Vird-i Settar
 
settâr, virdi

Vird-i Settâr

Materyal Güvenliği: Kaynak belirtilmeli.

Vird-i Settar ismiyle meşhur bu dua biraz Arapça bilenlere ya da manasını kısmen de olsa anlayabilenler için ne kadar tesirli, ne kadar kıymetli bir hazine olduğu aşikardır.

Bu duayı her gün okumayı vird edinen kimse kısa zamanda kötü iptilalarından kurtulur. İşleri bozuksa az zamanda düzelir. Kazancı bereketlenir, hasta ise sıhhat ve şifaya kavuşur. Bir hastaya, bir mecnuna, bir saralıya üç ya da yedi gün yedişer defa okunup nefes edilse Allah’ın izniyle okunan kimse hastalığından kurtulur. Mahpus okursa hapisten çıkar.

Her gün rızaen lillah üç kere okumayı adet edinen kimseyi Allah, her türlü maddi, manevi kaza ve belalardan korur. Tedavisi zor hastalıklara tutulmaz. Ömrü uzun hayatı rahat ve huzur içinde geçer. Bu dua Cenabı Hakk’ın kullarına ve Hz. Fahri Kainat Efendimiz’in de ümmetine bir hediyesi ihsan ve atıfetidir.

Bu duada kul Rabbine o kadar zillet ve iftikarla, aciz ve tevazuyla münacat edip yalvarıyor ki, alemlere sonsuz bir merhamet ve ihsanda bulunan, sınırsız bir atıfet ve kerem bahşeden Allah-u Zülcelal, kendisine bu dille ve ihlasla yalvaran ve avuç açan kulunu katiyen reddetmez, boş çevirmez.

Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahiym* Ya settaru ya settar* ya azizü ya ğaffar* ya celilü ya cebbaru ya mukallibel kulube vel ebsar* Ve ya müdebbiral leyli ven nehar* Hallısna min azabil kabri ven nar* İlahi üstür’uyubena* Vağfir zünubena* Ve nevvir kuburana ve tahhir kulubena* Veşrah sudurana* Ve keffir anna seyyiatina* Ve teveffena meal ebrar* Vahşürna meal ahyar* Sübhaneke ma arafnake hakka ma’rifetike ya ma’rufu sübhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma’bud* Sübhaneke ma zekerna hakka zikrike ya mezkur* Sübhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur* Fadlen minallahi ve rahmeten şükran minellahi ve nı’meten lillahil hamdü vel minneh* Elhamdü lillahi alat taati vet tevfiykı ve nestağfirullahe min külli zenbin eznebnahü amedin ve sehvin ve hatain ve nisyanin ve nuksanin ve taksıyr* Allahümme lekel hamdü hamden yüvafi niamike ve yükafi mezideke nahmidüke bi cemiı mehamidike ma alimna minha ve ma lem na’lem ve ala külli halin ya mühavvilel hali havvil halena ila ahsenil hal* A’dadtü li küllin hevlin la ilahe illellahü ve li külli nı’metin elhamdü lillah* Ve li külli rahain eşküru lillahi ve li külli u’cubetin sübhanellah* Ve li külli zenbin estağfirullah* Ve li külli müsıybetin innellah* Ve li külli daykın hasbiyellahü ve li külli kadain ve kaderin tevekkeltü alellah* Ve li külli taatin ve ma’sıyetin la havle ve la kuvvete illa billah* Ve li külli hemmin ve ğammin maşaellahü len yağlibellahe şey’ün ve hüve ğalibün ala külli şey’in hasbiyellahü ve kefa* Semiallahü li men dea* La ğayete lehu fil ahırati vel ula la ilahe illellahü vahdehu la şeriyke leh* Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yümiytü ve hüve hayyün la yemutü ebeden daimen sameden bakıyen bi yedihil hayr ve hüve ala külli şey’in kadir* Ve ileyhil masıyr* Allahümme la uhsıy senaen aleyke ente kema esneyte ala zatike* Azze caruke ve celle senaüke ve la ilahe ğayruk* Errahmanü alel arşisteva lehu ma fis semavati ve ma fil erdı ve ma beynehüma ve ma tahtes sera ve in techer bil kavli fe innehu ya’lemüs sirra ve ahfa* Allahü la ilahe illa hüve lehül esmaül hüsna fed’uhü biha* Sadekallahül azıym* Hüvellahüllezi la ilahe illa hüver rahmanü celle celalühür rahiym* El- Melikül kuddusü es-Selamü el-Mü’minü el-Müheyminü el-Aziyzü el-Cebbaru el-Mütekebbiru el-Hallaku el-Bari’ü el-Müsavviru el-Ğaffaru el-Kahharu el-Vehhabü el-Razzaku el-Fettahu el-Alimu el-Kabidu el-Basitu el-Hafidu er-Rafiu el-Müızzü el-Müzillü es-Semiy’u el-Basiyru el-Hakemü el-Adlü el-Latiyfü el-Habiyru el-Halimü el-Aziymü el-Ğafuru eş-Şekuru el-Aliyyü el-Kebiru el-Hafiyzu el-Mükiytü el-Hasibü el-Celilü el-Kerîmü er-Rakıybü el-Müciybü el-Vasiu el-Hakimu el-Vedudü el-Mecidu el-Baısü eş-Şehidü el-Hakku el-Vekilü el-Kaviyyü el-Metinü el-Veliyyü el-Hamidü el-Muhsıy el-Mübdiü el-Müıydü el-Muhyi el-Mümitü el-Hayyü el-Kayyumü el-Vacidü el-Macidü el-Vahıdü el-Ehadü es-Samedü el-Kadiru el-Muktediru el-Mükaddimü el-Mü’ahhıru el-Evvelü el-Ahıru ez-Zahiru el-Batinu el-Vali el-Müteali el-Birrü et-Tevvabü el-Müntekıymü el-Afüvvü er-Raufü malikül mülki zül celali vel ikrami el-Müksitu el-Camiu el-Ğaniyyü el-Muğni el-Maniu ed-Darru en-Nafiu en-Nuru el-Hadi el-Bediu el-Bakıy el-Varisü er-Raşidu es-Sabur* Ellezi tekaddeset anil eşbahi zatüh* Ve tenezzehet an müşabehetil emsali sıfatühu ve şehidet bi rububiyyetihi ayatüh* Ve dellet ala vahdaniyyetihi masnuatüh* Vahidün la min kılleh* Mevcudün la min ılletin bil cudi ma’ruf* Ve bil ıhsani mevsuf* Ma’rufün bi la ğayetin ve mevsufün bi la nihayeh*Evvelü kadimün bi la ibtida* Ve ahırun kerimün mükiymün bi la intiha* Ve ğafera zünubel müznibine keramen ve hılmen ve lutfen ve fadla* Ellezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekün lehu küfüven ehad* Leyse ke mislihi şey’ün ve hüves semi’ul besıyr* Nı’mel Mevla ve nı’men nasıyr* Ğufraneke Rabbena ve ileykel mesıyr* Ve hasbünallahü vahdehü ve nı’mel vekil* Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Yef’alüllahü ma yeşaü bi kudratih* Ve yahkümü ma yüridü bi ızzetih* E la lehül halku vel emru tebarakellahü rabbül alemiyn* Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ilahen adilen cebbara* Ve meliken kadiran kahhara* Liz zünubi ğaffara* Ve lil uyubi settara* Ve neşhedü enne seyyidena muhammeden abdühül Mustafa sallellahü aleyhi ve sellem* Ve rasulühül mücteba ve eminühül mukteda şemsüd duha bedrud düca nurul vera sahıbü kabe kavseyni ev edna rasulüs sekaleyn* Ve nebiyyül harameyni ve imamil kıbleteyni ve ceddüs sibtayni ve şefiy’u men fid darayni rasulen mekkiyyen medeniyyen haşimiyyen kuraşiyyen ebtahıyyen kerubiyyen ruhıyyen ruhaniyyen tekıyyen nekıyyen nebiyyen kevkeben dürriyyen şemsiyyen müdıy’en kameran nuran nuraniyyen beşiran neziran siracen müniran sallellahü teala aleyhi ve alihi ve evladihi ve ezvacihi ve ashabihi ve etbaıhi ve hulefaihir raşidinel mürşidinel mehdiyyine min ba’dihi hususan minhüm aleş şeyhış şefikı katiliz zındıyk* Ve fil ğarir refıyk* El mülakkabi bil atıykıl imamü alet tahkıyk* Emirul mü’minine ebi bekrinis sıddıyk radiyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil vehhabi ila emiril evvab*Zeynil ashab*Mücaviril mescidi vel mıhrab*Ennatıku bis savab*Elmezkuru fil kitab*Emirul mü’minine umerubnil hattab* Radıyellahü anh* Sümmes selamü minel melikil mennan* İla emiril eman* Habibir rahman* Camiıl kur’an* Sahıbil hayai vel iman* Eşşehidi fi hali tilavetil kur’an* Emiril mü’mininine usmanibni affan* Sümmes selamü minel melikil veliyyi ila emiril vesıyy* İbni ammin nebiyy* Kaliı babil hayberiyyi zevci fatımetez Zehra* Varisi ulumün nebiyy* Emiril mü’minin* Aliyyir radıyyis sehıyyil vefiyy* Radiyellahü anh* Sümmes selamü alel imameynil hümameyn* Es seıydeyniş şehideynil mazlumeynil maktuleyn* Eş şemseynil kameraynil bedraynil habibeynin nesibeyn* Bil kadair radıyeyn* Ve alel belais sabirayni emiral mü’minin* Ebi muhammedil hasen ve ebi abdullahil huseyn* Radıyellahü anhüma* Ve ala ammeynil kerimeyniş şecaaynil müazzameynil muhterameyn* Hamzete vel abbas* Ve ala cemiıl mühacirine vel ensar* Vet tabiıynel ahyari vel ebrari rıdvanüllahi teala aleyhim ecmeıyn* Ve sellim teslimen ve azzım ta’zıyma* Ebeden daimen hamden kesiran kesiran ila yevmil haşri vel karar* Allahümme zeyyin zavahirana bi hıdmetike ve bevatinena bi ma’rifetike* Ve kulubüna bi mehabbetike* ve ervahana bi müavenetike* Ve esrarana bi müşahedetik* Allahümmec’al fi kalbi nuran ve fi sem’i nura* Ve fi besari nura* Ve an yemini nura* Ve an şimali nura* Ve fevkıy nura* Ve tahti nura* Ve emami nuran ve halfi nura* Vec’alni nuran bi rahmetike ya erhamer rahımiyn* Allahümmestecib duaena (amin) veşfi merdana (amin) verham mevtana (amin)* La ilahe illellahü la ilahe illlellahü la ilahe illallah muhammedün rasulüllillahi hakan ve sıdka Ve salli ala külli nebiyyin ve melekin estağfirullahe estağfirullahe estağfirullah* Min cemiı ma kerihellahü kavlen ve fi’len ve amelen ve havatıran ve nazıran ve etubü ileyh* Sübhanellahi (33 defa) Elhamdü lillahi (33 defa) Allahuekber (33 defa) Velhamdü lillahi hamden kesira* Fe sübhanellahi ve bi hamdihi bükraten ve esıyla* Ve tealellahü meliken cebbaran kahhara* Ve ğaffaran settara* Sültanen ma’buden kadimen kadira* La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azıym* Va’fü anna ya kerimü vağfir lena zünubena ya rahmanü ya rahîmü amin*

Okuyan: Süleyman Aykut
Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Mücahid, 12.04.2018, 04:39 (UTC):
Allah yazandan ,yayınlayandan razı olsun. Yaşamayı nasip etsin.

Yorumu gönderen: Danyal, 20.12.2017, 20:34 (UTC):
İyi de Duanın anlamının gerisi nerde

Yorumu gönderen: asım, 24.09.2017, 11:34 (UTC):
teşekkür ederim ALLAH razı olsun gönlümüze serinlik v eriyor

Yorumu gönderen: Özlem, 17.08.2017, 17:43 (UTC):
Bu duayı o
Hasta olan oğluma okucam

Yorumu gönderen: Lailahe illallah, 13.01.2017, 15:02 (UTC):
Allah dualarımızı kabul eylesin inş

Yorumu gönderen: Meral, 22.12.2016, 13:11 (UTC):
Bunu herkez okuyabılırım baska bir tarıkata mensup insanlarda okurmu

Yorumu gönderen: Cemal gökbayrak, 13.12.2016, 09:10 (UTC):
Allah bu hizmetleri verenlerden razı olsun iki cihan Aziz olsunlar işaallah

Yorumu gönderen: Fakir, 12.11.2016, 19:17 (UTC):
Anlamı:

Allah'ım ey Settar ey Settar (günahlarımızı setreden, örten), ey Aziz, ey Gaffar, ey Celil, ey Cabbar, ey kalpleri ve bakışları çeviren, ey geceyi ve gündüzü tedbir eyleyen, bizi kabir ve ateş azabından kurtar, ilahi ayıplarımızı ört, günahlarımızı bağışla, kalplerimizi temizle, kabirlerimizi nurlandır, sadırlarımızı aç, fenalıklarımızı ört, bizi ebrar(iyilerle) beraber vefat ettir.
Seni tesbih ederim. Sana hakkıyla ibadet edemedik ey ma'bud Seni tesbih ederim.
Senin mağfiretini hakkıyla bilemedik ey ma'ruf Seni tesbih ederim.
Seni hakkıyla zikredemedik ey zikredilen Seni tesbih ederim.
Sana hakkıyla şükredemedik ey şükredilen Allah'tan bir fazilet ve rahmet olarak.
Allah2tan bir şükür ve nimet olarak Hamd ve minnet Allah'ındır. Allah'ın meirlerini yerine getirme ve başarı için Allah'a hamd ederiz. Her günahtan, niyetten, yanılmadan, hatadan, unutmadan, eksiklikten, suçdan Azim olan allah'a bağışlanmak dileriz.
Allah'ım sana hamd ederiz öyle bir hamd ile ki nimetlerini tastamam verdiğin ve ziyade kıldığın...
Bildiğimiz ve bilmediğimiz nimetlerin hepsi için sana şükrederiz. Ve her hal için böyleyiz. Ey halleri değiştiren bizim halimizi en güzel hale çevir Her korku için hazırladım (saydım) ki; allah2tan başka ilah yoktur, Her nimet için; Allah'a hamd olsun, her bolluk için; Allah'a şükürler olsun., her şaşılacak şey için; sübhanallah, her günah için Allah'tan bağışlanma dilerim, her musibet karşısında; muhakkak ki bizler Allah içiniz, her üzüntü için; allah mükafatını verir, her kaza ve kader için; Allah'a tevekkül ettim. her taat(ibadetler) ve masiyet için; güç ve kuvet ancak Allah'ındır, her keder ve gam için; ancak allah'ın dilemesi ile olabilir. Hiç bir şey Allah'a galip olamaz ancak Hüve her şeye galiptir. Allah rızası için... Allah kafidir..... Allah dua edeni işitir. Ona sonda ve evvelde nihayet yoktur. Allah'tan başka ilah yok, O tektir, şeriki yoktur, mülk onundur, hamd ona mahsustur, diriltir ve öldürür, O ebedi daimi samedi (daim) baki olarak diridir, ölmez. Hayır O'nun elindedir ve O her şeye kadirdir, dönüş O'nadır. Sana olan övgüler sayılamaz, sen kendini övdüğün gibisin. Senin himayen üstündür. Senin övmen en yücedir. Senden başka ilah yoktur. Rahman arşı istiva etti, göklerde ve arzda ve ikisinin arasında ve toprağın üzerinde olanlar O'nundur. Sözü açıklasan da....(gizlesen de) O sırrı da gizliyi de bilir. Allah'tır, O'ndan başka ilah yoktur.En güze isimler O'nundur. O'na o güzel isimlerle dua ediniz. Azim olan allah doğruyu söyledi.

*Yalnızca bir kısmıdır. alıntıdır.

Yorumu gönderen: adem, 19.01.2016, 12:08 (UTC):
google play de virdü settar kitabını bulabilirsiniz

Yorumu gönderen: DUACI, 12.01.2015, 15:43 (UTC):
anlami nedir?

Yorumu gönderen: ladruy, 08.01.2015, 14:41 (UTC):
ALLAH cc razı olsun..

Yorumu gönderen: Rüveyda, 23.10.2014, 21:17 (UTC):
S, a,

Anlamini bilen kardesler varmi ?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 54785470 ziyaretçi (139618091 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)