdan hastalar araç kullanamaz. Nöbeti teşvik eden faktörlere (meselâ bir kısmında televizyon seyretmek bir kısmında ruhî sıkıntı tetik çekebilir) dikkat etmelidir. Nöbet sırasında hasta yaralanmaktan korunmalı ve genel olarak ateşli, keskin, sivri ve sert cisimlerden uzak tutulmalıdır.

Başlıca sara ilâçları; fenitoin, fenobartial, karba-mazepin, süksinitin ve diazepam gibi ilâçlardır. Hiltit ya da şeytan tersi adındaki zamkı, sara hastası koklarsa iyi olur. Asa foetide denilen bu zamk, esmer, pis kokulu reçine olup, antspasmodik olarak, yâni sinirleri teskin edici olarak Avrupa'da.toz, hap ve ihtikan şeklinde adele ve sinir gerginliğini gidermek için kullanılmaktadır.

Status epileptikus (Bitmeyen nöbet): Hiçbir iyileşme zamanı olmayan devamlı birnöbettir. Çabuk kontrol edilmezse hasta ölebilir. Tedavisi acil olup, öncelikle solunum yolları açık tutulur. En iyi ilâcı klonazepam'dır. (Sağlık ansiklopedisi)

2- Cin Çarpan İnsanda Uykuda Olan Rahatsızlıklar

1. Uzun zaman sağa sola döner uyuyamaz, iyice dinlendikten sonra uyur.
2. Sebepsiz yere devamlı üzülür ve gece boyu devamlı sıkılır.
3. Bazı insanları görür onlardan çok sıkılır, korkar bir yerden yardım bekler yardım da göremez.
4. Çok korkunç rüyalar görür.
5. Rüyasında kedi, köpek, kurt, tilki, aslan, inek, fare gibi hayvanlar görür.
6. Dişlerini sıkar.
7. Uykuda çok ağlar ya da güler ya da çığlık atar.
8. Uykuda ah vah eder.
9. Uykuda şuursuz olur, kalkıp yürür.
10. Yüksek bir yerden düşüyormuş gibi olur.
11. Kendisini kabirde, pis yerlerde, korkunç yollarda görür.
12. Garip insanlar görür, siyah, çok kısa boylu, çok uzun boylu.
13. Çizgi gibi çok garip şeyler görür.

3. Cin Çarpan İnsanda Uyanık İken Olan Rahatsızlıklar

1. Sebepsiz yere başı ağrır.
2. ibadet etmekte, Allah'ı zikr etmekte çok zorlanır.
3. Beyin yorgunluğu.
4. Kasılma ve sinirlenmek.
5. Tembellik

6. Herhangi bir uzvunda doktorların sebep bulamadığı bir ağrı ve sancı.

4- Cin Çarpması (Bedenin içine Girmesi)

1. Cin bedenin tamamına girer. Bedende ağrı, sancı ve titreme olur.
2. Herhangi bir uzva girer. Kol, ayak ve dil gibi.
3. Uzun zamandır cesettedir.
4. Gelir, vurur ve gider, daima cesedde kalmaz.

Bu uykuda ve uyanık iken olan sebeplerin hiç birisi olmadan cinin varlığını, cesedde olduğunu şu şekilde anlarız.

Hastanın kulağına okumaya başlayınca cin içeride ise açık alametler gözükmeye başlar. Hastanın bayılması, çığlık atması, titremesi, elini gözlerine kapatması gibi.

5. HASTAYI TEDAVİ ETME PROGRAMI

1. TEDAVİ EDECEK KİŞİNİN SIFATLARI

1. Ehli sünnet akidesi olan, itikadında yanlışlık olmayan ve ehli sünnet akidesini iyi bilen birisi olması.
2. Yaşantısına da ona göre olması.
3. Allah (cc)'ın ayetlerinin cinlere tesir edeceğine inanması.
4. Cin ve şeytanın hallerini bilmesi.
5. Şeytanın insanı nereden vuracağını iyi bilmek. Hastanın içindeki, cin'e "çık bunun içinden." dediğinde, "sana itaat ediyorum ve senin kerametin olarak çıkıyorum." dediğinde, "Allah'a ve Rasulüne itaat etmiş olduğun halde çık" demek.
6. Okuyanın evli olması iyidir.
7. Allah'tan korkmak ve takva sahibi olmak, ayak kayması olunca hemen tevbe ile telafi edip bir daha o hataya düşmemek.
8. Haramlardan son derece sakınmak.
9. Allah (cc)'ı çok zikredenlerden olmak. (Kâmil bir şeyhden vird almış ise onu ara vermeden yapmak.) Rasulüllah (sav)'in gösterdiği ölçüler ile ki, bu bir kale misalidir. O kaleye girince Allah (cc)'ın izniyle düşmandan emin olunur.
10. Halis niyetli olup, Allah (cc) için yapıp, şöhret ve mal sevgisinden uzak olmak.
11. insan, Allah (cc)'a yakın, şeytandan uzak olursa, edep, ahlak ve zikrini ziyade ederse, Allah (cc)'ın izniyle şeytanını mağlub eder, dolayısı ile hastanın şeytanına da da tesiri olur. Insan bunlardan aciz olur, zikr, ahlak, ilim sahibi olmazsa zaten kendi nefsine ve şeytanına mağlub olur, kendi şeytanına mağlub olan başkasına nasıl galib olur?
12. Kâmil bir veliden izin alırsa iyi olur.

2. Hasta

1. Hasta huzurda olacak, arkasından kendi olmadan okunma olmaz. Eğer kadın ise beraberinde mahremi ya da başka kadınlar olacak, güzel kapanmış olacak, açılmamaya çok dikkat edecek.
2. Hasta allah (cc)'ı çok zikir edecek, beş vakit namazlarını kılacak, şarkı türkü dinlemeyecek, televizyon seyretmeyecek. Diğer haramlardan da elinden geldiği kadar kaçacak.
3. Okunma esnasında, evde resim (canlı resmi) olmayacak. Hasta deli ya da baygın değilse abdestli olacak.
4. Üzerinde ayet ve Resulüllah (sav)'den gelen dualar haricinde karalamasyon muskaları yakacak.

Okuma usulü şu şekilde yapılacak:

Peygamberimiz (sav)'in ilerde anlattığımız bir hastayı okuduğu tertip üzere okuyacak ki, o da şöyledir.

Hafif sesle;

1. Fatiha;

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdu lillâhi rabbil âlemîn. Errahmânirrahîm. Mâliki yevmiddîn. İyyâke nağbudu ve iyyâke nestaîn. İhdinâs sırâtel mustakîm. Sırâtallezîne en’amte aleyhim gayril magdûbi aleyhim ve lâd dâllîn.

2. Sûre-i Bakara'nın ilk dört ayeti;

الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ والَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

Elif, lâm, mim. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh, huden lil muttakîn. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn. Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik (kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn.

3. Sûre-i Bakara'nın 163-164. ayetleri;

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لاَّ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللّهُ مِنَ السَّمَاء مِن مَّاء فَأَحْيَا بِهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخِّرِ بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Ve ilâhukum ilâhun vâhid, lâ ilâhe illâ huver rahmânur rahîm. İnne fî halkıs semâvâti vel ardı vahtilâfil leyli ven nehâri vel fulkilletî tecrî fîl bahri bimâ yenfeun nâse ve mâ enzelallâhu mines semâi min mâin fe ahyâ bihil arda ba’de mevtihâ ve besse fîhâ min kulli dâbbe ve tasrîfir riyâhı ves sehâbil musahhari beynes semâi vel ardı le âyâtin li kavmin ya’kılûn.

4. Ayet-el kürsi;

اَللهُ لآ اِلَهَ اِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لاَ تَاْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي اْلاَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلاَّ بِاِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ اِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَاْلاَرْضَ وَلاَ يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

Allâhü lē ilēhe illē hüvel hayyul kayyûm. Lē te'huzühû sinetüv-ve lē nevm. Lehû mē fis-semēvēti vemē fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illē biiznih. Yağlemü mē beyne eydîhim vemē [k]halfehüm velē yühîtûne bişey'im-min ilmihî illē bimē şē'. Vesia kürsiyyu hüssemēvēti vel ard. Velē yeûdühû hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm

5. Sûre-i Bakara'nın 285-286. ayetleri (Amenerresulü);

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَمَلآئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Âmener resûlu bimâ unzile ileyhi mir-rabbihî vel mu’minûn, kullun âmene billâhi ve melâiketihî ve kutubihî ve rusulih, lâ nuferriku beyne ehadin min rusulih ve kâlû semi’nâ ve ata’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileykel masîr. Lâ yukellifullâhu nefsen illâ vus’ahâ lehâ mâ kesebet ve aleyhâ mektesebet rabbenâ lâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ, rabbenâ ve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ, rabbenâ ve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih, va’fu annâ, vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmil kâfirîn

6. Ali İmran'ın 18. ayeti;

شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Şehidallâhu ennehû lâ ilâhe illâ huve, vel melâiketu ve ulûl ilmi kâimen bil kıst, lâ ilâhe illâ huvel azîzul hakîm.

7. Araf sûresi'nin 54. ayeti;

إِنَّ رَبَّكُمُ اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأَمْرُ تَبَارَكَ اللّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ

İnne rabbekumullâhullezî halakas semâvâti vel arda fî sitteti eyyâmin summestevâ alâl arşı, yugşîl leylen nehâre yatlubuhu hasîsen veş şemse vel kamere ven nucûme musahharâtin bi emrihi, e lâ lehul halku vel emr (emru), tebârakallâhu rabbulâlemîn

8. Sûre-i Mü'minun'un son üç ayeti;

فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ

Fe teâlallâhul melikul hakku, lâ ilâhe illâ huve, rabbul arşil kerîm ve men yed’u meallâhi ilâhen âhare lâ burhâne lehu bihî fe innemâ hısâbuhu inde rabbihi, innehu lâ yuflihul kâfirûn ve kul rabbigfir verham ve ente hayrur râhımîn.

9. Saffat 1'den 10'a kadar;

وَالصَّافَّاتِ صَفًّا فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا إِنَّ إِلَهَكُمْ لَوَاحِدٌ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاء الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ

Ves sâffati saffâ. Fez zâcirâti zecrâ. Fet tâliyâti zikrâ. İnne ilâhekum le vâhid. Rabbus semâvâti vel ardı ve mâ beynehumâ ve rabbul meşârık. İnnâ zeyyennâs semâed dunyâ bi zîynetinil kevâkib ve hıfzan min kulli şeytânin mârid. Lâ yessemmeûne ilâl meleil a’lâ ve yukzefûne min kulli cânib. Duhûran ve lehum azâbun vâsib. İllâ men hatıfel hatfete fe etbeahu şihâbun sâkib.

10. Sûre-i Haşr'ın sonu (Lev enzelne)

لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Lev enzelnâ hâzâl kur’âne alâ cebelin le raeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh (haşyetillâhi) ve tilkel emsâlu nadribuhâ lin nâsi leallehum yetefekkerûn. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, âlimul gaybi veş şehâdeti, huver rahmânur rahîm. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el melikul kuddûsus selâmul mu’minul muheyminul azîzul cebbârul mutekebbir, subhânallâhi ammâ yuşrikûn. Huvallâhul hâlikul bâriul musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ardı ve huvel azîzul hakîm.

11. Sûre-i Cin'in ilk üç ayeti;

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا

Kul ûhıye ileyye ennehustemea neferun minel cinni fe kâlû innâ semi’nâ kur’ânen acebâ. Yehdî ilâr ruşdi fe âmennâ bihî ve len nuşrike bi rabbinâ ehadâ ve ennehu teâlâ ceddu rabbinâ mâttehaze sâhıbeten ve lâ veledâ.

12. İhlas;

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ

Kul huvallâhu ehad. Allâhus samed. Lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehu kufuven ehad.

13. Felak;

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

Kul eûzu bi rabbil felak. Min şerri mâ halak ve min şerri gâsikın izâ vekab ve min şerrin neffâsâti fîl ukad ve min şerri hâsidin izâ hased ve Nas sûreleri okuyup, hastanın sağ kulağına üflenir;

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ

Kul eûzu bi rabbin nâs. Melikin nâs. İlâhin nâs. Min şerril vesvâsil hannâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûrin nâs. Minel cinneti ven nâs.

1. Bölüm2. Bölüm3. Bölüm

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Yildirim, 08.07.2017, 12:44 (UTC):
Arkadaslar epilepsi hastasiyim butun hocalar 3 harflilere baglı oldugunu soyledi korkmusum Allah rızası için yardım edebilecek varsa sevinirim

Yorumu gönderen: Ayşe, 26.06.2017, 22:16 (UTC):
12 yıldır depresyon ilaçları ve anksiyete ilaçları kullanmama rağmen her yıl belli zamanlar iyiyim belli zamanlar depresyonum ve kaygılarım tekrarlıyo ne yspmamı tavsiye edersiniz hocalarada gidiyorum ama para talep ettikleri için söyledikleriini yapmak içimden gelmiyo egerki psikolijik bi hastalığım yok ise Allah rızası için takvalı ehil birini bulabilurmiyim vesile olandan Rabbim hem bu dünyada hem ahiretinde razı olduğu kullarından eylesin insalla

Yorumu gönderen: Birisi, 27.04.2017, 02:40 (UTC):
Şimdi benim asıl merak ettiğim cin kişinin sara hastası olmasınamı sebeb oluyor, yoksa kişinin her geçirdiği nöbetin sebebi omu?

Yorumu gönderen: hayal , 22.03.2017, 17:58 (UTC):
reis makedonyada uskuplu hocanın adresi var mıdır yardımcı olabilir misin

Yorumu gönderen: Yilmaz Durkut, 20.03.2017, 22:50 (UTC):
Selamın Aleyküm.

Kızım Sude henüz daha 7 yasında ellerinizden öper, çok sevgi dolu bir kızdır ve ailesine çok bağlıdır. Kızım 2009 dünyaya geldi henüz daha 6 aylıkken aşı vurulmanın sonucuyla maalesef sarı hastalığına yakalanmıştır. O gün bu gündür yüksek dozda 3 çeşit ayrı haplar kullanır (Frisium,Stiripentol, Orifiril long) ama çok bir faydasını göremiyoruz. Kızım insallah 19.08.17 de 8 yaşına girecek ama maalesef hala konuşmuyor, tuvalete daha gidemiyor ve yürümesi çok halsiz yanı her adımında tökesip düşebiliyor ve bu bunlar bizi çok üzüyor. Doktorlar ve TIP kızımın hastalığının "Dravet Syndromuyla bilinen bir lanet hastalığın tehşiz ettiler. Bundan 1 sene önce Kayseri'de bir hocayla temansa girdim bir Arkadaşımın aracılıyla. Hoca Bana şunu söyledi: kızınızın başına 2 tane Cin musallat olmuş dedi ve biz tabiki aklımızın ucundan bile gecirmediğimiz şeyler bunlar dedik ve Şok'e olduk. Velhasıl kelam hocanın değimiyle o iki Çin'i çıkarabilmemin icin safrandan bir Muşka yazılmasını söyledi ve bizden yaklaşık 2000€ talep etti. Tabiki kabul
Etmedik çünkü benim çok zoruma giden şey şu: bir ilim sahibi olan ve bu tür olaylara hakim
Olan bir İnsan bunu Allah rızası icin yapmasını gerektiğini düşüyorum, şimdi ben masrafını karşılayacak miktar neyse ona göre bilip parayı verecektim ama şahıs dolandırıcı olduğunu düşündüm ve talebini Red ettim. Şimdi Allah Rızası icin bana yol gösterin Lütfen. Bana şu numaradan ulaşabilirsiniz, +491796763873 whatsapp'da ayni numara, Allah rızası icin bir yol gösterin evladımın böyle gözümün önünde can çekmesi beni üzüyor.

Yorumu gönderen: huseyin, 23.05.2016, 17:48 (UTC):
Selamın aleyküm bende çoktandır bu rahatsızlıkvar yyardımcı olun Allah rrızasi için

Yorumu gönderen: Gönül , 27.01.2016, 12:38 (UTC):
Bende kücükken başladı 6 yaslarında bu ilerledi bayılmaya başladı cok doktorlara gıttım fakat ilaç dedıler ve ben kendime bunu yenmem lazım dedım ve ilacı buyuk cesaretle bıraktım.ve 6664 dua yaaa latif okudum allahın izniyle gecıyor arkadaslar ınanıncınız sonsuz olsun.

Yorumu gönderen: faruk , 03.11.2015, 12:15 (UTC):
Gerçekten alanında uzman bır hocamız mevcut şuan adanada ikamet etmektedır

Yorumu gönderen: metafizikçi, 29.06.2015, 13:09 (UTC):
Öncelikle ramazan ayınız mübarek olsun.

Sebepsiz bayılma.Tıbbi bir bulgusu bulunamayan bir rahatsızlıktır.Bayanlarda doğum sonrası sıklıkla görülür.Ayrıca bayılmaların yanında,aşırı sıkıntı,ölüm korkusu,çok kötü bir şey olacak gibi hissetme gibi şikayetlerde görülebilmektedir.Farkı tedavi yöntemlerinden biride metafizik seanslarıdır.Sonucu çok kısa sürede verir şüpheye yer bırakmaz.Detaylı bilgi için facebook taş sait

Yorumu gönderen: ömer akkaya, 14.05.2015, 10:43 (UTC):
Selamun aleykum sıkıntısı olan arkadaşlar rukye99 h o t m â î l adresinden ulaşırlarsa kur-an ve sünnet ışığında Allah'in izniyle yardımcı olurum.

Yorumu gönderen: tülay, 23.04.2015, 19:31 (UTC):
Ben sara hastasiyim 8 yaşindan beri çekiyorum çok hocalara gittim ama olmadi doktor kontrellerim hala devam ediyor ama birşey bulamiyorlar ne olur yardim edin ben sadece parsiyel nöbet geçiriyorum yani uykuda

Yorumu gönderen: Fatih, 08.03.2015, 19:21 (UTC):
Selahaddin çetinkaya sakın öyle biişe yapma kendini zatıf hissetme rukya ayetlerini aç youtubeden yüksek sesle dinle sana vesvese verirler dinleme derler hızursun olursun sen dinle başka biri vücüdüna sertçe masaj yapsın hırpalasın vücüdünu huzursun olursan iyiye işarettir rukya eyerlerini dinlerken sertçe hırpalar gibi vücüdü masaj ettikden son ira miden bulanır kusarsın yada isal olursun bu şekilde vücüddan çıkarlar ama sakın vesveselerine inanma dinle ayetleri

Yorumu gönderen: ahmed, 05.03.2015, 11:32 (UTC):
kız arkadasm sara hastası yardım edin ne olur destek çıkmam lazm lütfen

Yorumu gönderen: oktay, 25.12.2014, 22:17 (UTC):
Arkdslat bana bi yardm ltfn aksam olunca kendimde degilm zihin bulankligi yasiyrm titreme gecici akil kaybi ve soguk sicak terleme. Gitmedigim hoca kalmadi allah c.c askina bi yardim

Yorumu gönderen: nejla yaldız , 22.06.2014, 13:12 (UTC):
enim sara hastalıgım cıkmıyor ama noet geciriyorum ne olur yardım edın cok hocalara gıttım ama olmadı

Yorumu gönderen: reis, 19.04.2014, 00:12 (UTC):
vallahi bende cok 4 yil cok cektim sebebim makedonyaya uskupte bir hoca oldu ALLAH ona cenneti nasib etsin

Yorumu gönderen: halil, 24.11.2013, 00:24 (UTC):
sara hastalığı konusunda bitakım güzel noltalara değinmiş bazı noktalar yanlıs dıle getırılmiş.bu arada sara hastalığı tek çeşit değildir vede bir iki dualık olay da değildir.bu dualar kuranda gecen surelerin içerisinden alınan ayetlerle ortaya koyulmustur.bu konuda iyi medrese eğitimi almış ve konuya hakim kişilerle irtibat kurunuz bu tür hastalıkların iyilestirme sonucuna maddı cıkar caiz olup dua karsılıgı hayır işleyip o iki kuruşa göz koymamak efdaldir.. hayırlı günler olsu.

Yorumu gönderen: Durgun, 04.12.2010, 23:05 (UTC):
BEN bu tertibi bizzat KENDİM YAPTIM.Kendi kendime okudum.fakat şu şekilde 40 gün sabah vaktinden çıktıktan sonra ve ikindi namazını kıldıktan sonra

Yorumu gönderen: kezban, 04.12.2010, 22:28 (UTC):
emin kardeşim msn adresımı versem hocanın numarsını ordan bana verırmısın cok rahatsızım bı yan önce hoca ulasmam lazım bu ıyılıği bana yap

Yorumu gönderen: selahaddin, 14.06.2010, 10:05 (UTC):
emin kardeş bana varsa msn adresini verebilirmisin sen bana numarayı ordan versen ne olur yap bana bu iyiliği

Yorumu gönderen: selahaddin , 12.06.2010, 11:44 (UTC):
ne olur emin kardeş bana yardımcı ol benim helak olmamı istermisin ne zamandır buraya bakıb duruyorum bi haber varmı diye sana ulaşabilirmiyim sen bana hocanın no sunu ver allah rızası için bana bi cevab yolla

Yorumu gönderen: emin, 20.05.2010, 09:18 (UTC):
islam üzere bir hoca biliyorum ben seni anlıyorum ama hocanın numarasını burdan veremem

Yorumu gönderen: Selahaddin çetinkaya , 19.02.2010, 17:30 (UTC):
merhabalar selamınaleyküm bu bilgileri veren abiye ulaşabilirmiyiizz lütfen yardımcı oluunn çok Rahatsızıımm ailem rahatsızlığıma inanmıyor bu yüzden iyicee bunalıma girdimm lütfen yardım ediinn aklımdan intahar etmek geçiyoo :(((( bir cvp bekliyorum lütfen.

Yorumu gönderen: gürhan, 15.11.2009, 09:44 (UTC):
bu çok güzel ama yapacak kişiyi neren bulacağız bize yardım edebilirmisiniz.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55886077 ziyaretçi (142389519 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)