Tomas Incili (39-57. Bölüm)
 
Tomas İncili, 39-57. Bölüm

Tomas İncili, 39-57. Bölüm

39 Jesus said, "The Pharisees and the scholars have taken the keys of knowledge and have hidden them. They have not entered nor have they allowed those who want to enter to do so.

As for you, be as sly as snakes and as simple as doves."

39.
İsa, dedi:

"Ferisîler ve yazıcılar ilginin anahtarlarını aldılar ve onları sakladılar. Kendileri girmediler
girmek isteyenleri de (içeri) bırakmadılar.
ama siz, yılanlar gibi tedbirli ve güvercinler gibi saf olunuz."

40 Jesus said, "A grapevine has been planted apart from the Father. Since it is not strong, it will be pulled up by its root and will perish."

40. İsa, dedi:

"Bir asma çubuğu Baba' nın dışına dikildi ve, kuvvetli olmadığı için, kökünden sökülecek ve telef olacak"

41 Jesus said, "Whoever has something in hand will be given more, and whoever has nothing will be deprived of even the little they have."

41. İsa, dedi:

"elinde olana verilecek;
ve (elinde) olmayandan (elinde) az da olsa elindeki alınacaktır."

42 Jesus said, "Be passersby."

42. İsa, dedi:

"İşlek yol olun."

43 His disciples said to him, "Who are you to say these things to us?"

"You don't understand who I am from what I say to you.

Rather, you have become like the Judeans, for they love the tree but hate its fruit, or they love the fruit but hate the tree."

43. Şakirtleri, O'na dedi:

"Bize böyle şeylerden söz açan sen kimsin?"

"Size dediğim şeylerden kim olduğumu bilemediniz mi?
Ama siz Yahudiler gibisiniz: Onlar ağacı severler, (ama) meyvesinden nefret ederler ve meyveyi severler, (ama) ağaçtan nefret ederler."

44 Jesus said, "Whoever blasphemes against the Father will be forgiven, and whoever blasphemes against the son will be forgiven, but whoever blasphemes against the holy spirit will not be forgiven, either on earth or in heaven."

44. İsa, dedi:

"Baba' ya (karşı) küfreden affolunacak
ve Oğul' a karşı küfreden de affolunacak;
ama saf Ruh'a karşı küfreden, ne bu dünyada ne de gökte affolunmayacaktır."

45 Jesus said, "Grapes are not harvested from thorn trees, nor are figs gathered from thistles, for they yield no fruit.

Good persons produce good from what they've stored up; bad persons produce evil from the wickedness they've stored up in their hearts, and say evil things. For from the overflow of the heart they produce evil."

45. İsa, dedi:

"Dikenli çalılılarda üzüm yetişmez
ve deve dikenlerinden (de) incir devşirilmez,
zira onlar meyve vermezler.
İyi adam kendi iyi hazinesinden iyi şeyler çıkarır,
kötü insan yüreğindeki kötü hazinesinden kötü şeyler çıkarır ve kötü şeyler söyler: Çünkü yüreğin taşmasın (bolluğun) dan kötü şeyler hsıl eder."

46 Jesus said, "From Adam to John the Baptist, among those born of women, no one is so much greater than John the Baptist that his eyes should not be averted.

But I have said that whoever among you becomes a child will recognize the

46. İsa, dedi:

Âdem'den Vaftizci Yahya'ya kadar, kadınlardan doğanlar arasında kimse Vaftizci Yahya'yı aşamadı; çünkü onun gözleri kör olmamıştı; fakat size: Aramızda küçük olacak olan Melekût'u tanıyacak ve Yahya'yı aşacak derim.

47 Jesus said, "A person cannot mount two horses or bend two bows.

And a slave cannot serve two masters, otherwise that slave will honor the one and offend the other.

"Nobody drinks aged wine and immediately wants to drink young wine. Young wine is not poured into old wineskins, or they might break, and aged wine is not poured into a new wineskin, or it might spoil.

An old patch is not sewn onto a new garment, since it would create a tear."

47. İsa, dedi:

"Mümkün değildir ki bir adam iki ata binsin, iki yay gersin;
ve mümkün değildir ki, bir hizmetkâr iki efendiye hizmet etsin, birbirini tahkir edecektir.
Hiçbir insan eski şaraptan içmez ve hemen yeni şaraptan içmeyi arzu etmez ve yeni şaraptan da, patlamasın diye eski tuluma boşaltılmaz;
ve bozulmaktan korkarak yeni bir tuluma (da) eski şaraptan boşaltılmaz.
Yeni bir elbiseye eski yama dikilmez (vurulmaz); çünkü yama yırtılacaktır."

48 Jesus said, "If two make peace with each other in a single house, they will say to the mountain, 'Move from here!' and it will move."

48. İsa, dedi:

"Aynı evde iki (kişi) birbiriyle barışık olursa, dağa bile uzaklaş derler ve dağ uzaklaşır."

49 Jesus said, "Congratulations to those who are alone and chosen, for you will find the kingdom. For you have come from it, and you will return there again."

49. İsa, dedi:

"Münzeviler ve seçkinler, mutlusunuz; çünkü Melekût' u bulacaksınız;
O' ndan geldiniz,
Oraya döneceksiniz."

50 Jesus said,

"If they say to you, 'Where have you come from?' say to them, 'We have come from the light, from the place where the light came into being by itself, established [itself], and appeared in their image.'

If they say to you, 'Is it you?' say, 'We are its children, and we are the chosen of the living Father.'

If they ask you, 'What is the evidence of your Father in you?' say to them, 'It is motion and rest.'"

50. İsa, dedi:

İnsanlar,
"nerdensiniz?" derlerse size
onlara:
Işıktan gelmekteyiz,
Işığın
kendiliğinden doğduğu yerden, deyiniz.
Işık dikildi ayağa (doğruldu) ve kendi suretinde tezahür etti.
Eğer size,
"kimsiniz?" derlerse,
onlara:
Biz oğullarıyız
ve Diri Baba' nın seçkinleriyiz, deyiniz.
Size eğer:
Babanız' ın sizde olan işareti nedir? derlerse,
onlara,
Bu (hem) bir hareket ve (hem) bir durgunluktur, (sükûnettir) deyiniz.

51 His disciples said to him, "When will the rest for the dead take place, and when will the new world come?"

He said to them, "What you are looking forward to has come, but you don't know it.

51. Şakirtler, O'na:

"Hangi gün ölü olanlarla sükûn gelecek?
Ve hangi gün yeni dünya gelecek?" dediler.

İsa, onlara:

"O beklediğiniz geldi, ama siz, bunu anlamıyorsunuz," dedi.

52 His disciples said to him, "Twenty-four prophets have spoken in Israel, and they all spoke of you."

He said to them, "You have disregarded the living one who is in your presence, and have spoken of the dead."

52. Şakirtler, O'na:

"Yirmi dört kâhin (peygamber) İsrail' de konuştu,
ve hepsi senin vasıtanla konuştu." dediler.

İsa da onlara:

"Önünüzde diri olanı bıraktınız ve ölülerden söz ettiniz." dedi.

53 His disciples said to him, "is circumcision useful or not?"

He said to them, "If it were useful, their father would produce children already circumcised from their mother. Rather, the true circumcision in spirit has become profitable in every respect."

53. Şakirtler, O'na dediler:

"Sünnet faydalı mı, değil mi?"

Onlara:

"Eğer faydalı olsaydı," dedi,
Babalar'ı onları analarından sünnetli doğurturdu.
Fakat, ruhtaki, hakikî sünnet çok faydalı bulundu."

54 Jesus said, "Congratulations to the poor, for to you belongs Heaven's kingdom."

54. İsa, dedi:

"Mutlu olun fakirler çünkü göklerin Melekût' u sizindir."

55 Jesus said, "Whoever does not hate father and mother cannot be my disciple, and whoever does not hate brothers and sisters, and carry the cross as I do, will not be worthy of me."

55. İsa, dedi:

"Anası ile babasını reddetmeyen, benim şakirdim
olamaz,
ve erkek ile kız kardeşlerini reddetmeyen
ve benim taşıdığım gibi haçını taşımayan
bana lâyık olmayacaktır."

56 Jesus said, "Whoever has come to know the world has discovered a carcass, and whoever has discovered a carcass, of that person the world is not worthy."

56. İsa, dedi:

"Dünyayı tanıyan kişi bir ceset buldu ve cesedi bulan kişiye dünya lâyık değildir."

57 Jesus said, The Father's kingdom is like a person who has [good] seed. His enemy came during the night and sowed weeds among the good seed. The person did not let the workers pull up the weeds, but said to them, "No, otherwise you might go to pull up the weeds and pull up the wheat along with them." For on the day of the harvest the weeds will be conspicuous, and will be pulled up and burned.

57. İsa, dedi:

"Baba'nın Melekût'u iyi bir tohumu olan insana benzer.
Düşmanı gece geldi. İyi tohum arasına delice ekti. Biz deliceyi sökeceğiz; deyip gitmeyesiniz,
ve onunla (birlikte) buğdayı sökmeyesiniz diye, adam deliceyi adamlarına söktürmedi.
Gerçekten, hasat vaktinde, delice görünecek, sökülecek ve yakılacaktır."

1-19. Bölüm20-38. Bölüm39-57. Bölüm58-76. Bölüm77-95. Bölüm96-114. Bölüm ❯


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52767360 ziyaretçi (134117881 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler