Tesekkürler Allah'im
 
Allah (cc)

Teşekkürler Allah'ım

Önder Demir

Ey benim yegâne sâhibim ve bana bu hayatı veren, rahmet dolu güzel Allah'ım, Ben, senin kulun olmaktan büyük mutluluk duyuyor ve inan ki sana karşı aczimi her zaman dile getiriyor ve sana karşı kulluk görevlerimi yerine getirmeye çalışıyorum. Evet, beni sen kendi kudretin ile yarattın ve beni en güzel şekilde gereksinim duyduğum organlar ile donattın. Bana o kadar çok nimet verdin ki; ben, gece gündüz sana "Elhamdülillah" diyerek şükür etsem, inan ki azdır ve üzerimdeki hakkını sana asla geri ödeyemem. Çünkü üzerimde o kadar hakkın var ki.

Ey benim Yüceler Yücesi ve bir olan Allah'ım, sen;
Er- RAHMÂN Bütün yaratılmışlar hakkında hayır ve merhameti tercih edensin.
Er- RAHÎM Çok merhamet eden, büyük nimetler verensin.
El- MELİK Bütün kâinâtın tek sahibi ve mutlak hükümdârısın.
El- KUDDÛS Hatadan, gafletten, aczden ve her türlü eksiklikten pek uzak, pek temizsin.
Es- SELÂM Kullarını selâmete çıkaran, Cennet'teki âr kullarına selam verensin.
El- MÜ'MİN Gönüllerde iman ışığı uyandıran, kendine sığınanları koruyup rahatlatansın.
El- MÜHEYMİN Gözeten ve koruyansın.
El- AZÎZ Mağlup edilmesi mümkün olmayan galipsin.
El- CEBBÂR Eksikleri tamamlayan, dilediğini zorla yaptırmaya muktedîr olansın.
El- MÜTEKEBBİR Her şeyde ve her hadisede büyüklüğünü gösterensin.
El- HALÎK Bütün varlığı, halleri ve hadiseleri, tayin ve tespit eden hepsini yoktan var edensin.
El- BÂRİ Eşyayı ve her şeyin vücudunu birbirine uygun halde yaratansın
El- MUSAVVİR Tasvir eden, her şeye bir biçim ve özellik verensin
El- ĞAFFÂR Mağrifeti pek çok olansın
El- KAHHÂR Her şeye her istediğini yapacak şekilde galip ve hakim olansın
El- VEHHÂB Her türlü nimeti devamlı bağışlayansın
Er- REZZÂK Yaratılmışlara faydalanılacak şeyleri ihsan edensin
El- FETTÂH Her türlü zorlukları açan ve kolaylaştıransın
El- ALÎM Her şeyi çok iyi bilensin
El- KÂBID Sıkan ve daraltansın
El- BÂSIT Açan ve genişletensin
El- HÂFID Yukardan aşağıya indiren ve alçaltansın
Er- RÂFİ Yukarı kaldıran ve yükseltensin.
El- MUİZ İzzet veren ve ağırlayansın
El- MÜZİL Zillete düşüren, hor ve hakîr edensin
Es- SEMİ Her şeyi iyi işitensin
El- BASİR Her şeyi iyi görensin
El- HAKEM Hükmeden, hakkı yerine getirensin
El- ADL Çok Adâletlisin
El- LÂTÎF En ince işlerin bütün inceliklerini bilen ve kullarına iyilikler ulaştıransın
El- HABÎR Her şeyin iç yüzünden gizli taraflarından haberdarsın
El- HALÎM Suçlara karşı hemen ceza vermeyen yumuşak davranan, süre verensin.
El- AZİM Çok Azâmetlisin.
El- ĞAFÛR Affı ve mağfireti pek çok olansın.
Eş- ŞEKÛR Kendi rızası için yapılan iyiliklere daha fazlasıyla karşılık verensin
El- ALİY Pek yüce, pek yükseksin
El- KEBİR En büyük, pek büyüksün
El- HAFIZ Yapılan işleri bütün tafsilatıyla tutan, her şeyi belli bir vakte kadar koruyansın

El- MUKÎT Her yaratılmışın gıdasını, azığını verensin
El- HASİB Hesap görücü, her şeyi saymışçasına bilen, hesaba çekensin.
El- CELÎL Celâlet ve ululuk sahibisin
El- KERÎM Lütfü ve keremi çok geniş ve bol olansın
Er-RAKÎB Bütün varlığı gözeten, bütün işleri murâkabe edensin
El- MUCİB Kendisine dûâ edenlerin isteklerini verensin
El- VASİ İlmi, rahmeti, kudreti, af ve mağfireti geniş, müsaadekârsın
El- HAKÎM Bütün emirleri ve bütün işleri hikmetli olansın
El- VEDÛD Kullarını çok seven, sevilmeye gerçekten lâyık olansın
El- MECÎD Şânı büyük ve yüksek olansın
El-BÂİS Ölüleri diriltip kabirlerinden çıkaransın
Eş- ŞEHÎD Bütün zamanlarda ve her yerde hâzır ve nâzırsın
El- HAK Varlığı hiç değişmeden duransın
El- VEKÎL Kendisine tevekkül edenlerin işlerini en iyi neticeye ulaştıransın
El- KAVİY Pek güçlüsün
El- METÎN Çok Sağlamsın
El- VELİY Sevdiği kullarının dostusun
El- HAMİD Ancak kendisine hamdedilen, bütün varlığın diliyle yegâne övülensin
El- MUHSÎ Sonsuzda olsa tek tek her şeyin sayısını bilensin
El- MÛBDÎ Bütün varlıkları örneksiz ve maddesiz olarak ilk baştan yaratansın
El- MUÎD Varlıkları yok ettikten sonra tekrar yaratansın
El- MUHYÎ Can bağışlayan, hayat ve sağlık verensin
El- MÜMÎT Canlı bir mahlûkun ölümünü yaratansın
El- HAY Diri, her şeyi bilen, her şeye gücü yetensin
El- KAYYÛM Gökleri ve yeri, her şeyi tutansın
El- VÂCİD İstediğini istediği anda bulansın
El- MÂCÎD Kadr ve şanı büyük, kerem ve iyilikleri pek çok olansın
El- VAHİD Zatında, sıfatlarında, işlerinde, hükümlerinde, isimlerinde ortağı ve benzeri olmayan teksin.
Es- SAMED İhtiyaçları ve sıkıntıları gideren tek mercisin
El- KÂDİR İstediğini istediği gibi yapmaya gücü yetensin
El- MUKTEDİR Kuvvet ve kudret sahipleri üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunansın
El- MUKADDİM İstediğini ileri geçiren, öne alansın
El- MUAHHİR İstediğini geri koyan, arkaya bırakansın
El- EVVEL İlksin
El- AHİR Sonsun
Ez- ZÂHİR Her şeyde görünen aşikarsın
El- BÂTIN Her şeyden gizlisin
El- VÂLİ Kainatı ve her an olup biten her şeyi tedbir ve idare edensin
El- MÜTEÂLÎ Aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavırdan daha yücesin
El- BERR Kulları için daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olansın
Et- TEVVÂB Tövbeleri kabul edip, günahları bağışlayansın
El- MÜNTEKIM Suçları adaleti ile müstehâk oldukları cezaya çarptıransın
El- AFÜV Çok affedensin
Er- RAÛF Çok lütufkâr, çok esirgeyensin
MALİKÜ-L MÜLK Mülkün ebedi sahibisin
Zül Celâl-i Ve'l İkrâm Hem büyüklük hem de fazl-ı kerem sahibisin
El- MUKSIT Bütün işlerini denk ve birbirine uygun yerli yerinde yapansın
El- CÂMİ İstediğini istediği zaman istediği yerde toplayansın
El- GANİY Çok zengin ve her şeyden müstağnisin
El- MUĞNİ İstediğini zengin edensin
El- MÂNİ Bir şeyin meydana gelmesine izin vermeyensin
Ed- DÂRR Elem ve zarar verecek şeyleri yaratansın
En- NÂFİ Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratansın
En- NÛR Alemleri nurlandıran, istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nûr yağdıransın
El- HÂDÎ Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdirensin
El- BEDİ Örneksiz, benzersiz, hayret verici alemler yaratansın
El- BÂKÎ Varlığının sonu olmayansın
El- VÂRİS Varlığı devam eden, servetlerin hakiki sahibisin
Er- REŞÎD Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, dosdoğru ve hikmet üzere sonucuna ulaştıransın
Es- SÂBÛR Çok sabırlısın.

Ve sen hepimizin yegane tek Rabbisin Teşekkürler Rabbim.

Selam ve dua ile

Önder Demir

8 Mayıs 2010

Önder Demir'in Diğer Şiirleri


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52990133 ziyaretçi (134775728 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler