Uluslararasi Iliskiler Sözlügü
 
ilişkiler, sözlüğü, uluslararası

Uluslararası İlişkiler Sözlüğü

Uluslararası İlişkiler Terimlerinin İngilizce Karşılıkları

Abluka (blockade)
ABM sistemi: bkz. Anti balistik füze sistemi
Açık Deniz (high seas)
Açık Diplomasi (open diplomacy)
Açık Kapı Politikası (open door policy)
Aktif Halk (active population)
Alçak Yoğunlukta Çatışma: bkz. Düşük Yoğunlukta Çatışma
Ambargo (embargo)
Amfibik Harekat (amphibic operation)
Anarşizm (anarchism)
Animus Belli
Antant (entente)
Anti-Balistik Füze Sistemi (anti-ballistic missile system)
Anti-Semitizm (anti-Semitism)
Aparthayd (apartheid)
Arabuluculuk (mediation)
Asimilasyon: bkz. özümleme
Ataşe (attache)
Ateşkes (cease fire-truce)
Atom Bombası (atomic bomb)
Avrosantrizm Diplomasisi (eurocentric diplomacy)
Ayrım Politikası (discrimination policy)
Azgelişmişlik (underdevelopment)
Azınlık Grubu (minority group)
Bağımlılık (dependence)
Bağımsızlık (independence)
Bağlantısızlık (nonaligment)
Balıkçılık Bölgesi (fishing zone)
Barışçı Çözüm (peaceful settlement)
Barış Gücü (peace force)
Barış İçinde Birarada Yaşama (peaceful co-existence)
Başat Güç (dominant power)
"Bekle ve Gör" Politikası (wait and see policy)
Beşinci Kol (fifth column)
Beş Prensip (parch sheala)
Birim-veto Sistemi (unit veto system)
Birinci Vuruş Yeteneği (first-strike capability)
Bitişik Bölge (contiguous zone)
Bloklaşma
Bloksuzlar: bkz. Bağlantısızlar
Boykot (boycott)
Böl ve Yönet (divide and rule)
Bütünleşme (integration)
Büyükelçi (ambassador)
Casus Belli: bkz. Savaş Nedeni
Casus Foederis
Casusluk (espionage)
Caydırma (deterrence)
Corps Diplomatique
Çok Başlıklı Füzeler (multiple re-entry vehicles-MRV)
Çok Kutuplu Sistem (multipolar system)
Daimi Tarafsızlık (permanent neutrality)
Deballatio
Dehşet Dengesi (balance of terror)
Delegasyon (delegation)
Denge Politikası (balance policy)
Denizaltı Balistik Füzeleri (submarine launched ballistic missiles)
Detant: bkz. Yumuşama
Devlet Ülkesi (state territory)
Dış Politika (foreign policy)
Dış Politika Amaçları (objectives of foreign policy)
Dış Politika Stratejileri (strategies of foreign policy)
Dış Yardım (foreign aid, assistance)
Dinginlik (equilibrium)
Diplomasi (diplomacy)
Diplomasi Temsilcileri (diplomatic representatives)
Diplomat
Diplomatik (diplomatic)
Diplomatik Ayrıcalık ve Bağışıklıklar (diplomatic privileges and
immunities)
Diplomatik Koruma (diplomatic protection)
Diplomatik Pasaport (diplomatic passport)
Diplomatik Protokol (diplomatic protocol)
Diplomatik Sığınma (diplomatic asylum)
Domino Teorisi (domino theory)
Doruk Diplomasisi: bkz. Zirve Diplomasisi
Dostça Girişim (friendly demarche)
Duayen (dean of diplomatic corps)
Dünya Hükümeti (world government)
Dünya Kamuoyu (world opinion)
Dünya Politikası (world policy)
Düşük Yoğunlukta Çatışma (low-intensity conflict)
Egemenlik (sovereignty)
Ekonomik Yaptırım (economic sanction)
Elçi (minister-envoy)
Elçilik (legation)
Elçilik Hakkı (right of legation)
Emperyalizm (imperialism)
Entegrasyon: bkz. Bütünleşme
Esnek karşılık doktrini (flexible response doctrine)
Etkinlik (efficiency)
Etnosantrizm (ethnocentrism)
Fait Accompli
Faşizm (fascism)
Federasyon (federation)
FIR Hattı (Flight Information Region-FIR)
Füze (missile)
Füzesavar Füze (anti ballistic missiles-ABM)
Ganbot Diplomasisi (gunboat diplomacy)
Gaullisme
Gerilla Savaşı (guerilla warfare)
Gizli Diplomasi (secret diplomacy)
Glasnost: bkz. Gorbaçov Diplomasisi
Globalizm: bkz. Küreselleşme
Global Strateji (global strategy)
Gorbaçov Diplomasisi (Gorbachev diplomacy)
Göçmenler (immigrants)
Gönderme Araçları (delivery systems)
Görüşmeler (negotiations)
Gözlemci Statüsü (observer's status)
Güç Dengesi (balance of power)
Güç Kuramı (power theory)
Güç yaklaşımı (power approach)
Güven Mektubu (letter of credence)
Haber Alma (intelligence)
Haklı Savaş (justified war)
Hayat Sahası: bkz. Yaşam alanı
Hibe (donation)
Hidrojen Bombası (hydrogen bomb)
Hinterland
Hiyerarşik Sistem (system of hierarchy)
Ilımlı Dış Politika (moderate foreign policy)
Irk Ayrımı: bkz. Aparthayd
İçişlerine Karışma (intervention in domestic affairs)
İç Savaş (civil war)
İç Sular (national waters)
İki Kutuplu Sistem (bipolar system)
İkinci Vuruş Yeteneği (second strike capability)
İlhak (annexation)
İltica: bkz. Sığınma
İnsan Hakları (human rights)
İrredantizm (irredentism)
İstikrarsız Blok Sistemi (unstable bloc system)
İşgal (occupation)
İşgüder: bkz. Maslahatgüzar
İttifak (alliance)
İzolasyonizm: bkz. Yalnızcılık
Jenosid (genocide)
Jeopolitik (geopolitics)
Jus Legationum: bkz. Elçilik Hakkı
Kabotaj (cabotage)
Kamuoyu (public opinion)
Kapalı Diplomasi (closed diplomacy)
Kapasite Analizi (capacity analysis)
Karar Alma Süreci (resolution process)
Karasuları (territorial waters)
Kara Ülkesi (national territory)
Karışma (intervention)
Karşılıklı Bağımlılık (interdependence)
Kısırdöngü: bkz. Görüşmeler
Kıtalararası Balistik Füzeler (intercontinental ballistic missiles)
Kıta Sahanlığı (continental shelf)
Kitlesel Karşılık Doktrini (mass retaliation doctrine)
Kollektif Güvenlik (collective security)
Kollektif Liderlik (collective leadership)
Kollektivizm (collectivism)
Kolonyalizm: bkz. Sömürgecilik

Kominform (Cominform)
Komintern (Comintern)
Konfederasyon (confederation)
Konferans Diplomasisi (conference diplomacy)
Konsolos (consul)
Konsorsiyum (consortium)
Konvansiyonel silahlar (conventional weapons)
Kordiplomatik (corps diplomatique-diplomatic corps)
Kordiplomatik Duayeni (doyen du corps diplomatique)
Kordiplomatik Listesi (list du corps diplomatic)
Korsanlık (piracy)
Koruma Altındaki Ülke (protectorate)
Kültür Anlaşmaları (cultural agreements)
Kültürel Diplomasi (cultural diplomacy)
Kültür Emperyalizmi (cultural imperialism)
Küreselleşme (globalization)
Lobicilik (lobbying)
Manda Rejimi (mandate)
Maslahatgüzar (charge d'affairs)
Mekik Diplomasisi (shuttle diplomacy)
Meşru Savunma (self defense)
Milis (militia)
Militarizm (militarism)
Millileştirme (nationalization)
Milliyetçilik (nationalism)
Misilleme (reprisal)
Müdahale (intervention)
Mülteci: bkz. Sığınmacı
Münhasır Ekonomik Bölge (restricted economic zone)
Müzakereler: bkz. Görüşmeler
Nazizm (nasism)
Nötron Bombası (neutron bomb)
Nuncio: bkz. Diplomatik Protokol
Nüfus Değişimi (population exchange)
Nükleer Caydırıcılık (nuclear deterrence)
Nükleer Kış (nuclear winter)
Nükleer Silahlar (nuclear weapons)
Oldu-Bitti Politikası (politique de faite accomplie)
Orta Elçilik
Ortak Üyelik (member associate)
Orta Yoğunlukta Çatışma (mid-intensity conflict)
Otorşi (autarchy)
Otonomi: bkz. Özerklik
Oyalama Politikası
Oyun Teorisi (game theory)
Önleyici Diplomasi (preventive diplomacy)
Özerklik (autonomy)
Özümleme (assimilation)
Parlamenter Diplomasi (parliamentary diplomacy)
Pasif Direnme (passive resistance)
Pasif Halk (passive population)
Pax-Americana: bkz. Yeni Dünya Düzeni
Perestroyka: bkz. Gorbaçov Diplomasisi
Persona Grata
Persona Non Grata
Ping-pong Diplomasisi (ping-pong diplomacy)
Plebisit (plebiscite)
Prestij Politikası (prestige policy)
Prim Politikası (premium policy)
Propaganda
Protokol (protocol)
Psikolojik Savaş (psychological war)
"Quid pro quo" Politikası (puid pro quo policy)
Raison d'etre
Res Communis
Revizyonizm (revisionism)
Risk Kuramı (risk theory)
Sahipsiz Ülke (no man's land)
Salam Politikası (salami policy)
Saldırı (attack)
Savaş (war)
Savaş Durumu (state of war)
Savaş Nedeni (casus belli)
Seferberlik (mobilization)
Self Determinasyon (self determination)
Serbest Bölge (free zone)
Sessiz Diplomasi (silent diplomacy)
Sığınma (asylum)
Sığınmacı (refugee)
Sınır (border)
Sınırlı Savaş (limited war)
Silahlanma (armament)
Silahların Denetimi (weapons control)
Silahsızlanma (disarmament)
Similasyon (simulation)
Sistem Analizi (system analysis)
Sivil Savunma (civil defense)
Siyasal Rejim (political regime)
Siyasal Sistem (political system)
Soruşturma (interrogation)
Sosyalist blok: bkz. Bloklaşma
Soykırım: bkz. Jenosid
Sömürgecilik (colonialism)
Statüko Politikası (status quo policy)
Strateji (strategy)
Stratejik Nükleer Silahlar (strategic nuclear weapons)
Sürekli Tarafsızlık: bkz. Daimi Tarafsızlık
Sürgünde Hükümet (government in exile)
Şartsız Teslim (unconditional surrender)
Takımada (archipelago)
Taktik Silahlar (tactical weapons)
Tampon Devlet (buffer state)
Tarafsızlık (neutrality)
Terörizm (terrorism)
Tırmanma (escalation)
Topyekün Savaş (total war)
Ultimatom (ultimatum)
Ulus (nation)
Ulusal Çıkar (national interest)
Ulusal Devlet (national state)
Ulusal Güç (national power)
Ulusal Hava Sahası (national air space)
Ulusal Karakter (national character)
Ulusal Moral (national moral)
Ulusçuluk: bkz. Milliyetçilik
Ulus Devlet: bkz. Ulusal Devlet
Uluslararası Boğazlar (international straits)
Uluslararası Denizyatağı (deep seabed)
Uluslararası Hava Sahası (international air space)
Uluslararası İlişkiler (international relations)
Uluslararası Kamuoyu: bkz. Dünya Kamuoyu
Uluslararası Kanallar (international channels)
Uluslararası Nehirler (international rivers)
Uluslararası Politika (international politics)
Uluslararası Sistem Kuramı: bkz. Sistem Analizi
Uluslarüstücülük (supranationalism)
Uzlaştırma (arbitration)

3. Dünya (third world)
Ülke Kazanma
Xenophobia: bkz. Yabancı Düşmanlığı
Yabancı (foreigner)
Yabancı Düşmanlığı (xenophobia)
Yakın Çevre (near abroad)
Yalnızcılık (isolationism)
Yaşam Alanı (Lebensraum)
Yatıştırma Politikası (appeasement policy)
Yeni Dünya Düzeni (new world order)
Yeni Sömürgecilik (new-colonialism)
Yıldız Savaşları (star wars)
Yılgı Dengesi: bkz. Dehşet Dengesi
Yumuşama (detente)
Yüksek Yoğunlukta Çatışma (high-intensity conflict)
Zirve Diplomasisi (summit diplomacy)


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52739890 ziyaretçi (134025937 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler