Vampir
 
vamp, vampir

Vampir

Vampir, günbatımı ile şafak arasında dirilerek mezarından çıktığına, insanlara saldırıp kanlarını emdiğine inanılan hayali canavar. Vampir inancı çok eskilere dayanmaktadır.

Vampir kültürü Babil'den kalan örneklere dayanır ve yüzyıllar boyunca değişimini inceleyen kapsamlı folklorik tarihsel araştırmalara konu teşkil eder. Kan emme ve öldükten sonra dirilme efsaneleri Ortaçağ'da yayıldı. 1200'lerde İngiltere'de Galli bir din adamı olan Walter Map bir vampirin bütün bir köy ahalisinin kanlarını emmek suretiyle öldürdüğünü iddia etti. Map'ın iddasına göre köyde sağ kalan son kişi kılıcını çekip kana susamış cehennem yaratığının kafasını ensesine kadar ikiye bölmüş ve tehlikeyi sona erdirmişti.

Sadece Hıristiyan Avrupada değil çeşitli toplumlarda vampir efsaneleri yaratıldı. Hindistan'da kimi kadınlar, uyurken kana susamış cinlerin saldırısına uğradıklarına inanırlar. 1001 Gece Masalları'nda dişi vampirlerle ilgili öyküler yer almaktadır. Yeni Gine'nin Camma kabilesinde Ovengua cini ya da Borneo adasındaki Dayak kabilesinde Buau adlı varlık da benzer inanışlara dayanan yaratıklardır.

Tarihçiler vampir kelimesinin Sırpça, Lehçe ya da Türkçe'den türetildiğini öne sürer. Bu efsanenin ayyuka çıktığı ve vampir avlarının düzenlendiği 1730'lu yıllarda Aydınlanmanın ünlü filozofu Voltaire konuya şöyle bir yorum getirir: “Gerçek kan emiciler mezarlarda değil, aramızda. Borsa spekülatörleri, tüccarlar ve işadamları halkın kanını hergün emmekteler. Bunlar kesinlikle ölmüyor ama yaşarken çürüyor.” Karl Marx'ın konuya yaklaşımı ise şu şekildedir: “Sermaye ölü emektir. Ancak canlı emeğin emilmesi ile vampirlere özgü biçimde hayat bulur. Ne kadar emerse o kadar hayat bulur.”

1820'lerde bir eleştirmen “Vampiri olmayan tiyatro yok“ diye veryansın etmiştir. Yazar Sheridan Lefanu'nun 1872'de yazdığı “Carmilla” adlı öyküyle vampirler, aralarına ilk kez bir kadını almışlar buradan da vamp sözcüğünü türetmişlerdir.

İrlanda'lı yazar Bram Stoker, 1897'de yazdığı “Drakula” adlı eserinde türün bütün mitlerini toparladı ve bu konudaki en iyi klasiği meydana getirdi. Bu kitap vampir efsanesinin sinemaya da atlamasına neden oldu. Alman dışavurumcu yönetmen Murnau, 1922'deki ünlü klasiği “Nosferatu” ile sinema tarihindeki ilk vampir filmini çevirdi. 1930'lu yıllarda Hollywood'un en gözde konularından biri vampirlerdi. Sinemanın en tanınmış vampir oyuncusu ise Christopher Lee'ydi. Zaman içinde vampirler pusuya yatmış canavar görünümünden kurtulup şık, baştan çıkartıcı, güzel yaratıklar haline geldi. Francis Ford Coppola ise Bram Stoker'ın romanından yaptığı özgün uyarlama ile vampirlerin hayatını bir trajedi olarak yorumladı.

Bilim Açısından Vampirlik

gizli

California Devlet Üniversitesi araştırmacılarından kimya profesörü Wayne Tikkanen'in yaptığı araştırmaya göre vampirliğin asıl sebebinin Porfiria hastalığı olduğu tespit edilmiştir. 1700'lü yıllarda hastalık hakkında bilgisi olmayan Avrupalılar, hastaları vampir olarak niteleyerek lanetlemekteydiler. Bir çeşit kan zehirlenmesi olan Porfirya hastalığının ilerlemesiyle derinin kızılötesi ışınlara karşı zayıfladığı ve bu nedenle karardığını açıklayan Tikkanen, “Hastada anormal kıllanma görülür. Dudaklar kuruyup çekildiği için dişler ortaya çıkar. Hasta çok acı çeker. Sonunda çıldırır.” diyerek hastalığı açıklamıştır. Bu hastaların derilerinin hassaslığı nedeniyle sadece geceleri çıkabildiklerini ve tedavi amacıylada hayvan kanı içtiklerini belirten Tikkanen “Hikayelerde vampirlerin neden gece dışarı çıkıp kan içtiklerinin yanıtı işte bu.” demiştir.

Ancak diğer bilimsel kaynaklar, porfiria hastalığının vampir efsanesini doğuruğu iddiasına şüpheyle yaklaşmaktadır.

Porfiria Hastalığı ve Vampirlik

Hastalıkla anlatılan efsaneler arasındaki bazı uyuşmazlıklar vardır. Öncelikle portifia'nın bir çok çeşidi bulunmaktadır ve bunlardan sadece en az rastlananı deri bozukluklarına yol açmaktadır. Ki bu bozukluklar sadece diş etinin çekilmesi değildir, yüz derisinde çatlamalar, burnun ya da parmakların düşmesi gibi belirtiler de vardır. Orta çağda mezarlıklarından çıkarılan kişilerin bu kadar aşırı görüntü bozukluklarına sahip olduklarından bahsedilmemiştir. Ayrıca bu güne kadar kayıtlı olan 200 hastalık vakası vardır, ki bu da kocaman bir mite yol açabilecek büyüklükte değildir.

Vampirlerin gün ışığına çıkamadıkları ilk defa roman yazarları tarafından söylenmiştir. Oysa 18 ve 19 yy. Vampirlerine gündüzleri de rastlandığına dair söylentiler vardır. Ayrıca Drakula her ne kadar bembeyaz bir cilde sahipse de, balkanlarda "al yanaklı" tasvir edilen vampir efsaneleri vardır. Queen Of The Damned filmindeki Atasha esmerdir.

İnsan vücudu, sindirim sistemine giren her besini en küçük yapı taşına ayırıp, bundan kendi moleküllerini yapar. Portifia hastalarının ihtiyaç duyulan o karmaşık molekülü kan içerek sağlayamaz. Ayrıca sarmısakta portifinın etkilerini arttıracak maddelerin varlığı kesin olarak kanıtlanamamıştır.

Orta çağda daha yaygın olan bir hastalığın daha bu inanışların kaynağı olabileceği düşünülmektedir. Bu hastalıkta kişi uzun bir süreliğine bayılır. Bilinci yerindedir ancak vücudunu kontrol edememektedir. Bir süre sonra hasta, büyük ihtimalle bir tabutta, ayılır/uyanır. Bu hastalık nadir de olsa günümüzde de görülmektedir. Discovery Channel'da bir kadın, üç defa morga da uyandığını anlatmıştır.

Belki de bu mitin açıklamasını bu kadar uzakta aramaya gerek yoktur. Anahtarın efsanelerin ana kahramanları ölüler olma olasılığı da vardır. Ölülerin cildi zaten daha soluk olur. Basınçtan dolayı genelde ağzın kenarlarında patlayan damarlar, insanlara ölünün kan emdiği izlenimini verir. Ölümden sonra saçlar ve tırnaklar uzamaya bir süre daha devam eder, bu da kişinin hala yaşıyor sanılmasına neden olur.

gizli

Türklerdeki vampir inanışları

Türk folklorunda sık karşılaşılmasa da Batı'nın literatürlerine girmiş kayıtlar mevcuttur (Vampir-cadı bağlantısı ve kriminoloji kayıtlarına girmiş olan 1970'li yıllarda Cihangir vampiri gibi olaylar da yaşanmıştır)

1884'te Budapeşte Üniversitesi öğretim üyelerinden ve şarkiyat akademisinin kurucusu Profesör Arminius Vambery, özyaşamsal kitabı “Arminius Vambery : Yaşamı ve Maceraları”nda Türklerdeki bazı vampir inanışlarına da değinmektedir. Macar dilinin köklerini araştırmak amacı ile Orta Asya'ya kadar derviş kılığında yolculuk eden Vambery'e göre: “Osmanlılar'da yaygın bir inanışa göre vampirler ağaç kovuklarında gizlenirler ve oralarda avlanırlarmış. Ele geçirilen vampirler kelleleri kesildikten sonra bir çuvala konup denize atılırmış.”

“Cadılar, hortlayan ölülerdir” diye açıklar Prof. Pertev Naili Boratav ve ekler “Çokluk kadınların cadı olduğuna inanılır, ama erkeklerden de cadılaşanların bulunduğuna tanıt belgeler vardır. Türk geleneğindeki cadı aşağı yukarı Batı inanışlarındaki vampiri karşılar. Cadılar mezardaki taze ölüleri çıkartıp ciğerlerini yerlermiş. Bir Rumeli anlatmasından öğrendiğimize göre eskiden cadıları zararsız hale sokan uzman cadıcılar olurmuş.”

Borotav'ın vurguladığı cadı vampir ilişkisini ve cadıcıları kanıtlayan ilginç bir belgeyi Mehmet Seyda sunmaktadır: Aşağıdaki yazı 1833 yılında Tırnava kadısı Ahmet Şükrü Efendi tarafından hükümet merkezine gönderilmiş ve Takvim-i Vekayi gazetesinin 69. sayısında yayınlanmıştır:

“Tırnavada cadılar türedi. Gün battıktan sonra evlere dadanmaya başladı. Zahireye dair un, yağ, bal gibi şeyleri birbirine katar ve bazen içlerine toprak karıştırır. Yüklüklerde bulduğu yastık, yorgan, şilte ve bohçaları didikler, açar, dağıtır insanların üzerine taş, toprak, çanak ve çömlek atar, hiç kimse bir şey göremez. Birkaç kadın ve erkeğin üzerine saldırmış. Bunlar çağırıldı, soruldu: “Üzerimize sanki manda çökmüş sandık“ dediler. Bu yüzden mahalle halkı evlerini başka yana taşımışlardır. Kasaba halkı bunların cadı denilen habis ruhların eseri olduğunda ittifak etti. İslimye kasabasında cadıcılık ile tanınmış Nikola adındaki adam getirildi ve kendisiyle 800 kuruşa pazarlık edildi. Bu adamın elinde resimli bir tahta vardı. Mezarlığa gider, tahtayı parmağının üzerinde çevirir resim hangi mezara bakarsa cadı o mezardaki habis ruh imiş. Büyük bir kalabalıkla mezarlığa gidildi. Resimli tahtayı parmağında çevirmeye başlayınca resim sağlıklarında yeniçeri ocağının kanlı zorbalarından Tekinoğlu Ali Alemdar ile Apti Alemdar denilen iki şakinin mezarına karşı durdu. Mezarlar açıldı. Cesetler yarım misli büyümüş, kılları ve tırnakları da üçer dörder uzamış bulundu. Gözlerini kan bürümüş, gayet korkunç idi. Mezarlıktaki bütün kalabalık bunu gördü. Bu adamlar sağlıklarında her türlü pis çirkin işi yapmış, ırza, namusa, mala saldırmış, adam öldürmüş Yeniçeri ocakları kaldırıldığı zaman her nasılsa yaşlarına bakılarak cellada verilmemiş ecelleri ile ölmüş kişilerdi. Sağlıklarında yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi de halka habis ruh olarak tebelleş olmuşlardı. Cadıcı Nikola'nın tanımına göre, bu gibi habis ruhları defetmek için cesetlerin göbeğine birer ağaç kazık çakılır ve yürekleri kaynar su ile haşlanırmış. Ali Alemdar ile Apti Alemdar'ın cesetleri mezardan çıkarıldı. Göbeklerine birer ağaç kazık çakıldı ve yürekleri bir kazan kaynar su ile haşlandı. Fakat hiç tesir etmedi. Cadıcı “bu cesetleri yakmak gerek” dedi. Bu hususda şer'an da izin verildi ve iki yeniçerinin mezardan çıkarılan cesetleri mezarlıkta yakıldı. Çok şükür kasabamız da cadı şerrinden kurtuldu”

Tırnava valisinin naklettiği olay türün literatürüne uygun bir vampir olayıdır. Arada küçük farkları olsa da klasik cadıcılık yöntemlerini izlemektedir. Örneğin kazık göbeğe değilde kalbin hizasına çakılır yürekleri kaynatmak kadar cesetlerin kellelerini uçurmak da geleneğe göre etkin bir çaredir.

1965 tarihli Fate (Yazgı) adlı Amerikan dergisi; İstanbul'da yaşadığı, özel bir kan bankasını işlettiği ve Kont Drakula'nın soyundan geldiği iddia edilen Kont Alexander Cepesi ile yapılan bir röportajı yayımlamdı. Olayı kaleme alan ve Capesi'yi İstanbul'da ziyaret eden Leo Heiman adlı bir yazardır. Yazıya göre, vampir araştırmacıları tarafından güvenilir bir kaynak olarak kabul edilen ve Kazıklı Voyvoda'nın soyundan olan Kont Alexander Cepesi Romanyalı olup 1947 yılında eşi Olga ile birlikte İstanbul'a yerleşir. Bir özel kan bankası kurar. Kişilerden kan ve plazma satın alıyor ve Türk hastaneleri ile Kızılay'a pazarlamaktadır. Yazar Heiman Kont Cepesi ile İstanbul Hilton'un barında buluşur ve söyleyişiyi Kont'a ait bir yelkenlinin de barındığı İstanbul Yat Kulübü'nde sürdürür. Kont bir vampir uzmanıdır. Boğaziçi'ne bakan beş odalı bir dairede eşi, iki kızı, iki kedisi ve bir papağanı ile birlikte yaşamaktadır. Kızlarından biri Fransız bir cerrahla diğeri Türk bir bankacıyla evlidir. Sohbet boyunca Yassıada şarabını yudumlayan kont Kazıklı Voyvoda'nın hikayesini uzun uzun anlatır ve Vlad Drakul'un soyunun tek vampiri olduğunu söyler. Leo Heiman'ın yazısı 1980 yılında tekrar gündeme geldiğinde Amerikalı araştırmacı Fern S. Miller yazarın kimliğini çözmeye çalışsa da onunla ilgili bir iz bulamaz. Yazıyı yayınlamış olan Fate dergisi Heiman'ın adresine sahip olmadığını söyler. İsrail Hayfa'da bir Leo Heiman adresi bulunur ama adrese gönderilen mektup cevapsız kalır. Sonuçta 1980'den bu yana ne yazar Heiman ne de ropörtaj yaptığı kişi hakkında bilgi alınamadığından kaynak düzmece olarak kabul edilebilir.

1960'lı yıllarda İstanbul basınını meşgul eden, Yeni Akşam gazetesinde manşet olan vampir haberi ise tümden uydurmadır ve Edouvard Roditi'nin kara mizah türündeki “İstanbul vampirleri : Çağdaş iletişim yöntemleri konusunda inceleme” (The vampires of İstanbul: a study in modern communication methods) adlı öyküsünün kahramanlarından esinlenmiştir.

Vampir Araştırmacıları

Dünyayı dolaşarak vampirliği araştıran Rosemary Ellen Guiley, çeşitli ülkelerdeki pek çok vampir derneği ve sayısız insanla görüşerek akademik çevrelerin ilgilendiği bir araştırma kitabı yayınlamıştır. Bu özelliği Guiley'i bir vampir araştırmacısı yapmaktadır.

Guiley araştırmasında etkileyici veriler elde etmiş ve şu sonuca ulaşmıştır:

“Aslında tümü saçma. Vampir tanımı kişiden kişiye değişse de, genelde filmlerden ve kitaplardan etkilenilir. Ortada hep ölümsüz, fiziksel ve cinsel yönden çok güçlü, yapmacık, geceleri yaşayan ve doğaüstü güçlere sahip bir yaratığın olduğu var sayılır. Bu saçma inançlara göre bir vampir, kötülük doludur çünkü yaşayan insanların kanlarını emerek yaşamını sürdürür, oysa bu doğaüstülük ve ölümsüzlük için işe yaramaz. Sonuç olarak bütün bunlar vampir folklorunden kaynaklanır ve gerçekten uzaktır."

Rosemary Ellen Guiley ile ilgili ayrıntılı bilgilere Fenomen dergisi, Ekim 1996, 7. sayısından ulaşabilirsiniz

Vampire The Masquerade

Vampirmiş gibi yapma oyunu. Ayrıntılı bilgi için bkz. Vampire: The Masquerade

Carl Gustav Jung ve Vampirlerin Kaynağı

Psikiyatrinin babası Carl Gustav Jung, kolektif bilinçaltı kuramında insanlığın ortak bir ruh alanında ya da frekansında bir bütün olduğunu ya da iletişimde olduğunu savunur. Kolektif bilinçaltı zamanın başlangıcından beri insanlık tarafından paylaşılmakta, ilkel anıları ve örnek tavırları yani arşetipleri içermektedir. İşte bu örnekler, insanları çeşitli biçimde etkiler: Hayallerde, rüyalarda, dini inançlarda, mitlerde, sanatta ve folklörde belirir. Jung'un bu kuramına göre, vampirler de kolektif bilinçaltındaki arşetiplerden biri olarak yorumlanabilir.

Efsane : Âdem ile Havva'nın çocuğu Kain

Ve Tanrının kendisi, Uriel'ın ağzından Kain'e son ve en büyük lanetini verdi:

"Sen ve senin çocukların, bu diyarda gezdiği sürece karanlığa tutunacaklar. Sadece kan içecekler. Sadece kül yiyecekler. Bir ölü gibi yaşayacaklar, fakat ölmeyecekler. Son günlere kadar dokunduğunuz her şey yok olacak!"

Bu lanetle Kain acı bir çığlık attı, gözlerinden kan geliyordu. Kanı bir kabın içine doldurdu ve içti.

Kafasını kaldırdığında Cebrail karşısında duruyordu. Fırtına sonrası sessizliğinin verdiği yankıyla: "Âdem'in oğlu, Havva'nın oğlu; babamın bağışlayıcılığı sandığından çok daha büyük. Şimdi bile affedilmeye bir yol açıldı. Bu yola "Golconda" diyeceksin. Çocuklarına ondan bahset; çünkü sadece bu yolla yeniden ışıkta yürüyebileceksiniz."

vampir
Vlad Tepes Portresi

Vlad Tepes

Kazığa oturtulan insanlar1444'te, 13 yaşındayken kardeşi Radu ile beraber, devşirme olması amacıyla Edirne'ye getirilmiştir. 1447'de babası 2. Vlad Drakul ve abisi Mircea'nın Macarlar'la savaş sırasında ölmesinin ardından; Macarlar tarafından Eflak'ın başına getirilen 2. Vladislav'ı devirmesi için 1448'de yanına bir de ordu verilerek salıverilir. Kardesi Radu Osmanlılarla kalmayı tercih eder. Vlad Tepes, kraliyet ailesinin düşman kolundan olan 2. Vladislav'ı devirir ama tahttaki ikinci ayında yine Macarlar tarafından Moldova'ya sürülür, 2. Vladislav tekrar başa geçer. Üç sene sonra, 1451'de Moldova prensi Boğdan'ın öldürülmesini fırsat bilerek Eflak'a döner. Geçen süre zarfında 2. Vladislav Hunyadi Yanoş'a ihanet ederek Osmanlı tarafına geçmiştir. Dracula'ya da Macarlar'ın tarafına geçmek düşer. 1456'da Hunyadi Yanoş 2. Sırbistan seferine çıkarken Kazıklı da 2. Eflak seferine çıkar, 2. Vladislav'ı öldürür ve başa geçer. Bu olaydan sonra meşhur işkenceleri başlar. Tahta geçer geçmez ilk yaptığı işlerden birinin ülkesinde yoksul insan kalmasın diye dilencileri ve yoksulları toplayıp bir yemek vermek, ardından da hepsini diri diri yakmak olduğu söylenir. 1456'dan 1462'ye kadar süren altı senelik hükümdarlığı sırasında kadın, çocuk demeden; kimi kaynaklara göre 40 binden kimilerine göreyse 100 binden fazla insanı öldürtmüştür. 1462'de Osmanlı İmparatorluğu'nun Eflak'ı topraklarına katması üzerine kaçmak zorunda kalır, yardım beklediği Macar Kralı kendisini zindana atar. Osmanlılar, Eflak'ın başına Vlad Tepes'in kardeşi Radu'yu getirir. Radu 1473'e kadar tahtta kalır. 1475'teki ölümüne kadar geçen iki senelik sürede ise, rakip aile Danestiler'den yaşlı Başarab ile Radu arasında tam altı kere el değiştirir. Radu'nun ölümünden sonra bir buçuk sene kadar aralıksız tahtta kalan Basarab'ın saltanatı, Macar krallığının desteğini almayı başarıp 3. Eflak seferine çıkmış olan Vlad Tepes tarafından bozulur. Kazıklı, Moldova ve Transilvanya ordularının da desteğiyle 3. kez, ancak ilki gibi yine yalnızca iki aylığına tahta çıkar. Orduların Transilvanya'ya hareketini fırsat bilen Osmanlılar, Kazıklı'yı devirir. Rivayete göre öldürülüp başı İstanbul'a getirilmiş, vücudu Snagov'da bir manastıra gömülmüştür. Ancak manastırda 1931'de yapılan kazılarda mezarın boş olduğu görülmüştür.

Kaynaklar

  1. İstanbul Gizemleri (kitap), Giovanni Scognamillo, Mart 1993 baskısı Altın Kitaplar yayınevi
  2. Fenomen (dergi), Ekim 1996, 7.sayısı
  3. Focus (dergi), Ekim 1998 sayısı
  4. Film kapağı : Dracula (film) 1992 Columbia Industries Inc, 1993 Columbia Tristar Home video, Türkiyedeki dağıtım hakkı Palermo filmcilik
  5. Sayfada kullanılan (Drakula film kapağı hariç) resimler ve yazıların bir kısmı halka açık internet sitelerinden toparlanmıştır.
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Shadows, 19.08.2020, 14:08 (UTC):
Hiç sıkılmadan okudum, vampirlerle ilgili çok araştırma yapıyorum, onca vampire derneği varsa gelip beni bulsun plz, yoksa karadul örümceğini bulur yarasını ısırmasını sağlayıp 3 gün bekletip kendimi isırmasını dağları

Yorumu gönderen: Mahir, 22.03.2018, 01:27 (UTC):
Ben olmak isterim

Yorumu gönderen: R.K., 24.09.2016, 21:19 (UTC):
Nasıl onlar bizi bulur. Hadi sıkıyorsa gelsinlerde beni bulsunlar. Tabi bulamayacaklarını bildiğim için.

Yorumu gönderen: selcuk yarasa, 10.07.2016, 12:47 (UTC):
arkadaşlar efsaneler erzaman güzeldir
ama birgercek varki efsaneler
gercektir
nedemiş büyüklerimiz
ateş olmayanyer den dumancıkmaz
var eminim amagüclerinden şüpelim
feysim.selcuk yarasa

Yorumu gönderen: Asa zemzem , 04.07.2016, 01:15 (UTC):
konu dikkatimi çekince okuyunca , bir duraksadım .. lakin yorumları okyunca espirimi, ciddimi dedim gülümsedim .. insan kendi olmayı bildide ,bir vampir olması kalmıştı ..
kendi adıma diyim ;kendim olmayı tercih ederim ..

Yorumu gönderen: Ezgi isikli kaysr , 18.09.2015, 11:21 (UTC):
23 yasindayim. On yildir ariyorum. Vampirler sizi bulur, siz onları değil, biliyorum. Ama 10 yıl az bir zaman degil. Her türlü cesaret, sezgi, asalet testlerine hazırım, yeter ki artık beni de aileye dahil edin. Çünkü ruhum çoktan oldu...

Yorumu gönderen: Çiğdem, 08.04.2015, 10:23 (UTC):
Vampir hortlayan ölüdür. Bizim sülalede yaşanan olayları bilseydiniz bu kadar yalanlayamazdınız

Yorumu gönderen: burak..., 19.02.2015, 05:26 (UTC):
Zeusun Şimşeyi çalindi. Çalan Titanlardan birinin insan oglu. Afina Savaş ve Bariş Tanricasi bir insandan çocuğu(Uriah) oldu. Zeusun Şimşeğini yanliz bir tanri ve ya tanriça soyundan bir çala bilirdi. Hirsiz olarak Poseydon suçlandi. Bu zaman Afinanin oglu-Uriah Qafqaz daglarinda bir yildirim tanrisi oldugunu duşundu. Ama aslinda Titanin hirsiz oğluydu. O şimşeği ondan aldi. Zeus onu ölümsüzlükle ödüllendirdi. Fakat,Afinanin Zeusdan habersiz oğlu olmasi yuzunden Uriah Zeusun Lanetinden payini aldi. Lanet boyleydi" Sen iyi birisin fakat yanliş bir soydansin ve senin cezan soyundan gelen 3 çocuk gelecekde bir birleriyle savaşicak ve hic biri kazanmiycak,3u de kaybeticek ve senin timsalinde bu savaş tum insanlara aci cektiricek." ve boyle de oldu. Üç çocuk dunyaya geldi. 2 erkek 1kiz. Erkeklerden birine kan ve onun gucu,digerine hayvanlar ve hayvan icguduleri,kiza ise dogasal gucler ve tabiati kontrol etmeyi oyretti. Ve ilk Vampir ilk Lycan ilk Büyücü.
unutmamak gerek bu bir lanet. Hiç bir iyi yani yok...

Yorumu gönderen: memati baş , 17.05.2014, 10:48 (UTC):
vampir denen bir varlık yoktur. öyle doğaüstü güçleride yoktur. aklı başında olmayan birisine insan kanı içirebilirsiniz. yarı akıllı insanlara bu işi yaptırabilirsiniz daha sonra bu saplantıya dönüşür(tıpkı seri cinayet işleyen birisi gibi) ve devamlı bu işi yapabilir.05436695288

Yorumu gönderen: Tsubagakure, 07.04.2014, 10:37 (UTC):
Kazıklı Voyvoda Fatih Sultan Mehmetle birlikte Osmanlı Sarayında büyümüş Osmanlının başına Fatih geçtiğinde Voyvoda kıskanıp Osmanlılara kin duymuştur ve yakaladığı Osmanlıları kazıklara oturtmuştur

Yorumu gönderen: cndn, 13.12.2010, 20:33 (UTC):
bence vampirler olabilir ama anlatılanlardan farklı şekilde. nasıl oldukları hakkında bir fikrim yok tabii. ama her efsanede bir gerçeklik payı olduğuna inanırım ve insanların oturup bunları düşünücek kadar işsiz olduklarını düşünmüyorum yani o zamanlarda.ama buna çelişen bir yargım var. şimdiye kadar insandan üstün bir varlık olmamıştır, bundan sonra olur mu? orası meçhul. işte bu yüzden olsalar bile efsanelerdekinin tamamı gerçek değildir bence. çünkü çoğu kulaktan kulağa aktarılmıştır ve bir çoğunun da birbirini tutmaması her anlatan insanın bu tür hikayelere farklı bir şey eklediğini göstermektedir.

Yorumu gönderen: gizem, 07.12.2010, 18:26 (UTC):
ne olursa olsun bn vampir olmak istiyorum

Yorumu gönderen: eylem, 05.12.2010, 14:07 (UTC):
bukadar insan dışı varlıksınız yni insan olup hayatı yasıcagınıza eften buften daha gercekmi belli olmayan vampirlre inanıp vampir olmak istiyosunuz insanlıktan acizsiniz.......

Yorumu gönderen: anti-vampir, 27.11.2010, 10:51 (UTC):
vampir olmak isteyenlere bi tavsiye;
önce insan olmayı sonra müslüman olmayı öğrenin daha keyif ve huzur verici.

Yorumu gönderen: vlad, 18.11.2010, 10:38 (UTC):
ben gerçekten inanıyorum bunun dinle alakası yok bence. sonunda ne olursa olsun bir gün transilvanya ya gidecem onlar beni degil ben onları bulacam

Yorumu gönderen: Ömer , 31.10.2010, 06:53 (UTC):
Tamam diyelim var. Peki bir soru sorucam.Sizce vampir mi daha korkunçtur yoksa AZRAİL mi
bide şöyle bir örnek veriyim.
Peygamberimizin amcası HZ. HAMZA'nın yürüyüşü asaleti ve heybeti AZRAİLİ ürkütüyordu. Demek istediğim şunu bunu olmak isticeğinize biraz geçmişinize bakın kimler gelmiş kimler geçmiş bu dünyadan
BEDRİN ASLANI HZ. HAMZA

Yorumu gönderen: mls, 29.10.2010, 13:15 (UTC):
acaba merak ediyorum beni bulacak mı...

Yorumu gönderen: KARAKULE , 12.10.2010, 19:02 (UTC):
GERÇEKTEN OLMAK İSTEYEN VARMI SİZ ARAMAYIN O SİZİ BULUR

Yorumu gönderen: hakiki müslüman, 10.10.2010, 17:56 (UTC):
yuh ya nasıl inanıyorsunuz böyle şeylere önce adamolun sonra vampir...yok öyle birşey bnde çoook aşırı vampir kitabı okuyorum ama olmadığını biliyorum buna inananlara müslüman diyemiyorum.....

Yorumu gönderen: siyah, 18.08.2010, 22:06 (UTC):
vampirlern var oldğuna inanıorm...

Yorumu gönderen: gerekmez, 14.08.2010, 11:26 (UTC):
bence bunlar çok saçma bunlarla ilgilenceklerine KUR'ANı KERİM'in mucizelerini incelesinlerde imana gelsinler

Yorumu gönderen: nefes, 08.08.2010, 12:36 (UTC):
he bende olcam vampir. töbe töbe...

Yorumu gönderen: bilal şahin, 18.07.2010, 19:07 (UTC):
urkutucu cok merak edıyorum ama korkuyorumda

Yorumu gönderen: ddd, 17.07.2010, 14:09 (UTC):
burda anlatılana göre vampirler Allah tarafndan lanetlenmş kişilerdr bnce vampir olmayı istemek dinimize bi hakarettr

Yorumu gönderen: Serhat, 12.07.2010, 21:08 (UTC):
Önce bi insan olun dininize sadık olun

Yorumu gönderen: huban, 25.04.2010, 18:59 (UTC):
vampir olmak okadar kolay dgıldır

Yorumu gönderen: Lamia, 25.04.2010, 13:42 (UTC):
Coming back ther e was really little vampires

Yorumu gönderen: tuğbaa vampir hastası, 08.12.2009, 00:22 (UTC):
onları nasıl bulabilirim lütfen yardım edin bana

Yorumu gönderen: Egemen, 28.08.2009, 23:52 (UTC):
aynen deniz bende nasıl olucam

Yorumu gönderen: sibel, 14.08.2009, 11:45 (UTC):
bende olcam zaten vampirim de süper bişey vamopirlik

Yorumu gönderen: DENİZ, 04.08.2009, 13:33 (UTC):
BENDE VAMPİR OLMAK İSTİYORUMBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 56073395 ziyaretçi (142852052 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)