Tomas Incili (1-19. Bölüm)
 
Tomas İncili, 1-19. Bölüm

Tomas İncili, 1-19. Bölüm

These are the secret sayings that the living Jesus spoke and Didymos Judas Thomas recorded.

"Bunlar yaşayan İsa'nın söylediği gizli şeylerdir."

1 And he said, "Whoever discovers the interpretation of these sayings will not taste death."

1. Ve O, dedi:

"Bu sözlerin yorumunu bulan
ölümü tatmayacak."

2 Jesus said, "Those who seek should not stop seeking until they find. When they find, they will be disturbed. When they are disturbed, they will marvel, and will reign over all. [And after they have reigned they will rest.]"

2. İsa, dedi:

"Arayan, bulana kadar aramayı bırakmasın
ve bulunca şaşıracak
ve şaşkınlıkta kalarak hayran olacak,
ve her şey üstünde hüküm sürecek."

3 Jesus said, "If your leaders say to you, 'Look, the (Father's) kingdom is in the sky,' then the birds of the sky will precede you. If they say to you, 'It is in the sea,' then the fish will precede you. Rather, the

When you know yourselves, then you will be known, and you will understand that you are children of the living Father. But if you do not know yourselves, then you live in poverty, and you are the poverty."

3. İsa, dedi:

"Eğer size yol gösterenler
işte, Melekût göktedir, derlerse
o zaman, göğün kuşları önünüzde gidecek
eğer Melekût denizdedir, derlerse
o zaman balıklar önünüzde gidecektir.
Fakat Melekût hem içinizdedir ve hem dışınızdadır.
Kendi kendinizi bilince, o zaman bilineceksiniz,
ve siz Diri Baba' nın oğulları olduğunuzu bileceksiniz.
Lâkin kendinizi bilemezseniz,
o zaman fakirliktesiniz (yoksulluktasınız)
ve bu fakirlik sizsiniz."

4 Jesus said, "The person old in days won't hesitate to ask a little child seven days old about the place of life, and that person will live.

For many of the first will be last, and will become a single one."

4. İsa, dedi:

"Yaşlı adam hayatı sırasında
yedi günlük bir sabî'ye
hayatın yeri hakkında sormakta gecikmeyecek,
ve o adam yaşayacak
çünkü birincilerin çoğu sonucu olacak
ve Bir olacaklar."

5 Jesus said, "Know what is in front of your face, and what is hidden from you will be disclosed to you.

For there is nothing hidden that will not be revealed. [And there is nothing buried that will not be raised."]

5. İsa, dedi:

"Yüzün önünde olanı bil ve sana gizli olanın üstü açılacaktır;
Çünkü ortaya çıkmayacak saklı bir şey yoktur."

6 His disciples asked him and said to him, "Do you want us to fast? How should we pray? Should we give to charity? What diet should we observe?"

Jesus said, "Don't lie, and don't do what you hate, because all things are disclosed before heaven. After all, there is nothing hidden that will not be revealed, and there is nothing covered up that will remain undisclosed."

6. Şakirtler sordular ve O'na:

"Oruç tutmamızı ister misin?
Nasıl dua edelim?
Sadakayı nasıl verelim?
Ve yiyecekte neyi gözetelim," dediler.

İsa, dedi:

"Yalan söylemeyin,
istemeyeceğinizi (yadsıyacağınızı) yapmayın, -la ikrahe fiyd diyn-
zira her şey göğün karşısında açıktır.
Doğrusu ortaya çıkmayacak gizli ve örtüsü açılmadan kalacak olan
keşfedilecek hiçbir şey yoktur."

7 Jesus said, "Lucky is the lion that the human will eat, so that the lion becomes human. And foul is the human that the lion will eat, and the lion still will become human."

7. İsa, dedi:

İnsanın yiyeceği o aslana ne mutlu,
ve aslan insan olacaktır;
ve aslanın yiyeceği insan kirdir,
ve aslan insan olacaktır.

8 And he said, The person is like a wise fisherman who cast his net into the sea and drew it up from the sea full of little fish. Among them the wise fisherman discovered a fine large fish. He threw all the little fish back into the sea, and easily chose the large fish. Anyone here with two good ears had better listen!

8. Ve İsa, dedi:

"İnsan tedbirli bir balıkçıya benzer ağrını denize atan;
ve onu küçük balıklarla dolu denizden çeker.
Onlar arasında,
tedbirli balıkçı iri ve iyi bir balık buldu.
Küçük balıkların hepsini denize attı,
zahmetsiz iri balığı seçti.
İşitmek için kulakları olan işitsin."

9 Jesus said, Look, the sower went out, took a handful (of seeds), and scattered (them). Some fell on the road, and the birds came and gathered them. Others fell on rock, and they didn't take root in the soil and didn't produce heads of grain. Others fell on thorns, and they choked the seeds and worms ate them. And others fell on good soil, and it produced a good crop: it yielded sixty per measure and one hundred twenty per measure.

9. İsa, dedi:

"İşte ekinci çıktı (tohum ekmeye).
(Taneleri) avucuna doldurdu ve serpti.
Gerçekte birkaç tanesi yola düştü;
kuşlar gelip onları gagaladılar.
Bazıları kayalık yere düştüler
ve ne kök saldılar toprağa
ne de göğe doğru başak sürdüler.
Ve (daha) başkaları tohumu boğan
(dikeni) çalılara düştüler,
ve kurt onları yedi.
Ve öbürleri de doğru iyi meyve veren
iyi toprağa düştüler;
mahsûlü altmış nispetinde
ve yüz yirmi nispetinde oldu."

10 Jesus said, "I have cast fire upon the world, and look, I'm guarding it until it blazes."

10. İsa, dedi:

"Dünyaya bir ateş attım ve işte
onu sarıncaya kadar
koruyacağım."

11 Jesus said, "This heaven will pass away, and the one above it will pass away.

The dead are not alive, and the living will not die. During the days when you ate what is dead, you made it come alive. When you are in the light, what will you do? On the day when you were one, you became two. But when you become two, what will you do?"

11. İsa, dedi:

"Bu gök geçecek,
ve onun üstünde olan da geçecek,
ve ölü olanlar yaşamazlar,
ve diriler de ölmeyecekler.
Ölü olanı yediğiniz günler diriden yiyordunuz.
Nur içinde olduğunuz zaman ne yaparsınız?
Siz, Bir iken ikiyi yaptınız (hâsıl ettiniz)
ama iki olarak ne yapacaksınız?"

12 The disciples said to Jesus, "We know that you are going to leave us. Who will be our leader?"

Jesus said to them, "No matter where you are you are to go to James the Just, for whose sake heaven and earth came into being."

12. Şakirtleri, İsa' ya dediler:

"Biliyorsunuz ki, sen bizi terk edeceksin; üzerimizde büyük kim olacak?"

İsa, onlara dedi:

"Bulunduğunuz noktadan âdil Yakûp'a doğru gideceksiniz:
Göğün ve yerin olan O'na intikal eder."

13 Jesus said to his disciples, "Compare me to something and tell me what I am like."

Simon Peter said to him, "You are like a just messenger."

Matthew said to him, "You are like a wise philosopher."

Thomas said to him, "Teacher, my mouth is utterly unable to say what you are like."

Jesus said, "I am not your teacher. Because you have drunk, you have become intoxicated from the bubbling spring that I have tended."

And he took him, and withdrew, and spoke three sayings to him. When Thomas came back to his friends they asked him, "What did Jesus say to you?"

Thomas said to them, "If I tell you one of the sayings he spoke to me, you will pick up rocks and stone me, and fire will come from the rocks and devour you."

13. İsa, şakirtlerine dedi:

"Mukayese edin beni,
söyleyin kime benziyorum?

Simun-Petrus, O'na dedi:

"Sen, âdil bir meleğe benziyorsun."

Matta, O'na dedi:

"Bilge bir filozofa benziyorsun."

Thomas, O'na dedi:

"Muallim, ağzım asla kabul etmeyecek kime benzediğini söylemeyi."

İsa:

"Senin muallimin değilim,
zira, kendi ölçtüğüm kaynayan kaynaktan içtin sen,
kendi kendini sarhoş ettin," dedi.

Ve İsa, onu tuttu
kendine çekti ve ona üç kelime dedi.
İmdi, Thomas arkadaşlarına döndüğünde
arkadaşları ona sordular:

"İsa, sana ne dedi?"

Thomas onlara:
Eğer bana dediklerinden birini size söylesem bir taş alır, bana atarsınız ve o zaman, taşlardan bir ateş çıkar ve sizleri yakardı.

14 Jesus said to them, "If you fast, you will bring sin upon yourselves, and if you pray, you will be condemned, and if you give to charity, you will harm your spirits.

When you go into any region and walk about in the countryside, when people take you in, eat what they serve you and heal the sick among them.

After all, what goes into your mouth will not defile you; rather, it's what comes out of your mouth that will defile you."

14. İsa, onlara dedi:

"Eğer
oruç tutarsanız,
kendiniz için bir hata'ya sebep olacaksınız,
ve eğer
dua ederseniz,
mahkûm olacaksınız,
ve eğer
sadaka verecekseniz, ruhlarınıza zarar vereceksiniz;

ve eğer herhangi bir memlekete giderseniz
ve etrafı dolaşırsanız
ve eğer sizi kabul ederlerse,
önünüzde konulanları yiyiniz,
aralarında hasta olanları iyi ediniz.
Çünkü ağzınıza girecek olan sizi kirletmeyecek,
ama ağzınızdan çıkacak olan,
(işte) sizi kirletecek olan odur."

15 Jesus said, "When you see one who was not born of woman, fall on your faces and worship. That one is your Father."

15. İsa, dedi:

"Kadından doğmamış Olan'ı
gördüğünüz zaman yüzüstü yere kapanın (secde edin),
ve O'na tapın (perestiş edin):
Baba'nız O'dur."

16 Jesus said, "Perhaps people think that I have come to casy peace upon the world. They do not know that I have come to cast conflicts upon the earth: fire, sword, war.

For there will be five in a house: there'll be three against two and two against three, father against son and son against father, and they will stand alone.

16. İsa, dedi:

"Belki insanlar sanıyorlar ki ben yeryüzüne selâmet getirmeye geldim,
ve onlar bilmiyorlar ki
yeryüzüne ayrılık getirmeye geldim,
ateş, kılıç, savaş
Zira
bir evde beş (kişi) olacak
üç ikiye,
ve ikisi üçe karşı,
baba oğula,
ve oğul babaya karşı olacak,
ve onlar ayakta, münzevi olacaklar."

17 Jesus said, "I will give you what no eye has seen, what no ear has heard, what no hand has touched, what has not arisen in the human heart."

17. İsa, dedi:

"Size gözün görmediği, kulağın işitmediği, elin dokunmadığını,
ve insanın yüreğine girmeyeni vereceğim."

18 The disciples said to Jesus, "Tell us, how will our end come?"

Jesus said, "Have you found the beginning, then, that you are looking for the end? You see, the end will be where the beginning is.

Congratulations to the one who stands at the beginning: that one will know the end and will not taste death."

18. Şakirtleri, İsa' ya dediler:

"Sonunuz nasıl olacak söyle bize?"

İsa, dedi:

"Sonu aradığınıza göre
başlangıçın perdesini mi açtınız?
Çünkü başlangıç nerede ise, son orada olacak.
Mesut o kimsedir ki başlangıçta duracak ve sonu bilecek ve ölümü tatmayacak."

19 Jesus said, "Congratulations to the one who came into being before coming into being.

If you become my disciples and pay attention to my sayings, these stones will serve you.

For there are five trees in Paradise for you; they do not change, summer or winter, and their leaves do not fall. Whoever knows them will not taste death."

19. İsa, dedi:

"Mesut o kimsedir ki var idi, var olmadan önce.
Benim şakirtlerim olursanız ve sözlerimi işitirseniz
bu taşlar size hizmet edecektir.
Cennet'te
gerçekten
beş ağaca sahipsiniz,
ne yazın, ne kışın sallanmayan
ve yaprakları dökülmeyen.
Onları tanıyan kimse ölümü tatmayacaktır."

1-19. Bölüm20-38. Bölüm39-57. Bölüm58-76. Bölüm77-95. Bölüm96-114. Bölüm ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56440523 ziyaretçi (143814695 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)