Terazi Kadini
 
terazi burcu, terazi kadını, terazi kadının yıldıznamesi, aşk, para, gelecek, evlilik, fal, astroloji, burç, burçlar, yıldızname, kadın, kadınlar

Terazi Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: kadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesikadını'nın, terazi, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burç ve yıldızın tesiri altında doğan kadın için de üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl beyaz benizli, güzel yüzlü, orta boylu, kalın vücutlu, yuvarlak çehreli, baygın bakışlı, ince ve kavisli kaşlı bir kadın olup izzet-i nefis sahibi, zeki ve mâhir, herkes indinde sevimli, güzel kokuları, ziynet ve ihtişamı, zevk ve sefayı sever, şehevi kuvveti pek az, cimâ ve mukarenetten sakınan, fettan, mal ve servete istekli, erkeklerden çekici olur. Tabiatı zayıf, lisânı latif, akıllı ve zekidir. Göbeğinin altında bir ben ve göğsünde bir alamet vardır. Birçok hastalıklara mâruzdur. Kanı galeyanda, safranı gâlip olduğundan ekseri baş ağrısı ve baş dönmesinden muzdarip olur. Mide ve ciğerinde ağrı ve sancıdan ızdırap çeker. Kan aldırmak, müshil almak, nilüfer şerbeti içmek faydalıdır.

2. Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa, esmer ya da buğday benizli, kalın dudaklı, çatık kaşlı, geniş göğüslü, orta boylu, şişman, tedbir ve zekası mutavassıt bir kadındır. Zevk ve sefayı sever. Müsrif, hile ve hud'aya müsait, tabiatı fasit, cimri ve kalbi katı, tuzlu ve ekşiye istekli, ekser vakitlerini rahatsız geçirir.

3. Vecih: Müşteri'ye mütenâzır olursa; ya beyaz ya da kırmızıya meyyâl sarı benizli, şehlâ gözlü, ince vücutlu, ince ve kırmızı dudaklı, sırrını gizlemez, kendisine buğz edenleri dost sanır, nasihat edenleri düşman addeder bir kadın olup mal ve mülkü çok, kadri yüce bir adamın muhabbetine nail olmuştur. Ticarette talii yâverdir. Yanağında ve göğsünde bir alamet, göbeğinin yanında ve avret yerinin tam üstünde siyah bir ben vardır. Mukarenet esnasında müteharrik olur. Serbest tavrı ve mizacı dolayısıyla hakkında öte beri söz söylenir. Yaşı ilerledikçe serveti artar. İhtiyarlığında tevbeye ve iyi hâle nâil olur.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Mizân ve yıldızı Zühre'dir. Hayatı kâh rahat, kâh zahmetli geçer. Bazen iyi, bazen de fenâ yaşar. Kalbinde fesat olmadığından sırrını herkese açar ve herkesin yüzüne güler. Zevk ve sefayı, bağ ve bahçeyi sever. Kime iyilik ederse fenalık görür.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Topladığı malı faydası olmayan adamlara yedirir. Birçok malını erkekler yer. Zarurete düşer ise de refah kazanır. Çaba ve gayreti ve elinin emeğiyle topladığı serveti, ömrünün sonuna değin yer ve içer.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Gerek erkek ve gerek kız kardeşleri içinde en ziyâde bahtı yâver olan ve ebeveyni için en sevgili olanı kendisidir. Bunların birtakımı ile imtizaç edip bir kısmı ile ülfet edemez. Aralarında kavga ve nizâ olu. Ekseri kardeşlerini eliyle defneder.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühal'dir. Peder ve vâlidesine itaatkar olup onlar da kendisinden râzı olurlar. Zühâl'e mütenâzırlardan ise, pederi vâlidesinden evvel vefât eder. Eğer Kamer'e mütenâzırlardan ise vâlidesi daha evvel vefât eder. Bunlardan miras olarak eline mal ve mülk geçer; lâkin bu yüzden hasımlaşır ve mahkemeye düşer.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Evlatları erkektir. Ancak bu hususta bahtı azdır. Birkaç defa düşük yapar. Birkaçı da büyüdükten sonra vefât eyler. Hele bir oğlunun vefâtı, kendisini fevkalâde hüzne gark eder.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. En ziyâde hastalıkları, balgamın galebesi, kan galeyanı, bel ve yarım baş ağrısı ve mafsal sızılarıdır. Bahar ve yaz mevsimlerinde kan aldırmak iyidir. Sirke ve hindiba yemek faydalıdır. Çok soğuk sular ve şerbetler içmek, bilhassa balgamın galip olduğu zamanlarda iyi değildir. Çok ekşi yemeli, sık sık müshil almalı, ara sıra sirke içmeli, sonbahar ve kış zamanlarında zencefil, hind cevizi, baharat ve şekerden mâmul toz ya da macundan her gün bir miktar kullanmalıdır.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Sarıya meyyâl beyaz benizli zecvlerden hayır görür. Baliğ olduğu sırada esmer benizli ve kasığında alâmet olan bir kadından hayır görerek ondan sonra daima meserret içinde yaşar. Kocasını sever, kıskanç olur. Ya bir zevc ile kalır ya da beşe kadar kocaya varır.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. 7 aylık, 7, 14, 24 ve 30 yaşlarında senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zaman ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulursa 83 yaşına kadar yaşar. Evlâdının torunlarını görür.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Cevza ve talii Utarid'dir. Uzun bir sefere gider ve selametle vatanına avdet eder. En hayırlı seferi çarşamba günü kıble ya da garp tarafına doğru olan yolculuğudur. Deniz seferi, kara yolculuğundan hayırlıdır. Bu esnada hayvandan düşer ise de zarar görmez.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. Erkek ve kadın, büyükler indinde muazzez ve muhterem olur. Ahbabı çok, yaşayışı latiftir. Kadri yüce bir zattan muhabbet, meveddet ve hürmet görür. Ondan hayra nâil olur. Bundan dolayı haset edilir. Nereye giderse hürmet bulur.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Emel ve arzusunda sebatkâr olur. Niyet eylediği şeyi icrâ etmeden vazgeçmez. Sireti güzel ve akıbeti hayırlıdır. Tab'ında acele galip olduğundan can sıkıntısından pek az kurtulur. Çok rüya görür ve ekserisi çıkar.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Sünbüle ve yıldızı Utarid'dir. Esmer benizli kadınlardan düşmanı çoktur. Her görüştüğü kadın, ona adavet eder ise de bir zarar veremezler. Esmer yüzlü, orta boylu, yüzünde âşikar bir alamet olan kadından korkulur. Çünkü büyü yapıp bir virâneye gömecektir. Bundan sakınmalıdır.

Erkek ve kadın; dost, ahbap ve şerik olmak üzere yıldızı havai (hava) olanlar uygun olup türabi (toprak) olanlardan sakınmalıdır; çünkü en büyük düşmanları, bunlardandır. Hayırlı günü cuma ve zararlı günü, çarşamba günüyle pazartesi gecesidir. O gece, kocasıyla yatmamak icâb eder.

Münasip madeni, altın ve pirinç; taşı, kırmızı akiktir. Kanı galeyan eylerse kan aldırmalıdır. En münasip hayvan, kır ve doruk kısrak; elbise ise kırmızı renkli keten ve yündür. Cuma günü sabahleyin müracaat eylediği takdirde maksadı yerine gelir. Yattığı zaman başını kıble ya da garba doğru koyarsa rahat uyur.

Eğer gebe kalmaz ise, biraz Mekke bağtıranı alıp güzelce döverek eledikten sonra mumsuz bala koyarak hafif ateş üzerinde kuruyuncaya kadar tutmalı. Daha sonra üzerine biraz tatlı zeytinyağı koyup temiz bir beze çıkın yaparak hayızı müteakip kullanmak suretiyle mukarenet etmeli. Biiznillahi Teala, gebe kalır.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindrarı; ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: koreli unnie, 25.04.2017, 10:18 (UTC):
anlamayanlar bakmasın.3. vecih bende var ..benlerin yerleri doğru sizlerde dikkatli bakın okuyun..arkadaşlar bazı rüyalarım çıkıyor oda doğru ama siz siz olun rüyanızı hiç kimseye anlatmayın yanlış anlaşılırsınız ..... yada rüyalara inanıyorum adeyipte karşınızdaki kötü niyetli insanlar rüya gördüm şöyleydi böykleydi deyiip sizi yönlendirmeye çalışabilirler ... birde rüyanızda yılan görürseniz akrabalarınız kötüdür kötülük yapacaklardır demek tir.ç.tedbir almakta fayda var...

Yorumu gönderen: Nergis, 02.07.2014, 13:16 (UTC):
7 aylık, 7, 14, 24 ve 30 yaşlarında senenin talii bu burç ve yıldızda olduğu zaman ölüm korkusu vardır. Bunlardan kurtulursa 83 yaşına kadar yaşar. Evlâdının torunlarını görür. Allahım inşallah çabuk ölmem.7 aylığı atlattım 7 yaşıda atlattım. Sıra 14-de. Allahım kendimi herkesden çok seviyorum.Ne olursun geç ölüyüm.

Yorumu gönderen: hasibe, 12.12.2010, 13:58 (UTC):
burcumun boğa olmasına rağmen burcum terazi cıktı nasıl ıldu anlayamadım acaba yıldız namede farklımı çıkıyor burç

Yorumu gönderen: funda, 26.11.2010, 10:51 (UTC):
çok saçma bnce kimin ne zaman ölecegini sadece allah bilir bnceeeee

Yorumu gönderen: aygun, 02.11.2010, 20:37 (UTC):
superdi beyendim

Yorumu gönderen: Terazi, 18.10.2010, 23:06 (UTC):
Çok begendim.

Yorumu gönderen: mümine, 14.09.2010, 06:56 (UTC):
bukadar saçma bir şey görmedim bn kimin ne zaman öleceğini ALLAH tan başka kimse bilemez

Yorumu gönderen: zühre, 18.07.2010, 20:54 (UTC):
benim de astroloji ve ebceddeki burcum aynı çıktı. herkes te böyle birşey oluyor mu merak ettim.

Yorumu gönderen: amozon, 02.11.2009, 10:57 (UTC):
nekadarı doğru allah bilir ama korkmadım değil insanların kalbine korku salıyorözellikle hastalık bölümü ben ebcet hesabının günah olduğunu duymuştum yani yıldız namenin aydınlatan olursa sevinirim

Yorumu gönderen: seda, 09.10.2009, 17:21 (UTC):
kardişim şunları doğru dürüst yazında millet rahatça okusun yahu

Yorumu gönderen: Tolga, 29.09.2009, 16:39 (UTC):
O zaman türkce ögrenin

Yorumu gönderen: hakan, 07.09.2009, 22:53 (UTC):
24 tip insan yazmıslar onu da 3 vecih te degerlendirmisler.yazılanlar ilginç degildi ama astronomi deki ve ebced de ki brucumun aynı cıkması ilginçti

Yorumu gönderen: arzu, 01.08.2009, 10:08 (UTC):
arkadaşlar doğru söylüyorlar bende birşey anlamadım günümüz türkçesiyle lütfen...

Yorumu gönderen: ayfer arıcı, 18.07.2009, 12:32 (UTC):
ne söylim bende birşey anlamadım,günümüz türkçesiyle yazın okuduğumdan birşey anlamadım.

Yorumu gönderen: nurcan kesepara, 15.07.2009, 18:22 (UTC):
bu ne biçim türkçe kardeşim hiç bi şey anlamadm bir diğeri neden bütütn vakitlere göre tabirler yokkk

Yorumu gönderen: YELİZ, 04.07.2009, 07:54 (UTC):
NASIL BİR TÜRKÇE :s HİÇ BİŞEY ANLAMADIM YA :/Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003519 ziyaretçi (134809374 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler