Teberake (Mülk) Suresi Okunusu ve Faziletleri
 
Mülk Suresi

Mülk Suresi

Mülk Suresi

Teberake (Mülk) Suresi, Okunuşu ve Faziletleri

Mülk Suresi (Arapça: سورة الملك)Kurân-ı Kerîm'in 67. sûresidir. Mekke'de inmiştir. 30 ayetten ibarettir. Adını, birinci ayetinde geçen "el-Mülk" kelimesinden almıştır. Ayrıca Tebareke, Münciye, Mücadele, Mani'a, Vakiye adları ile de anılır.

Faziletleri

1. İbn Abbas (ra)dan şöyle rivayet edilmiştir: Sevgili Peygamberimizin (sav) ashâbından birisi bir kabrin üzerine çadırını kurmuştu, ancak onun bir kabir olduğunu bilmiyordu. Bir de baktı ki, orada bir adam Mülk (Tebâreke) Sûresini okuyor. Sonuna kadar okudu. Bunun üzerine çadır sahibi Hz. Peygambere gelerek, Ey Allah’ın Resûlü, ben çadırımı bir kabir üzerine kurmuşum; fakat onun bir kabir olduğunu bilmiyordum. Baktım ki orada bir adam Mülk Sûresini okuyor, sonuna kadar okudu. Resûlullah (sav) buyurdu ki: O sûre Mâniadır. O zatı kabir azâbından kurtarır

2. Ebu Hüreyre'den şöyle rivâyet edilmiştir: Allah Resûlü (sav) buyurdu ki: Kuranda otuz âyetli bir sûre bir adama şefaat etti. Nihayet o, bağışlandı. İşte bu sûre Mülk Sûresidir.

3. Câbir (ra)den şöyle rivâyet edilmiştir: Peygamber Efendimiz (sav) Secde ve Mülk sûrelerini okumadan uyumazdı. (Tirmizî, Fedâilül-Kuran, 9)

4. Ebu Hüreyre (ra) anlatıyor: Resûlullah (sav) buyurdular ki: Kurân-ı Kerîmde otuz âyetlik (şanı yüce) bir sûre vardır. Bu sûre (kendisini okuyan) kimseye (kıyamet günü) şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini sağlar. Bu sûre Tebârekellezî bi-Yedihil-Mülktür

5. Tirmizîde, İbnu Abbas (ra) Resûlullah'ın (sav) şöyle dediğini belirtir: Bu sûre (kabir azabına ya da kabir azabına sebep olan günahlara karşı) engeldir, bu sûre kurtuluş sebebidir, kişiyi kabir azabından kurtarır (Tirmizî, Sevab-ül Kuran-9)

Âlûsî der ki: Bu sûrenin fazîleti hakkında zikredilen haberlerden dolayı söz konusu sûrenin her gece okunmasının mendub olduğu söylenmiştir. Ben de temyiz yaşından beri bu sûreyi okumaya devam ediyorum. Beni buna muvaffak kılan Allaha hamd eder, bundan böyle de yardım ve kabulünü dilerim (Âlûsî, Rûhul-Meânî).

Okunuşu

Bismi’llâh’ir-Rahmân’ir-Rahîm

(1) Tebârekelleziy biyedihil mülkü ve hüve alâ külli sey’in kadiyrün elleziy halekal mevte vel hayate liyeblüveküm eyyüküm ahsenü amela ve hüvel aziyzül gafur elleziy haleka seba semavatin tibakan ma tera fiy halkir rahmani min tefavüt ferciil basare hel tera min füturin sümmerciil basare kerreteyni yenkalib ileykel besarü hasien ve hüve hasiyr ve lekad zeyyennes semaed dünya bimesabiyha ve cealnaha rücûmen lisseyatiyni ve a’tedna lehüm azâbes seiyr ve lilleziyne keferu birabbihim azabü cehenneme ve bi’selmasiyr izâ ülku fiyha semiu leha sehiykan ve hiye tefurü (8) tekadü temeyyezü minelgayzi küllema ülkiye fiyha fevcün seelehüm hazenetüha elem ye’tiküm neziyr kalu belâ kad câena neziyrün fekezzebna ve kulna ma nezzelellahü min sey’in in entüm illâ fiy dalâlin kebiyr ve kalu lev künna nesmeu ev na’kilü ma künna fiy ashabis seiyr fa’terefu bizenbihim fesuhkan liashabis seiyr innelleziyne yahsevne rabbehüm bilgaybi lehüm magfiretün ve ecrün kebiyr ve esirru kavleküm evicheru bihî innehu aliymün bizatissudur elâ yalemü men halâk ve hüvel latiyfül habiyr hüvelleziy ceâle lekümül’arda zelûlen femsu fiy menâkibiha ve külu min rizkihî ve ileyhinnüsur eemintüm men fiyssemâi en yahsife bikümül’arda feizâ hiye temur em emintüm men fiyssemâi en yürsile aleyküm hasiba feseta’lemune keyfe neziyr (18) ve lekad kezzebelleziyne min kablihim fekeyfe kâne nekiyr evelem yerev ilettayri fevkahüm saffatin ve yakbidne ma yümsikühünne iller rahmân innehu bikülli sey’in basiyr emmen hâzelleziy hüve cündün lekum yansurukum min dunir rahmân inilkâfirune illâ fiy gurur emmen hâzelleziy yerzükuküm in emseke rizkah bel leccû fiy utüvvin ve nüfur efemen yemsiy mükibben alâ vechihi ehda emmen yemsiy seviyyen alâ siratin müstekiym kul hüveleziy enseeküm ve ceale lekümüssem’a vel’ebsâre vel’ef’ideh kaliylen ma teskürun kul hüvelleziy zereeküm fiyl’ardi ve ileyhi tuhserûn ve yekûlune meta hazelvadü in küntüm sadikiyn kul innemel ilmü indallah ve innema ene neziyrün mübiyn felemma reevhü zülfeten si'yet vücuhülleziyne keferu ve kiyle hazelleziy küntüm bihî teddeun (28) kul ereeytüm in ehlekeniyallahü ve men maiye ev rahimena femen yüciyrül kafiriyne min azabin eliym kul hüver rahmân amenna bihî ve aleyhi tevekkelnu feseta’lemune men hüve fiy dalâlin mübiyn kul ereeytüm in asbeha maüküm gavren femen ye’tiyküm bimâin meiyn (Allâh-u Rabbül Alemin)

Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

1. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her şeye gücü yeter.
2. O ki, hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.
3. O ki, birbiri ile âhenktar yedi göğü yaratmıştır. Rahmân olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?
4. Sonra gözünü, tekrar tekrar çevir bak; göz (aradığı bozukluğu bulmaktan) âciz ve bitkin halde sana dönecektir.
5. Andolsun ki biz, (dünyaya) en yakın olan göğü kandillerle donattık. Bunları şeytanlara atış taneleri yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık.
6. Rablerini inkâr edenler için cehennem azabı vardır. O, ne kötü dönüştür!
7. Oraya atıldıklarında, onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler.
8. Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atılsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiş miydi? diye sorarlar.
9. Onlar şöyle cevap verirler: Evet, doğrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmişti; fakat biz (onu) yalan saymış ve: Allah'ın bir şey gönderdiği yok; siz olsa olsa büyük bir sapıklık içindesiniz! demiştik.
10. Ve: Şayet kulak vermiş ya da aklımızı kullanmış olsaydık, (şimdi) şu alevli cehennemin mahkûmları arasında olmazdık! diye ilâve ederler.
11. Böylece günahlarını itiraf ederler. Artık (Allah'ın rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmları!
12. Fakat daha görmeden Rablerinden (azabından) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem bağışlanma hem de büyük mükâfat vardır.
13. Sözünüzü ister gizleyin, ister açığa vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir.
14. Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince işleri görüp bilmektedir ve her şeyden haberdardır.
15. Yeryüzünü size boyun eğdiren O'dur. Şu halde yerin omuzlarında (üzerinde) dolaşın ve Allah'ın rızkından yeyin. Dönüş ancak O'nadır.
16. Gökte olanın, sizi yere batırıvermeyeceğinden emin misiniz? O zaman yer sarsıldıkça sarsılır.
17. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran (bir fırtına) göndermeyeceğinden emin misiniz? İşte (bu) tehdidimin ne demek olduğunu yakında bileceksiniz!
18. Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymışlardı; ama benim karşılık olarak verdiğim azap nasıl olmuştu!
19. Üstlerinde kanatlarını aça-kapata uçan kuşları (hiç) görmediler mi? Onları (havada) rahmân olan Allah'tan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir.
20. Rahmân olan Allah'a karşı şu size yardım edecek askerleriniz hani kimlerdir? İnkârcılar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar.
21. Allah size verdiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kimdir? Hayır, onlar azgınlık ve nefrette direnip durmaktadırlar.
22. Şimdi (düşünün bakalım), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varılacak) yere daha iyi erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi?
23. (Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz!
24. De ki: Sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksınız.
25. "Doğru sözlü iseniz (söyleyin), bu tehdit hani ne zaman (gerçekleşecek)?" derler.
26. De ki: O bilgi, ancak Allah'a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.
27. Ama onu (azabı) yakından gördükleri zaman, inkâr edenlerin yüzleri kararacak ve (kendilerine): İşte sizin isteyip durduğunuz budur! denecektir.
28. De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediğiniz üzere) yok etse ya da (öyle olmayıp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalım) inkârcıları yakıcı azaptan kurtaracak kimdir?
29. De ki: (Sizi imana davet ettiğimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiş ve sırf O'na güvenip dayanmışızdır. Siz kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında öğreneceksiniz!
30. De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalım, size kim bir akar su getirebilir?

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: recebiye, 20.11.2013, 21:55 (UTC):
internette yeni kesinlikle böyle sitelere ihtiyaç var.hazırlayanlara teşekkür ederiz.

Yorumu gönderen: gürsel, 03.11.2013, 08:54 (UTC):
allah hicbir kulunu kurandanve yolundan ayırmasın yaradan allahım nefsine yenilipyolunu şaşıran tüm kuluna hidayet eylesin

Yorumu gönderen: Mahmut Osmaniye , 18.12.2010, 10:56 (UTC):
Bu siteyi hazırlayan emek verenlerden Allah razı olsun .

Yorumu gönderen: muammer, 15.12.2010, 17:54 (UTC):
allahrazı olsun

Yorumu gönderen: ülkiye, 14.09.2010, 13:58 (UTC):
allah aşkına ismim ülkiye ve anlamını çok merak ediyorum n'olur allah rızası için anlamını söyleyin..allah rızası için bilen söylesin.

Yorumu gönderen: Mr.Taha, 09.07.2010, 08:40 (UTC):
ALLAH razı olsun çok hoşuma gitti adam olan dinlesin..
:D

Yorumu gönderen: celalettin çelik , 07.07.2010, 05:03 (UTC):
dinledikçe insana huzur veriyor okuyan ve yayınlayandan ALLAH razı olsun bu tür faaliyetlere devam edin lütfen tşk.

Yorumu gönderen: fastih altay, 24.06.2010, 20:54 (UTC):
arkadaşlar hiç olmazsa sadece cuma akşamları yani perşembeyi cumaya baglayan gece geçmişlerimiz ve ölmüşlerimiz için yasin ve tebareke okuyalım onların bizden bekledikleri sadece bu

Yorumu gönderen: ülkiye, 18.05.2010, 04:59 (UTC):
benismimin,anlamvemanasını,çokmerak,ediyorum,aydınlatırsanızsevinirim,allahrazıolsun

Yorumu gönderen: havva, 23.04.2010, 14:19 (UTC):
RABBIM bızıde esırge YARABBIM bıe boyle guzel KUR'AN okuöayı nasıp et ey ihvan gardeşlerim RABBIM hepnızın yardımcısı olsun inşallah

Yorumu gönderen: MEHMET, 25.02.2010, 22:09 (UTC):
Allah (c.c.)kabir hayatı yaşayan tüm müslümanların;kabir azabı görenlerin,azabı üzerlerinden kaldırır inşaallah.

Yorumu gönderen: sırran, 26.10.2009, 18:29 (UTC):
ilahi gücün hala farkında olmayanlara bu ses yeter.Allah nefesinize güç versin.

Yorumu gönderen: murat ocak, 04.09.2009, 03:34 (UTC):
mülk suresi azab verici sıcaklığın anahtarıdır o söndürür ve bzleri korur biznillah.bereket artışında güzel bi hadisi şeriftir.rızıklandırır.

Yorumu gönderen: yasir altay, 22.07.2009, 11:17 (UTC):
mülk suresini yatmadan evvel okuyalım kardeşler.kabir azabından korunuruz inşaallah.bu kadar hadisi şerif var.dikkate alalım.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56687675 ziyaretçi (144483796 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)