Semum
 

Semum

Semum bir tür ateştir.[1] Lügatteki anlamları şunlardır:

  1. Zehirli şey.
  2. Sam yeli.
  3. Gündüz vakti sıcak çölde esen pek sıcak rüzgar olup, bitki ve hayvanları mahveder.[2]

“Semme” kökünden türemiş bir kelime olan “Semum” sözcüğü “sıcak rüzgâr [3], estiği zaman temas ettiği her şeyi zehir gibi etkileyip dokularına işleyen, yakıp kavuran samyeli” [4] anlamlarına gelmektedir. [5]

Allah, Kurân-ı Kerîm'de;

“Andolsun ki biz, insanı pişmemiş çamurdan, kokuşmuş cıvık balçıktan yarattık. Cân'nı da (insandan) daha önce semûm ateşinden yarattık.” (Hicr, 26-27)

buyurur. Ayetten anlaşıldığı gibi Cân, insanoğlundan önce yaratılmıştır. İnsanın yaratılışının, kainattın yaratılışında son halka olduğu düşünülürse, Cân sondan bir önceki halka olarak yaratılmıştır.

Ayetteki “semûm ateşi” konusunda, bazıları, “Bu, ateşin alevidir.” demişler; bazıları da “O, öldürücü derecede sıcak olan sam rüzgarıdır.” demişlerdir. Önceki ayetin de yardımı ile, İbareden anlaşılan bunun bir çeşit ateş olduğudur. Fakat, bedenin gözeneklerine, yani derideki o küçücük deliklere nüfuz edip, içine işlediği için buna, “semûm” ismi verilmiştir. İnsanın içine işleyen rüzgâra da bu yüzden “sam rüzgarı” denmiştir. Bir rivayette, “Semûm, dumansız ateştir. Yıldızlar da bu ateşten yaratılır.”

denmiştir ki, bu, “semum ateşi” ile geçen ayetteki “ateşin mârici”nin aynı olduğunu gösterir. Buna göre aynı şeyi anlatan bu kelimelerden biri, o ateşin yalın, saf ve dumansız bir ateş olduğunu, diğeri de yakıcı ve kavurucu olduğunu anlatmış olur. Âlûsî “semum ateşi”ni, “olağanüstü hararetli ateş” diye tefsir ederken buna işaret etmektedir.[1]

Tabi olduğumuz evrensel sistemi açıklayan kitabımız Kuran, cinlerin yapılarını tanımlarken "semum" ve "maaric" kelimelerini vurgular. Gözeneklerden geçebilen, zehirleyici etkiye sahip ve dumansız ateş anlamlarına gelen bu kelimelerin bugünkü karşılığını "ışınsal, dalga titreşim" ya da "radyasyon" şeklinde anlayabiliriz.

"Cinler" ya da "uzaylı" diye bilinen varlıklar, tıpkı "x-Ray" ya da "Gamma ışınları" gibi, benzer bir ışınsal dalga titreşimden oluşmuş, insanın çıplak gözle algılama kapasitesinin dışında kalan, farklı bir boyutsal katmanın yaşayanlarıdır.[6]

“Semûm” kelimesi Kurân'da üç yerde geçmektedir. Bunlardan cehennem ve onun azabını ifade eden ayetler şunlardır:

“(Cennetlikler:) Allah bize lutfetti de bizi semûm (cehennem) azabından korudu” (et-Tûr 52/27).

“Dokulara işleyen bir ateş ve kaynar su içinde (fî semûmin)” (el-Vâkıa 56/42).

Birinci ayette geçen “semûm” kelimesinin cehennemin isimlerinden bir isim olabileceği belirtilmiştir. Kinci ayette ise “semûm” sözcüğü, sembolik bir ifade ile, büyük günah işlemeye devam eden, dirilişi alaycı bir tavırla inkâr eden solun adamlarına uygulanacak cehennem azabını anlatmaktadır (el-Vâkıa 56/41-48 ).[5]

Bazı hadislerde Cân'nın yaratıldığı ateşin, bildiğimiz ateşlerden çok daha sıcak olduğu bildirilmektedir. Ebu Davud et-Tayalisî'nin İbn Mes'ud (ra)'dan naklettiği bir hadise göre, “Bu (dünyada gördüğümüz) ateşler, Cân'nın yaratıldığı ateşten yetmiş kat daha hafiftir.” [1]

Hıcr Suresi 27. ayette de “nâris-semûm” terimi sıcak rüzgar, ateş alevi gibi esen yakıcı, öldürücü rüzgar anlamına gelir.[7] Resulullah’ın hadislerinde de “semûm” kelimesi cehennemin bir harareti olarak zikredilir.[8]

Kaynaklar

[1] www.mumsema.com/diger-soru-ve-cevaplar-kategorilerin-disinda-kalanlari-bu-bolume-acalim/34191-hadisi-seriflerde-semum-diye-bir-varlk-tan-soz-ediliyor-genis.html
[2] www.akademiktarih.com/pdfler/store/mustafaozdemir.pdf
[3] el-FÎRUZABÂDÎ, M., "el-Kâmûsu'l-Muhît, Muessesetu'r-Risâle", Beyrut 1987, s.1451.
[4] B. TOPALOĞLU, “Cehennem”, DİA, TDV Yay., İstanbul 1993, c. VII, ss.227.
[5] Cemal Ergün, "KUR'AN'IN CENNET CEHENNEM ANLAYIŞININ DİĞER DİNLERLE KARŞILAŞTIRILMASI", DANIŞMAN: Prof. Dr. M. Kemal ATİK, KAHRAMANMARAŞ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TEMEL İSLAM BİLİMLER ANABİLİM DALI, 2006, kutuphane.ksu.edu.tr/e-tez/sbe/T00531/Cemal_ERGUN_TEZ.pdf
[6] www.islamvetasavvuf.org/yorumsuz/HolografikBakis.pdf
[7] Taberî, Tefsir, XIV/30-31; Zemahşeri, Tefsir, II/313.
[8] İbn Mâce, Züht, 38.
[9] Doç. Dr. Remzi Kaya, "KUR'AN-I KERİM'DE İNSAN - ŞEYTAN İLİŞKİSİ", T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, Cilt: 12, Sayı:2, 2003 s. 1-30

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Takipçi, 14.01.2017, 18:53 (UTC):
Selâmün aleyküm konuya vakıf olan arkadaslara bir sorum olucak; Bnde acaip bir sıkıntı darlık şanssızlık vb...gibi ruhsal sıkıntılar baş gösterdi son zamanlarda acaip uyku hali unutkanlık dikkat dağınıklığı basima kaza bela gelme sürekli.... Bu işlerle ugrasan bir hocaya gittik ve sam rüzgarı var sende dedi yalnız internette araştırmama rağmen gerekli bilgiye ulaşamıyorum bilgisi olan arkadaşlar aydınlatırsa biraz Allah rızası için çok memnun olurum.

Yorumu gönderen: metin, 02.09.2009, 00:13 (UTC):
evet yeterli bilgi verilmemiş bencede..

Yorumu gönderen: eren, 09.07.2009, 11:57 (UTC):
çok dar bir bilgi verilmiş daha açıklayıcı olmalıydıBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 55886384 ziyaretçi (142390230 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)