Tek Göz Horus Nazar Boncugu Masonluk ve Deccal (2. Bölüm)
 
deccal, dajjal, antichrist

Tek Göz, Horus, Nazar Boncuğu, Masonluk ve Deccal

Hazırlayan: Akhenaton

2. Bölüm / Hıristiyanlık'ta Antichrist (Deccal) ve 666

İncil'de belirtilen Deccal ve onun birliği, bazı Hıristiyanlar tarafından yanlış anlaşılmakta, yanlış yorumlanmaktadır. İncil'de belirtilen, barışçıl görünüp sonradan zulüm yapacak olan deccali sistem masonluktur ve İncil'de geçen söz konusu masonik sistem, Peygamberimiz Hz. Muhammed'den rivayet edilen hadislerle tam anlamıyla mutabakat göstermektedir. Peygamberimiz'in hadislerinde, İncil'de de belirtildiği şekilde, dünyanın son döneminde Deccal'in yalancı peygamber olarak ortaya çıkacağı, dindar görünümü ile insanları kandıracağı, yanında bir şahıs olacağı ve onun da yalancı peygamber olarak ortaya çıkacağı belirtilmiştir. Deccal, İncil'de olduğu gibi, hadislere göre de, tüm dünyayı hakimiyeti altına alacak, dindar görünümü ile kitleleri peşinden sürükleyecek, fakat tüm dünyaya zulüm getirecek ve zulmünden tanınıp anlaşılacaktır.[51]

Hıristiyanlık'ta Deccal (Mesih karşıtı, anti-christ), dünyanın son günlerinde İsa Mesih'e karşı koymak üzere Şeytan tarafından güçlendirilecek olan son derece kötü kişi. İncil'in Vahiy bölümünde anlatıldığına göre yerden çıkacak bu canavarın iki boynuzu vardır ve sesi ejderhaya benzer. Yeryüzünü ve yaşayanlarını, ‘ölümcül yarası iyileşmiş olan' sahte bir tanrıya tapınmaya zorlar (kimi kaynaklarca Ay Tanrısı) . İnsanların gözü önünde büyük mucizeler yapar. Bu sahte tanrının adına yapmasına izin verilen mucizeler sayesinde yeryüzünde yaşayanları saptırır. Küçük-büyük, zengin-yoksul, özgür-köle herkesi sağ eli ya da alnına bir işaret vurdurur. Öyle ki, bu işareti ya da adını simgeleyen sayıyı taşıyanların dışında hiç kimse ne bir şey satabilecek ne de satın alabilecektir. Bu sayı, bir insanı simgeler. Onun sayısı altı yüz altmış altı'dır (Vahiy 13:11-18) . Tolstoy'un romanlarındaki, “Deccal'in damgası” ifadesinden bu işaret kastediliyor.[54]

boncuğu, deccal, göz, horus, masonluk, nazar, tek, ve

Denizden Çıkan Canavar

“Sonra on boynuzlu, yedi başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzlarının üzerinde on taç vardı, başlarının üzerinde küfür niteliğinde adlar yazılıydı. Gördüğüm canavar parsa benziyordu. Ayakları ayı ayağı, ağzı aslan ağzı gibiydi. Ejderha canavara kendi gücü ve tahtıyla birlikte büyük yetki verdi. Canavarın başlarından biri ölümcül bir yara almışa benziyordu. Ne var ki, bu ölümcül yara iyileşmişti. Bütün dünya şaşkınlık içinde canavarın ardından gitti. İnsanlar, canavara yetki veren ejderhaya taptılar. “Canavar gibisi var mı? Onunla kim savaşabilir?” diyerek canavara da taptılar. Canavara, kurumlu sözler söyleyen, küfürler savuran bir ağız ve kırk iki ay süreyle kullanabileceği bir yetki verildi. Tanrı`ya küfretmek, O`nun adına ve konutuna, yani gökte yaşayanlara küfretmek için ağzını açtı. Kutsallarla savaşıp onları yenmesine izin verildi. Canavar her oymak, her halk, her dil, her ulus üzerinde yetkili kılındı. Yeryüzünde yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış Kuzu`nun yaşam kitabına adı yazılmamış olan herkes ona tapacak. Kulağı olan işitsin! Tutsak düşecek olan Tutsak düşecek. Kılıçla öldürülecek olan Kılıçla öldürülecek. Bu, kutsalların sabrını ve imanını gerektirir.” (İncil, Vahiy 13:1-10) [55]

Yerden Çıkan Canavar

“Bundan sonra başka bir canavar gördüm. Yerden çıkan bu canavarın kuzu gibi iki boynuzu vardı, ama ejderha gibi ses çıkarıyordu. İlk canavarın bütün yetkisini onun adına kullanıyor, yeryüzünü ve orada yaşayanları ölümcül yarası iyileşen ilk canavara tapmaya zorluyordu. İnsanların gözü önünde, gökten yere ateş yağdıracak kadar büyük belirtiler gerçekleştiriyordu. İlk canavarın adına gerçekleştirmesine izin verilen belirtiler sayesinde, yeryüzünde yaşayanları saptırdı. Onlara kılıçla yaralanan, ama sağ kalan canavarın onuruna bir heykel yapmalarını buyurdu. Canavarın heykeline yaşam soluğu vermesi için kendisine güç verildi. Öyle ki, heykel konuşabilsin ve kendisine tapmayan herkesi öldürebilsin. Küçük büyük, zengin yoksul, özgür köle, herkesin sağ eline ya da alnına bir işaret vurduruyordu. Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin, ne de satabilsin. Bu konu bilgelik gerektirir. Anlayabilen, canavara ait sayıyı hesaplasın. Çünkü bu sayı insanı simgeler. Sayısı 666`dır.” (İncil, Vahiy 13:11-8) [55]

boncuğu, deccal, göz, horus, masonluk, nazar, tek, veCarlos Madrigal, bu ayetleri ve anti-christ konusunu şöyle yorumlar: Bu canavar, Mesih karşıtıdır. Dini ve siyasi yönden çok güçlü bir adam olacaktır. Burada onun yüreği ve yetkileri lanse ediliyor. Ama aslında görünüşü böyle iğrenç olmayacak, tam tersine kendini nazik biri gibi lanse edecektir. Dünya da onu bir hayli tutacak (13:14) Sonra İsrail'le bir antlaşma yapacak: "Bir çoğu ile bir haftalık önemli bir antlaşma yapacak." (Daniel 9:27a; özel tercüme) Bunun sayesinde her zaman sanki barut fıçısı üzerinde oturan Ortadoğu ülkelerine barış getirecek. Ama "haftanın ortasında kurbanla sunuyu durduracak ve yıkıcı iğrenç şey yapan mahvedici gelecektir." (Daniel 9:27b; ayrıca bknz. Daniel 11:31-39) İşte üç buçuk yıl sonra antlaşmayı bozacak ve bu kez kutsallara karşı gelecek. En sonunda büyük bir savaş olacak: 3. Dünya Savaşı. Bu savaşa Armagedon Savaşı da deniyor.

Burada Mesih Karşıtı (anti-christ) 'ndan "yasa tanımaz adam olarak söz ediliyor. Çünkü Tanrı yasasını (on emri) hiçe sayacaktır ve insanları Tanrı'ya başkaldırmaları için kışkırtacaktır. Hatta "ataların tanrısına aldırmayacak;... fakat onun yerine atalarının tanımadıkları kaleler tanrısına onur verecektir" (Daniel 11:37; özel tercüme) sözünden Anti-christ, yani Deccal'in İsrail soyundan geleceği düşünülebilir. Ne de olsa kendini bir mesih olarak tanıtacaksa, asıl Mesih'le aynı mülletten gelmesi gerekir.

Şimdi canavarı tasvir eden simgelere gelelim. Boynuz, Kutsal Kitap'ta güç ve yetkiyi ifade ediyor. "On Boynuzlu" canavar, on ülke tarafından desteklenen bir siyasetçi olabilir. (13:1) Bunlar, "on taç" ile simgeleniyor. Daniel kitabından alınan bu boynuzlar örneği, kimi yerde belli krallar için kullanılıyor. (Daniel 7:24); kimi yerdeyse Vahiy'de geçen Şeytan'ı ve Mesih Karşıtı'nı anlatmak için kullanılıyor. 7 ve 10, totaliter bir rejimin simgesidir. Bütün dünya, Deccal'in etkisi altında kalacak.[56]

666 rakamına birçok Hıristiyan ülkesinde rastlamak neredeyse imkansız. Araç plakalarında 666 yok. Birçok resmi kurumda 666 numaralı oda da yok.[57]

Bundan 4-5 yıl önce, bir teknoloji dergisinde böyle bir haber çıkmıştı. Artık paranın kalkacağı, bunun yerine elinize yerleştirilen bir chiple alış veriş yapacağınız vs ve ilginçtir ki, 6'lı kodda işlediğinden bahsediliyor. Belki bir on yıl sonra, elinde bu chip olmadan kimse alış-veriş yapamayacak; çünkü para ortadan kalkacak.

666 sayısı, çoğumuzun zannettiği gibi Şeytan'ı simgelemiyor. 666, antichrist, yani Deccal'in simgesi İncil'de. Carlos Madrigal, "İncil'in Vahiy Bölümünün Yorumu" adlı kitabında, bu sayının yeni bir dünya ekonomik düzenini simgelediğini söylüyor. Parayı ortadan kaldıran bileşik sistem! Yazara göre aslında bu "hoş" gibi duran sistem, "canavar"ın amaçları doğrultusunda insanları konrol etmeye yarayacaktır. Aynı kitabın 176. sayfasında, "Bu rejim tarafından sakıncalı buluna kişiler, ne birşey satın alabilecek ne de satabileceklerdir. (13:17) " ifadesi kullanılıyor.

Eski Roma İmparatorluğunda da zaman zaman benzer durumlar yaşanmıştı. Sezar'ın Tanrı ve Kurtarıcı olarak anılması emrediliyor, heykeli her kente dikilip herkesin tapması isteniyordu. Tapan herkese bir işaret veriliyordu. Bu işareti alamayan kişi, hiçbir yiyecek satın alamıyordu.

Bilindiği gibi, İbranice alfabesinin bazı harfleri, tıpkı Arap alfabesinde olduğu gibi birer sayıyı simgelerler. Tıpkı Ebced tablosu gibi. Kabalanın özü de budur. Her devirde Deccal'in kim olduğu merak konusu olmuş, o dönemin insanları kabala'yla uzun ve sabır isteyen hesaplamalara girişmişler. Bunlardan ilki, şüphesiz Neron'dur. Sezar Neron ismi, İbranicede NRON KSR olur. Bu harflerin toplamı ise şöyledir:

N R O N K S R

100+60+200+50+200+6+50 = 666 [56][60]

Vahiy Kitabı zalim Neron'un döneminde yazıldığı göz önüne alındığında, Hz. İsa'nın ikinci gelişi ile ilgili kehanetlerden olan bu kehanetinde, açıkça Neron'u şifrelediği ortada. Yani “bu nesil ortadan kalkmadan” ifadesini doğrulamaktadır. Hal böyle olmasına rağmen bir türlü gelmeyen Mesih'i ille getirmek için, günümüzde herkes bu sayıyı ciddiye almaya başladı. Hatta öyle ki, 6.6.2006 tarihinde bir Deccal dünyaya getirmemek korkusuyla, bu güne doğum randevusu olanlardan, bir gün öncesinde sezaryenle doğum bile yaptıranlar oldu. İş bu kadar ciddi olunca, ünlü Kahin Nostradamus'ta bu işe karışmadan geçememiş ve 16. yüzyılda yazdığı kehanetlerde, Napolyon, Hitler ve Mabus isimlerinde üç adet din karşıtı isim verir. Bu ara Papa da bu tanımlamadan nasibini almış. Sayısız kimsenin isimlerinin latin harflerinden 666 bulan nice heyecanlı Hıristiyan'a göre Hitler, Mussoloni, Stalin, Usame, Kastro, Saddam, yani ne kadar Batı'nın gözünde “kötü adam” varsa hepsi Deccal ilan edilmiştir.

Her şeyden önce hesaplama yönteminin hangisi doğrudur. Bu hesaplamada hangi alfabe esas alınmalıdır. Birine göre tutmazsa; diğer bir alfabeye göre 666 sayısı tutabilir. Pek çok amatörün yaptığı gibi bu hesaplama latin alfabesi üzerinden mi yoksa Yuhanna'nın bildiği dil İbranice üzerinden hesaplanması gerektiğidir? Herhalde İbranice esas alınması doğru olanıdır. Buyurun üzerinde çalışılıp bir şekilde İbranice harflerinin sayı değeri ile tutturulan tanıdık bir isim daha verelim;

G = 3 = Gimel
E = 5 = Heh
O = 70 = Ayın
R = 200 = Resh
G = 3 = Gimel
E = 5 = Heh
B = 2 = Beth
U = 70 = Ayın
S = 300 = Shin
H = 8 = Cheth

TOPLAM = 666

İlk etapta heyecan verici gibi gözükse de dikkatli gözlerden kaçmamıştır ki bu hesap aslında İbranice esaslarına göre değil Latin alfabesi esaslarına göre yapılmıştır. Aslında İbranicede George sadece 4 harfle yazılır (Gimel, Vav, Resh, Gimel) ve Bush (Bet, Vav, Shin) ile gösterilebilir. Hatta bu hesapta “S” harfi farklı bir değere sahipken, “SH”in karşılığı seçilmiştir. Kısacası bir tür zorlama hesaptır. Bir de secilen ismin İbranice karşılığı doğru mudur? isimlerin İbranice karşılıkları bile farklıdır. Sözgelimi “George” isminin İbranice 3 karşılığı vardır (Yizra'el, Adam, Carmeli) . Üstelik Walker ismi hiç işin içine katılmamıştır. Sonuç olarak zaten dikkat edilirse bu hesabın bilgelik gerektirdiği İncil'de ifade edilmiştir. Yani işin içine bir çok zorlama ve ön kabuller katarak arzu edilen sonuca ulaşılabilinir. Gerçekle alakası olmadığı halde bir çok alakasız meşhur insan Deccal ilan edilebilir. Pekala her devirde çeşitli alfabelere değiştirilerek 666 sayısı bulunup, Deccal edilen bir sürü insan varken, bu durumda bu kehanetlerden nasıl net bir sonuç çıkarabiliriz ve bize net bir Deccal tiplemesi sunabilir mi?

Ayrıca Deccal'ı sembolize eden sayının gerçekten 666 olduğuna emin miyiz? 666 sayısının Yahudiliğe Babil esaretinde, Babil efsanelerinden geçtiği ve aslının 3661 olduğu yazanlarda var. Bir başka iddiada bulunanlar da var. Hıristiyan ilahiyatçılarının ortaya attığı yeni iddiaya göre, şeytanın sayısı inanıldığı gibi 666 değil, Yuhanna İncili'nin Vahiy bölümünde geçen asıl sayı 616. Ancak Yunanca orijinal metnin yanlış tercüme edilmesi sonucu şeytanın sayısı 666 oldu. Yaklaşık 2. yüzyıldan bu yana şeytanın sayısı olarak bilinen 666 sayısının, bir çeviri hatası olduğu ve şeytanı sembolize eden gerçek sayının 616 olduğu iddia edildi. Geçtiğimiz aylarda Alman Bild gazetesinin haberi üzerine araştırmacılar, Yunanca orijinal metindeki rakamların yanlış çevrildiğini tespit etmişler.[58]

boncuğu, deccal, göz, horus, masonluk, nazar, tek, ve

666 ve Kabala, Mikroçip, İnternet ve Barkodlar

Kimilerine göre 666, Grek ve İbrani alfabesinde 6'yı simgeleyen Vav (V / W) harfinin 3 kez yazılımıyla oluşan "www", yani internettir.[59] (Bilindiği gibi "vav", ebced hesabı ile de 6'yı simgeliyor)

666 sayısı, çoğumuzun zannettiği gibi Şeytan'ı simgelemiyor. 666, antichrist, yani Deccal'in simgesi İncil'de. Carlos Madrigal, "İncil'in Vahiy Bölümünün Yorumu" adlı kitabında, bu sayının yeni bir dünya ekonomik düzenini (Hemen ilk akla Yeni Dünya Düzeni / The New Order geliyor öyle değil mi!!!) simgelediğini söylüyor. Parayı ortadan kaldıran bileşik sistem! Yazara göre aslında bu "hoş" gibi duran sistem, "canavar"ın amaçları doğrultusunda insanları konrol etmeye yarayacaktır. Aynı kitabın 176. sayfasında, "Bu rejim tarafından sakıncalı buluna kişiler, ne bir şey satın alabilecek ne de satabileceklerdir. (13:17) " ifadesi kullanılıyor.[60]

"Öyle ki, bu işareti, yani canavarın adını ya da adını simgeleyen sayıyı taşımayan ne bir şey satın alabilsin, ne de satabilsin." (Vahiy-13:7)

boncuğu, deccal, göz, horus, masonluk, nazar, tek, veSon yıllarda bir malın alınıp satılmasında, malın fiyatı dahil gereken diğer özelliklerinin kolayca takip edilmesinde, elektronik okuma kolaylığı için, eşyanın üzerine barkod denilen siyah düz çizgiler içeren etiketler vurulmaktadır. Bu işaretleri taşımayan eşyaların alınıp satılması, önemli marketlerde artık mümkün değildir. Bu sistemi IBM firmasında çalışan, George Joseph Laurer isimli bir mühendistir. İşin asıl ilginç yanı, Barkod sisteminde iki başta ve ortadaki uzun çizgilerin sayı değeri, 666 olmasıdır. Gazeteciler, bu konuyu mühendis Laurer'e soruyor ama o, bu sayı değerine nasıl ulaşıldığını ve niçin gizlendiği sorusuna “her şeyin rasgele seçildiğini” söylemiştir.61 Tabi IBM bilgisayar programcısı bir firma olması ve sahibinin de bir Yahudi olması hep akıllara, bunların kör bir tesadüf mü yoksa kehanetleri bilen birilerinin olayları kurgulama çalışmalarının sonucu mu diye düşünmekteyiz. Ayrıca interneti ifade eden ‘dünya çapındaki ağ' anlamına gelen, ‘world wide web' kelimelerinin kısaltılmış hali ‘www' olması ve yine, İbranicede W harfinin rakam karşılığı 6 olması ve “WWW” sayı değerinin “666″ olması, yine dikkatleri bu konu üzerine çekmiştir. Eğer gerçekten bir kurgulama, başka bir deyişle “Tanrı'yı kıyamete zorlama” varsa bile, hepsi de çok acemice yapılmış kurgulardır. Çünkü Vahiy-13:17’de işaret edilen bir mal ve eşya için değil, insan'ın bu işaretle damgalanmasıdır. Damgası olmayan insanın, hiçbir alışveriş yapamayacağından bahsedilir. Yukarıda yapılan zorlamalar konuyla fazla ilgili değildir. Asıl olan insanın 666 işaretini ya da bu sayıyı simgeleyen işaretle damgalanmış olmasıdır. Şimdi diyeceksiniz ki çok yakında, her insan benzer bir işaretle, belki bir miroçip taşıyacak ve her işi bununla görülecek. Bence her türlü dünyevi işimizin kolayca yürütülmesi için böyle bir gelişme olacaktır. Ama vatandaşlık numarası, parmak izi ya da göz bebeğimiz, kimliğimizin kolayca tanımlanması için yeterlidir. Ancak birileri ille de bu kehanetleri zorlamak niyetiyle, belki de sayı değeri 666 olan bir kodlama sistemi de uydurabilir. Uyanık olmak lazım. Biz ne dersek diyelim; birileri boş durmuyor ve mikroçipleri hazırlamış zaman kolluyor.[58]

Bir başka görüşe göre ise; Kudüs'ün merkezinin boylamı 31 derece 47 dakika kuzey, enlemi de 35 derece 13 dakika doğudur. Bu iki sayının alt alta toplamından 666 sayısı elde edilir ve bu, kıyamet sırasında Deccal'in ya da Şeytan'ın Kudüs'te ortaya çıkacağının işaretidir.[62]

boncuğu, deccal, göz, horus, masonluk, nazar, tek, ve

Torunlarınız, Mikroçipli Olabilir

Birçok gelecek temalı filmde izlediğiniz deri altına yerleştirilen çipleri torunlarınız kullanabilir. 2010 Uluslararası Teknoloji ve Topluluk Sempozyumu'nda konuşan Katrina Michael, iki üç jenerasyon sonra insanların çip kullanabileceğini söyledi.

Michael, şu an için bilim insanlarının ve politikacıların, çiplerin insan vücuduna bir zarar verip vermediğini bilmedikleri için, bu gibi cihazların daha çok bir tehdit unsuru olarak görüldüğünü söyledi.

çip, chip, 666, el, hand

Şu anki çip implantlarının, deriyle kaynaştığı ve çıkarırken insan vücuduna zarar verdiğini belirten Michael, psikolojik olarak da insanların bunlara hazır edilmesi gerektiğini söyledi; "Psikolojik sorunları olan hastalar için mikroçipler sorun olabilir. Hastanın bu implantı alabilmesini, toplumun güvenliğini ve hastanın sağlığını dengelemeniz gerekiyor."

Bunun dışında mikroçiplerin iyi yanlarından bahseden Michael, mikroçipler sayesinde kullanıcılar herhangi bir hastalık yaşadıklarında bunun hemen hastaneye iletilebileceklerini söylüyor. Şimdiden Birleşmiş Milletler'deki 900 hastane mikroçip tabanlı hasta tanıma sistemi için, isimlerini yazdırmış durumda.[63]

1. Bölüm2. BölümAkhenaton'un Hazırladığı Diğer Makaleler ❯

Kaynaklar ve Dipnotlar

[1] Zümral Ölmez, "'Passage de Milan'da İç-Anlatı Yöntemi ve Metinler Arası İlişkiler", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 43, 2 s.119-124.
[2] www.fdk.yildiz.edu.tr/Yazilar/MisirTarihi.pdf
[3] Altan Armutak (Ü. Veteriner Fakültesi Morfoloji Anabilim Dalı/Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Bilim Dalı), "DOĞU VE BATI M TOLOJİLERİNDE HAYVAN MOTİFİ", veteriner.istanbul.edu.tr/vetfakdergi/yayinlar/2004-2/makale-12.pdf
[4] Op. Dr. Hilmi Or (Göz Hekimi), "Bilim. Sanat. Yaşam ve Denge", www.medicalnetwork.com.tr/2008_dosya/Geniş açı temmuz 2008.pdf
[5] www.egelisesi.k12.tr/basarilarimiz/Projeler/proje2000/proje19.pdf
[6] www.istanbulsaglik.gov.tr/w/muze/sozluk.asp
[7] Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, "Tıp Tarihi", Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 8/2003.
[8] Prof. Dr. Ali Haydar Bayat, "Horus'un Gözü'nden Rp'ye", T.E.B. 3. Bölge İzmir Eczacı Odası Bülteni, Mayıs 1983, s.29-32.
[9] www.definegizemi.com/forum/viewtopic.php?f = 125&t = 14732
[10] www.kadinella.com/2009/03/nazar-etme-nolur/
[11] Perihan Sadıkoğlu, "Antik Mısır Sanatı ve Tarihsel Akıştan Günümüze Etkiler", Arka kapak yazısı.
[12] www.trakyanethaber.com/yeni/dosya.asp?id = 217
[13] www.msxlabs.org/forum/misir-mitolojisi/8897-misir-mitolojisi.html
[14] www.masonlar.org/masonlar_forum/index.php?topic = 642.0
[15] "THE OCCULT NATURE OF THE SEALS EXPLAINED", www.caterpillar.org.uk/warning/fseals2.htm
[16] piramitleringizemi.blogspot.com/2008/10/1-dolar-ve-piramit-srr.html
[17] "MDCCLXXVI – The Date at the Base of the Pyramid on the Great Seal of the United States", www.greatseal.com/symbols/MDCCLXXVI.html
[18] www.frihost.com/forums/vt-49828.html
[19] Salih Altınışık, "Siyonizm ve Masonluk", www.altinisik.org/projedosya/Gizli Dunya Devleti ve Siyonizm.pdf
[20] www.facebook.com/group.php?gid = 30749833648
[21] Sahih-i Müslim, hadis numarası: 5215.
[22] Muhammed eş-Şehavi, "Mesih Deccal ve Ye'cüc ve Me'cüc", Rabva Semti İslâmî Dâvet Bürosu, Riyad 2009.
[23] Buhari (3/1270, 6/2577, 2607) Müslim (1/156) Muvatta (2/920) İbni Mende el man (2/743-745) Fethul Bari (13/97) İbni Kesir Tefsiri (1/584) Ebu Nuaym Müsnedil Müstahrec (1/238) Ebu Avane (1/147) Taberani Evsat (9/74) Ebu Ya'la (9/346, 359) Nuaym Bin Hammad (2/548) İbni Abdilberr Temhid (14/192) Rafii etTedvin (4/158) Ahmed (2/22, 83, 122, 144, 154) Tirmizi
[24] Müslim (4/2248) Ahmed (5/386, 405) İbni Mende man (2/939)
[25] Ziyaul Makdisi Muhtare (6/49) Ahmed (3/115, 201) Feyzul Kadir (3/538 )
[26] İbni Huzeyme (2/325) Hakim (1/478) Taberani (7/189) İbni Ebi Şeybe (7/496) El sabe (7/52) Ahmed (5/13, 16, 38) Mecmauz Zevaid (2/209) Beyhaki (3/339) Ru'yani (2/68) Fethul Bari (13/97) Temhid (14/193) Tuhfetul Ahvezi (6/421)
[27] Ahmed (5/364, 435) Ziyaul Makdisi Muhtare (8/265) Bezzar (7/129) İbni Ebi Asım esSünne (1/186) Makdisi Fadailu Beytil Makdis (s.63) Mecmauz Zevaid (7/343) İbni Ebi Şeybe (7/495) Abdullah Bin Ahmed esSünne (2/452)
[28] MecmauzZevaid (7/337-338) Ahmed (1/374) Taberani (11/313) Taberani Evsat (2/180) isnadı sahihtir
[29] Hakim (4/573) Hakim sahih demiş, Zehebi ise itiraz ederek münker olduğunu söylemiştir. Bkz.: Müstedrek Zeylinde Telhis; (4/528-529)
[30] Müslim (4/2249) İbni Ebi Şeybe (7/490) Ahmed (5/386, 404) İbni Mende man (2/939) Nuaym Bin Hammad (2/537)
[31] Ahmed (5/123, 124) Ziya elMakdisi Muhtare (3/405) Tayalisi (1/73) Ebu Nuaym Hilye (4/363) Feyzul Kadir (3/457) Fethul Bari (13/98) Mecmauz Zevai (7/337)
[32] Ru'yani (1/439) Tayalisi (1/150) Taberani (7/84) İbni Ebi Şeybe (7/491) Ahmed (5/221) Mecmauz Zevaid (7/340) Fethul Bari (13/98) Busayri thaf İbni Adiy (2/440) sahihtir.
[33] Ahmed (3/115) Mecmauz Zevaid (7/336) Semura Bin Cündeb R.A. hadisidir. Sahihtir.
[34] Ziyaul Makdisi Muhtare (8/264-265) Ebu Davud Bezzar (7/129) Ahmed (5/324) İbni Ebi Asım esSünne (1/186) Nuaym Bin Hammad (2/159) Temhid (14/191) Hilyetul Evliya (5/221, 9/235) Mecmauz Zevaid (7/348) Fethul Bari (13/97) Tuhfetul Ahvezi (6/421) isnadında müdellis bir ravi olan Bakıyye Bin Velid vardır
[35] Ebu Ya'la (2/332) Abd Bin Humeyd (1/282) Deylemi Fethul Bari (13/98) Nevevi Şerhu Müslim (2/235) Mecmauz Zevaid (7/336) isnadında zayıflık vardır. Benzeri; Ahmed (3/79)
[37] www.turkansiklopedi.com/component/content/article/205-dini-bilgiler/3397-fitne.pdf
[38] www.islamgul.com/kiyamet-ve-ahiret/3306-deccalin-gizli-ordusu-masonluk.html
[39] www.kurankursumezunlari.com/forum/archives.php/deccal8217in-sistemi-masonluk/4926
[40] Madame Blavatsky (i.e., the Mother of the New Age movement) The Secret Doctrine (1888 ), Vol. II, pg. 234
[41] Eliphas Levi, Freemason of the Grand Orient of France, The Mysteries of Magic, pg. 428.
[42] The Secret Doctrine (1888 ), Cilt. II, s. 513
[43] David Spangler, Director of United Nations Planetary Initiative, Reflections on the Christ (1978 ), pg. 45
[44] John Daniel, "Two Faces of Freemasonry, Day Publishing", 2007, s. 7
[45] John Daniel, a.g.e., s. 44
[46] John Daniel, a.g.e., s. 94
[47] John Daniel, a.g.e., 2007, s. 95
[48] Aleister Crowley, "The Beast 666", 33° Freemason, Satanic Extracts (Black Lodge Publishing, 1991), s.3.
[49] Aleister Crowley, a.g.e., s.4.
[50] C. L. "Mason Aleyhtarlığı", Mimar Sinan, yıl 4, sayı 13, 1973, s. 87-88.
[51] www.harunyahya.net/V2/Lang/tr/Pg/WorkDetail/Number/13360
[52] Mason Dergisi, Yıl:29, Sayı. 40-41, 1981, sf.105-107
[53 us1.harunyahya.com/Detail/T/EDCRFV/productId/16009/DECCALI_SISTEM_OLAN_MASONLUK, _ALLAH'I_INKAR_EDER_VE_SEYTANA_TAPAR
[54] Mehmet Akif Ardıç (Akhenaton), "Tolstoy'un Romanlarında İnanç Motifleri", KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü lisans tezi., Kahraman Maraş, Ekim 2004.
[55] "Kutsal Kitap, Eski ve Yeni Antlaşma (Tevrat, Zebûr, İncil) ", Kitâb-ı Mukaddes Şirketi & Yeni Yaşam Yayınları, 1. Basım, Ağustos 2001, İstanbul.
[56] Carlos Madrigal, "İncil'in Vahiy Bölümü'nün Yorumu", Yeni Yaşam Yayınları, İstanbul/Haziran 2000, s.168.
[57] www.internethaber.com/10-mayista-deccal-korkusu--137268h.htm
[58] armagedonsavasi.com/2008/04/11/deccal-anticristh-ve-666-sifresi/
[59] "Is 'www' in Hebrew equal to 666?", www.av1611.org/666/www_666.html
[60] Akhenaton, "Kıyametin Gizli Kodları 3", gizliilimler.tr.gg/Kı yametin-Alametlerinin-Gizli-Kodları-3.htm
[61] tr.wikipedia.org/wiki/Horus'un_gözü_ (Wedjat)
[62] www.netpano.com/newsdetail.asp?NewsID = 450
[63] www.gazete5.com/haber/mikrocip-yerlestirmek-ve-cip-implanti-16-haziran-201-22959.htm

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ramazan , 09.01.2018, 23:08 (UTC):
bilgilendirdiğiniz için çok teşkkür ediyorum başarılarınızın devamını ve bu tarz gerçekleri yazmanız dileklerimle sevgiler saygılar diliyorum

Yorumu gönderen: Fatma, 29.11.2010, 15:40 (UTC):
Çok güzel ve bilgilendirici bir yazı olmuş.TeşekkürlerBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52993828 ziyaretçi (134784915 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler