Yasayan Dünya Dinleri
 

Yaşayan Dünya Dinleri

Hazırlayan: Akhenaton

İnanç Adı Tanım Kurucu Sembol Mensupları
Afrika Dinleri
Afrika'daki ilkel çağdaş dinler arasında en çok Animizm, Fetişizm ve Totemizm yaygındır. Özellikle Orta Afrika'da, Asya'da ve Pasifik Okyanusu'nun bazı adalarında, hâlâ, yaklaşık olarak 140 milyon kadar insanın kabul ettiği Animizm (Canlıcılık) inanışına göre, yalnız canlı varlıkları değil cansız varlıkları da, birer rufa yönetir. Animizmi tabiatta insan ruhuna az çok benzer ruhlar bulunduğunu kabul eden din olarak tanımlayabiliriz. Afrika'da Animizm, İslamiyet'ten hemen sonra gelmektedir.
Afrika Dinleri

Afrika Dinleri
100.000.000
Ateizm
Ateizm, tüm tanrılara ve ruhsal varlıklara olan metafizik inançlAteistler, bazen "tanrıtanımaz" kelimesiyle anılsalar da, bu isimlendirme var olan bir tanrıyı reddetme fikrine atıfta bulunduğu için ateistler tarafından kabul görmez. Ateizm inanç koşullanmalarını, hayalî yaratıkları ve olayları reddeder. Ateist bakış açısıyla tanrının yanı sıra tüm metafizik inançlar ve tüm ruhanî varlıklar da reddedilir.


August Comte
Ateizm

Ateizm
1.100.000.000
Bahailik
Bahailik, bütün insanlığın ruhani birliğini vurgulayan tek tanrılı bir dindir. Üç ana prensip Bahai öğretileri ve itikadı için bir temel oluşturur: Tanrı birliği yani tüm yaradılışın kaynağı olan tek bir Tanrı vardır, din birliği yani tüm büyük dinler aynı ruhani kaynağa sahiptirler aynı Tanrıdan gelirler ve insanlığın birliği yani bütün insanlar eşit yaratılmıştır, çeşitlilik içinde birlik ile bir araya getirilmiştir. Bahai İnancının öğretilerine göre insanın amacı dua, tefekkür ve insanlığa hizmet yoluyla Allah'ı tanımayı ve sevmeyi öğrenmektir.

Bahailik 19. yüzyılda Bahaullah tarafından İran'da kurulmuştur. Bahaullah, Babî hareketiyle olan ilişkisi sebebiyle hapsedilmiş ve İran'dan Osmanlı İmparatorluğu'na sürgün edilmiştir.

Bahai öğretisine göre din tarihi, her biri zamanın ihtiyaçlarına ve insanların kapasitesine uygun bir din kuran ilahi elçiler dizisi sayesinde ortaya çıkmış olarak görülmektedir. Bahai yazıları özellikle Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed gibi İbrahimî şahsiyetlerden bahseder ve ayrıca diğer Bahai yazını Krişna, Buda ve başkaları gibi Dharma dinlerindeki şahsiyetlerden de söz eder. Bahailer için en son gelen elçiler Bab ya da Bahaullah'tır; fakat gelecekte, geleceğin ihtiyaçlarına ve insan kapasitesine göre yeni elçiler gönderilecektir. Bahai inancına göre, art arda gelen her peygamber sonra gelecek peygamberin haberini vermiştir ve Bahaullah'ın hayatı ve öğretileri önceki kutsal kitapların zamanın sonu vaatlerini yerine getirmiştir. İnsanlığın kolektif bir evrim sürecinde olduğu anlayışı vardır ve şimdiki zamanın ihtiyacı barışın, adaletin ve birliğin küresel boyutta aşama aşama kurulmasıdır.
Mirza Hüseyin Ali

Mirza Hüseyin Ali
Bahailik

Bahailik
7.000.000
Budizm
Sanskritçe ve Pali dillerindeki eski Budist metinlerinde 'uyanmış kişi - farkında olan' anlamına gelen Buddha kelimesinden türetilmiştir. Bir yaratıcı tanrı kavramına değil, ahlak, meditasyon ve bilgelik kavramlarına dayanmıştır.
Siddhartha Gautama

Siddhartha Gautama (Buddha)
Budizm

Budizm

Budizm
376.000.000
Dürzilik Orta Doğu kaynaklı Sâbiîlik ve Ezidilik gibi dinlerin etkisiyle, 11. yüzyıl'da İslâmiyet'in Şiîlik mezhebinin İsmâîlîyye kolundan köken alarak ortaya çıkmış olan tektanrılı bir dinî inanç topluluğudur. Bu dine inananlara Dürzî denir. Kendilerine birleştiriciler, tek tanrıcılar anlamına gelen Muvahhidun ya da Ehl el Tevhid derler. El-Hakim Bi-Emrillah

El-Hakim Bi-Emrillah ve Muhammed bin İsmâ‘il Neştekin ed-Derezî
Dürzilik Dürzilik 2.500.000
Etnik Dinler
Dini araştırmalarda, etnik bir din (veya yerli bir din) belirli bir etnik grupla ilişkili bir dindir. Etnik dinler genellikle etnik veya ulusal boyutta, Hıristiyanlık ya da İslam gibi sınırlandırılmayacaklarını iddia eden dinlerden ayırt edilir. Etnik dinler sadece bağımsız dinler değildir. Küresel dinlerin bazı yerel mezhepleri yalnızca belirli etnik gruplar tarafından uygulanmaktadır. Örneğin Asuriler, Doğu Asur Kilisesi olarak bilinen Hıristiyanlığın mezhepsel yapısına sahiptir.
Etnik Dinler

Etnik Dinler

Etnik Dinler
300.000.000
Hinduizm
Birçok tanrısı bulunan ve insanların öldükten sonra yeniden dirileceğini öne süren, tarihsel olarak Brahmanizm’den daha sonra ortaya çıkmış olmakla birlikte niteliği yönünden ondan daha katı, Hindistan’a özgü bir din. Hinduizmin tespit edilebilmiş belli bir kurucusu bilinmediği gibi kendine özgü bir inanç sistemi ve kitabı da yoktur. Hinduizmin temelinde Brahma (Mutlak Varlık) inancı yatmaktadır. Hindular ise dinlerini "Sanatana Dharma" yani ezeli ve ebedi din veya baki din diye adlandırırlar. Bu dine mensup kişilere de "sanatani" yani baki denir.
Hinduizm

Hinduizm

Hinduizm
1.000.000.000
Hıristiyanlık
Orta Doğu kökenli, tektanrılı, İsa'nın Yeni Ahit'teki öğretilerine dayanan İbrahimi din. İsa'nın adına atfen İsevilik, memleketine atfen Nasranilik de denir. Bu inanca sahip kişilere Hristiyan denir.
Hz. İsa

Hz. İsa (as)
Hıristiyanlık

Hıristiyanlık

Hıristiyanlık
2.200.000.000
İslam
İslâm, son Peygamber Hz. Muhammed (sav)’in Allah (cc) tarafından insanlığa açıklamakla emrolunduğu Din’in adıdır. İslâm’ın sözlük anlamı : İtaat ve bağlılık demektir. Dinî anlamı ise : insanı dünya ve âhirette Allah’ın nimetlerine ulaştıran, kurtuluşa çıkaran ve saadete erdiren demektir. İslâm Dinine inanan kimselerin her birine “Müslim” ya da “Mü’min” (kadınsa Müslime ya da Mü’mine) ya da “Müslüman” adı verilir.
Hz. Muhammed

Hz. Muhammed (sav)
İslam

İslam

İslam
1.570.000.000
Jainizm
Jainizm, Cainizm veya Caynizm, geleneksel anlamda Jain Dharma (जैन धर्म) olarak bilinen Güney Asya kökenli din ve felsefe. Bugün modern Hindistan'da azınlık olmakla beraber ABD, Batı Avrupa ve Afrika'da büyüyen topluluklar halinde varlığını sürdürmektedir. Jainistler hâlâ antik Şraman'ı (श्रमण) - bir tür sofu (çileci) gelenek - devam ettirmektedirler. Ruhanî özgürlük ve kurtuluş kavramı temelinde kurulmuş olan Jainizm, tüm canlıların eşit olduğunu ve özellikle şiddet karşıtlığını savunur. Özdenetim (व्रत, vrata) Jainlerin mokşa, Keval Gnan, veya ruhun gerçek doğasının anlaşılmasına giden yoldur.
Nataputta Vardamana

Nataputta Vardamana (Mahavir)
Jainizm

Jainizm

Jainizm
10.000.000
Kaodaizm
Kaodaizm veya Kaodaizm (İng. Cao Đài), 1926'da resmen güney Vietnam'ın Tay Ninh şehrinde kurulmuş senkretik, tek tanrılı bir dindir. Kısaca Đạo Cao Đài veya tam adıyla Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (İlham [ve] Kurtuluş [getirmiş] Üçüncü Dönem'in Büyük Dini) olarak anılır.

Kao "yüksek", Đài ise "etrafın düzeyi üzerine oraya göre daha belirgin duruma getirmek için yükseltilmiş bir platform veya sunakta olan kürsü" demektir. Mecazi olarak Tanrı'nın hükmettiği en yüce manevi yer demektir. Kaodaiistler, çoğu zaman Evren'in yaratan Tanrı'nın kısa adı olan Đức Cao Đài (Saygıdeğer Cao Đài) terimini kullanır. O'nun tam unvanı Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma-ha-tát (tercümesi: Kao Dai, Eski Bilge [ve] Büyük Bodisatva Mahasatva)'dır. Kaodaiistlere göre bu tam unvanlı ad, Tanrı tarafından içinde Üç Öğreti'yi, Aziz, Bilge ve Buda'yı simgelediğinden kasten seçilmiştir. Kaodaiistler, Tanrı'yı dinin kurucusu olarak görürler. Öğretilerin, simgelemenin ve organizasyonun detayı Tanrı'dan aracısız gelmiştir. Hattâ Tây Ninh Kutsal Denizi'nin yapımı bile tanrısal yönlendirmeyle olduğu ileri sürülür. Kaodaiizm'in ilk müritleri Ngô Văn Chiêu, Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc ve Cao Hoài Sang olup Tanrı'dan aracısız haber aldıklarını ve Dinî Affın Üçüncü Dönem'i başlatacak olan yeni bir dini kurmak için onlara doğrudan emrettiğini iddia ettiler.

Taraftarları ibâdet, ataları yüceltme, şiddetsizlik ve vejetaryenlik gibi ahlâki uygulamalarla en azından Gök'teki Baba Tanrı'ya kavuşmayı hedeflerler. Nihâi hedef, ölüm-doğum döngüsünden kurtulmaktır Kaodaiizm taraftarlarının ne kadar olduğu tahminleri farklı olmakla birlikte kaynakların çoğu, iki ilâ üç milyon arası olduklarını iddia ederken başkalarına göre tahmin edilen üst sınır altı milyondur. İlâveten 30.000 kadar taraftar (sayılar ihtilâflıdır), öncelikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve Avustralya'da gibi denizaşırı ülkelerde yaşayan etnik Vietnamlılardır.
Ngo Minh Chieu

Ngo Minh Chieu
Kaodaizm 4.000.000
Konfüçyüsçülük
Konfüçyüsçülük eski bir Çin ahlâkı ve Çin felsefesi sistemi olup başlangıçta bilgin Konfüçyüs'ün öğretilerinden yola çıkarak gelişmiştir. Ağırlığı insan ahlâklı ve iyi amellerdedir. Konfüçyüsçülük ahlâk, sosyal, politik, felsefî ve dini düşüncelerden oluşan karmaşık bir sistem olup Doğu Asya'nın kültürü ve târihi üzerinde muazzam etkisi olmuştur. Batıdaki bâzı kaynaklar, hükûmetlerin bu inanışı târih boyunca uzun süreler desteklemelerinden dolayı Konfüçyüsçülük'ü Doğu Asya'daki devletlerin "devlet dîni" olarak görmüşlerdir.
Konfüçyus, Kong Qiu

Kong Qiu (Konfüçyus)
Konfüçyüsçülük

Konfüçyüsçülük
394.000.000
Mormonlar
Mormonluk (İngilizce: Mormonism) kavramı, Joseph Smith, Jr. tarafından 1830'da ortaya çıkan İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi (The Church of Jesus Christ of Letter Day Saints) ve Brigham Young ile günümüze kadar da devam eden bir dini yorumun, geleneksel ve kültürel unsurlarını içermektedir. Özellikle, Mormonluk, İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi ile ilgilidir.

Bu terim, genellikle, Joseph'in eşi Emma Smith tarafından kurulan İsa'nın Topluluğunu (Community of Christ) değil, doğrudan İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesini kastetmektedir.
Joseph Smith

Joseph Smith
Mormon 15.882.417
Musevilik
Yahudilik ya da Musevilik, ilk olarak İbranilerin Kutsal Kitabı (Tanah) ile gelen, ardından da Talmud'da ve diğer kutsal metinlerde daha da kapsamlı bir şekilde incelenip yorumlanan inanç, felsefe ve yaşam biçiminine ait uygulamalar bütününe verilen ad. Musevilik, dini Musevilere göre, İsrailoğulları ile Tanrı arasındaki akde dayalı ilişkinin dışavurumudur. İlk tek tanrılı din ya da dinlerden biri olarak kabul edilmekte ve hâlen günümüzde uygulanan en eski dinî gelenekler arasında yer almaktadır. Tarihi, ilkeleri ve etiği ile Hristiyanlık ve İslamın yanı sıra, kimi İbrahimî olmayan dinleri de etkileyen Museviliğin dini metinleri ve geleneklerinin birçoğu diğer İbrahimî dinlerin de merkezinde yer alır. Batı Hıristiyanlığının temelini oluşturan Musevilik, birçok yönü ile laik Batı kavramları olan etik ve medeni hukukla da benzerlikler gösterir.
Hz. Musa, Moses the Prophet

Hz. Musa (as)
Musevilik

Musevilik
14.000.000
Neo-Paganizm
Çağdaş Paganizm, Modern Paganizm, ya da Neo-Paganizm, modern çağ öncesi Avrupa'daki pagan inanışları başta olmak üzere tarihi pagan inanışlarının devamı olduğunu ya da bu inanışlardan türediklerini iddia eden çağdaş dini hareketlere verilen genel ad. Kendi içlerinde birçok benzerlik barındırmalarına rağmen çağdaş Pagan inanışları tek bir inanç, ibadet şekli ya da kutsal metin etrafında toplanmayıp çeşitlilik gösterirler.

Çağdaş Paganizm, tarihsel pratik ile günümüzdeki anlayış arasında sentezlenmiştir ve Hristiyanlık öncesi folklörik ve etnografik kaynaklardan etkilenmiştir. Bugün bu kaynakların Neopaganlarca kullanımı çeşitlilik gösterir. Birçoğu bu dini tamamıyla modern bir anlayışla yorumlarken, bir bölümü de bu dinleri tarihi ve folklörik kaynaklarda gördükleri şekilde canlandırma eğilimi gösterir. Genel olarak politeizm, animizm ve panteizm Pagan teolojisinin ortak unsurlarıdır. Paganların birçok kutlama gününün arasında en yaygın olanları mevsimsel festivaller ve yıl döngüsüdür.Pagan kelimesi günümüzde de genel bir ad olup, sistemleştirilen öğretiler farklı isimler alıp, birer din oluşturmaktadır. Genel olarak çağdaş paganlar birçok Tanrı ve Tanrıça’nın varlığına inanır. Ayrıca çok sayıda ‘daha alt seviyede’ varlıklara da inanırlar. Bazıları bir yüce varlık 'a inansa da, ona insani nitelikler yüklemez. Bu yüce varlık Zeus, Jüpiter veya İslam öncesi çok tanrılı Arap dinlerindeki gibi bir Tanrıdansa, Tao veya güç gibi kavramlara daha yakındır. Böyle bir varlığa inananlar olsa da Neopaganizm genel olarak çok Tanrılı bir inanıştır ve gezegenle bağlantılı Tanrı ve Tanrıçalara odaklanır. Neopaganlar kadınların ve erkeklerin eşit derecede kutsal olduklarına inanır. Tanrıları ve Tanrıçaları arasında da cinsiyete dayalı bir ayrım yoktur. Feminen ve maskülen davranışlar, değerler ve roller, onu uygulayan beden hangi toplumsal cinsiyette olursa olsun aynı öneme sahiptir. Azınlıkta kalsalar da, bazı Neopaganlar, günümüz dünyasındaki aşırı maskülen kültürü dengelemek için feminen enerjilere daha fazla önem verilmesi gerektiğini düşünüp, sadece Tanrıçalara tapar.
Oberon Zell

Oberon Zell
Neo-Paganizm 1.000.000
Rastafaryanizm
Rastafarianizm Etiyopya'nın son imparatoru olan Haile Selassie (Ras Tafari Makonnen: Veliaht Tafari Makounnen)'yi tanrının dünyadaki yansıması olarak gören dinin ve bu dine bağlı olarak ortaya çıkmış olan inanış ve düşünce biçiminin adıdır. Marcus Garvey de bu dinin peygamberi olarak görülür. Buna karşın, ne Haile Selasiye, ne de Marcus Garvey kendilerini bu dinle ilişkilendirmişlerdir. Bob Marley'nin de mensuplarından biri olduğu bu dinin kurucusu Leonard Howell olarak bilinir.
Leonard Howell

Leonard Howell
Rastafaryanizm

Rastafaryanizm
600.000
Sâbiîlik
Hz. Âdem, Hz. Nuh ve Hz. Yahya'yı peygamber kabul eden, ancak Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa ve Hz. Muhammed'i reddeden tektanrılı bir dindir. Eskiden mensupları çoğunlukla Irak ve Suriye'de bulunurdu. İslam'ın ortaya çıkışından sonra iyice azalmışlardır ve zamanla bu inanç yok olma noktasına gelmiştir. Mısır kökenli Ra dinlerinin Hıristiyanlık ve Yahudilik ile karışımından oluşan bir dindir. Musa'nın asıl yol gösterdiği kutsal kavimin siyahlar özellikle de Etiyopyalılar olduğunu savunur.
Sâbiîlik 70.000
Sayentoloji
Sayentoloji (Scientology), ABD'li bilim kurgu yazarı L. Ron Hubbard tarafından geliştirilen bir tarikat ve buna bağlı uygulamaların bulunduğu bir inanç akımı. Başlarda Hubbard tarafından kişisel gelişim için hazırlanan bir felsefe iken daha sonra bir dinî akıma dönüşmüştür. Scientology, Scientology Kilisesi'nin dinini tanıtmak ve yaymak için kullanmaya çalışmaktadır.

Bundan 175 milyon yıl önce hüküm süren galaktik bir konfederasyonun lideri Xenu isimli varlık anlaşmazlık yaşadığı milyarlarca varlığı dünyamıza göndererek Hawaii yakınlarında bir yanardağa attırmıştır. Günümüzde insanları yaşadığı acı ve sıkıntıların kaynağı halen yeryüzünde olan o varlıkların ruhlarıdır. Bu ruhlara thetan denmektedir. Scientology'e göre insanlar bu ruhların manevi baskısından kurtulunca gerçek mutluluğa kavuşacaklardır. Scientology üyeleri insan ruhunu arındırmak ve vücudun bir köşesinde barındırmak için çeşitli yöntemler geliştirdiklerini iddia ederler. Bu yöntemlere dianetics adını verirler. Hollywood yıldızlarından Tom Cruise, ve John Travolta bu akımın içinde yer almaktadırlar.

Çok sayıda ülkede çok gazeteci, mahkeme ve hükümet organı tarafından hazırlanan çeşitli raporlarda Scientology Kilisesi, kendisini eleştirenleri taciz eden ve üyelerini acımasız şekilde sömüren, prensip sahibi olmayan bir ticari girişim olarak nitelenmiştir. Time dergisi, 1991 yılında yayınladığı "The Thriving Cult of Greed and Power" başlıklı bir makalede Scientology'yi "üyelerini ve eleştirmenlerini mafyavari biçimde göz dağı vererek hayatta kalan, son derece kârlı bir küresel dolandırıcılık" olarak nitelemiştir.

Lafayette Ronald Hubbard

Lafayette Ronald Hubbard
Sayentoloji, Scientology

Sayentoloji, Scientology

Sayentoloji, Scientology
10.000.000
Sihizm
Genel olarak 16. ve 17. yüzyıllarda Kuzey Hindistan'da yaşamış olan on gurunun öğretilerini temel alan tektanrıcı bir dindir. 1500'lü yıllar civarında ortaya çıkmıştır. Sihizm sözcüğü Sih sözcüğünden türemiştir. Sih ise öğrenci anlamına gelen Pencapça ਸਿੱਖ sikkh kelimesinden türemiştir. Sihizm Sih Dini olarak da anılır. Bu dine inananlara Sih denir.
Guru Nanak Dev

Guru Nanak Dev
Sihizm 30.000.000
Spiritizm
19. yüzyılın ortasında Amerika'da ortaya çıkan akım. Ölülerin ruhlarının yaşayanlar ile temasa geçebileceği tezine dayalı bu akımın anlayışına göre, bu temas için bir "aracı-ortama" yani medyuma ihtiyaç vardır. Spritizm, İngiltere üzerinden kısa sürede bütün Avrupa'ya yayılmıştır.Spiritizm, insanların ahlaki ve entelektüel gelişime erişmek için geçici olarak fiziksel bedende yaşayan ölümsüz ruhlar olduğunu öne sürer. Aynı zamanda, ruhların pasif veya aktif medya sistemi yoluyla fiziksel dünyada hayret verici veya kötü etkileri olabileceğini iddia etmektedir.
Allan Kardec

Allan Kardec
15.000.000
Şintoizm
Şinto (Kanji:神道 Şintō) veya Şintoizm Japonya'nın yerli, Japonların milli dinidir. Eskiden Japonya'nın resmi diniydi. Şintoizm'in bir kurucusu ve peygamberi olmadığı gibi klasik anlamıyla bir kutsal metni ve dini kodeksi de yoktur.
Şintoizm 4.000.000
Tanrının Yolu Topluluğu
Tanrının Yolu Topluluğu son yıllarda ortaya çıkan uzlaştırmacı dinlerdendir. Topluluğun en önemli özelliği her hangi bir dinden kopmadığı gibi,kurucusunun herhangi bir din tarafından beklenilen Mesih iddiasında olmamasıdır.Topluluk inananları kendilerini gizlediğinden dolayı haklarında pek fazla bilgi yoktur. Topluluğun temel inancı tüm dinlerin aynı Tanrıdan olduğu - Dinlerin Birliği - inancıdır.

Topluluğun diğer dinlerden bir diğer farkı ise Topluluk üyelerinden öğrendiklerimden çıkan sonuçlara göre bu dini hareketin Türkiye 'de veya yakın çevrede ortaya çıktığıdır. Tanrının Yolu Bilimsellikle Din modelinde olup bazen Ateist karakterler de içermektedir.

Topluluk kendini tüm dinlerin birleşme adresi olarak ilan eder.Yaratanla buluşmak - birleşmek - için hiçbir kişi veya sürekli uygulanan ibadetlere gerek yoktur.İsteyen istediği zaman yaratanla buluşabilir. Topluluk üyeleri birbirlerine “Yolcu ” diye hitap ederler. Topluluk “Yaratan” veya “Yezdan” dedikleri tek bir Tanrı'ya inanırlar.

Topluluk üyeleri ölümden sonra ruhun yeni bedende tekrar doğacağına inanırlar. Yolculara göre Tanrı bedeni ölümden sonra ruhları yargılar. Yargılamada iyi olanlar günahsız yaşam sürerler, Yaratan 'ın yanında günahsız yaşamakla ödüllendirilirler. Kötü olanlara Tanrı, iyilerden olmak için ne istediğini sorar. Ve kötüleri iyi olmaları için istedikleri beden,cinsiyet,dil,ırk ,ekonomik sınıf gibi özelliklerde dünyaya gönderir.Buna “ruhun şikayetlerinden arındırılması” denir.Topluluk üyeleri yeni bedende tekrar doğumu, ruhun göçü -ruhsal sürgün- olarak kabul ederler ve bunu Yaratan 'dan ayrı düşme olarak kabul ederler.

Topluluk üyeleri “Tanrının Yolu Dini”nin dışındaki diğer tüm dinlerin insanların şikayetlerini önleyip iyi insanlar olmaları için; insanların kendileri istediğinden dolayı Yaratan tarafından ortaya çıkarıldığına ve din kurucularının seçilmiş iyi insanlar olduklarına inanırlar. Tanrının Yolu 'nun ise insanların istekleri doğrultusunda değil, Tanrı 'nın kendi isteklerinden meydana gelmektedir.Yolcular Tanrı 'nın her dinde dua ve ibadetlerini kabul edeceğine inanırlar.
Yang Tuck Yoong

Yang Tuck Yoong
Cornerstone Community Church 1000
Taoizm
Laozi'nın eseri Tao Te Ching'e dayanır. Tao veya Dao (okunuşsal farklılıklar) günümüz çincesinde yol, yön, yöntem, temel, akış vs. birçok anlam barındıran bir sözcüktür. Düşünce okulu olarak Taoizm'in kurucusu Laozi kabul edilir ve takipçisi üstad Çuangzi de bu akımın en önemli temsilcisi olmuştur.

Çin 'e ait en eski öğretilerdendir. Kimi zaman din veya bir tür ahlaki inanç olarak ele alınan öğretinin temel kitabı Dao De Çing (Yol ve Erdem Kitabı) incelendiği zaman burada klasik dinlerde bulunan ne bir "tanrı, yaratıcı vs." kavramı vardır ne de "iyi ve kötü" gibi ahlakın temelini oluşturan görüşler bulunabilir. Kitapta "Sonsuz Tao, ne anlatılabilir olandır ne de ad verilebilir olandır" der.
Lao Tzu

Lao Zi (Lao Tzu)
Taoizm 50.000.000
Tenri Kyō
Tenri Kyō (天理教) bir başka ismiyle Tenri, Japon Şinto inancı kökenli, Budizm'den etkilenmiş bir dindir. Nakayama Miki isimli bir kadın çiftçi tarafından kurulmuştur. İnanışa göre Nakayama Miki 1838 yılından itibaren aydınlatıcı ve ilham veren çeşitli tecrübeler yaşamıştır. Bu tarihten sonra dinin bağlıları tarafından Oyasama ("Onurlu/Onurlandırılmış anne") diye anılmıştır. Dünya çapında Tenrikyo dinine bağlı yaklaşık 2 milyon kişi olduğu, bu sayının yaklaşık 1,5 milyonunun Japonya'da olduğu sanılmaktadır.
Nakayama Miki

Nakayama Miki
Tenri Kyō

Tenri Kyō
2.000.000
Üniteryen Üniversalizm
Üniteryen Üniversalizm ya da Üniteryenizm, 1961'de hakikat ve anlam için özgür ve sorumlu arama anlayışı üzerine kurulmuş bir dindir. Üniteryen Üniversalistler arasında tüm dünya dinlerinden, birçok farklı kaynaktan ve inanç ve uygulamaların geniş bir yelpazesine rastlanır. Üniteryen Üniversalizm çoğulcu yaklaşım içerir. Üyeleri hümanist, agnostik, deist, ateist, neo-pagan, Hristiyan, Müslüman, Musevi, Budist, monoteist, panteist ya da politeist bir inancın veya burada yer almayan başka inançlar ile inanç sınıflandırmalarının bir mensubu olabilirler.

İlkeleri arasında içsel değerlere ve her kişinin onuruna saygı, ruhsal gelişim için teşvik, adalet, eşitlik ve insan ilişkilerinde şefkat, hakikat ve anlam için özgür ve sorumlu arama, barış, özgürlük, dünya toplumu ve bunun gibi fikirlerle inançlar vardır. Kilise bir inanç yoktur. Bunun yerine ÜÜ ruhsal gelişim için onların ortak arama tarafından birleştirilmiştir. Üniteryen Üniversalizm, Universalist Kilisesi ve Amerikan Unitarian Derneği adlı iki tarihsel Hıristiyan mezhep topluluklarının, Amerika 1961 yılında birleşmesiyle kurulmuştur. Her ikisi de Amerika Birleşik Devletleri merkezli; Bu birleşme sonucu oluşan yeni organizasyon olan Üniteryen Üniversalizm doğmuştur.
Üniteryen Üniversalizm 800.000
Yehova Şahitleri
Yehova'nın Şahitleri, Hristiyan alemi tarafından birçok temel dinsel konuda ciddi görüş farklılıkları nedeniyle, Hristiyanlıktan ayrı bir inanç olarak görülmektedir. Yehova'nın Şahitleri'ne göre de Hristiyan alemi Kitab-ı Mukaddes'te geçen ilk yüzyıldaki Hristiyanlıktan oldukça uzaklaşmıştır. Kitab-ı Mukaddes'i gerçek anlamda hayatlarında uygulamaya önem verirler. Teslise inanmazlar Gerçek dini bugünkü Hristiyan aleminin değil, İ.S. 1. yüzyıldaki Hristiyanların uyguladığına inanır ve buna bağlı kalırlar. Kitab-ı Mukaddes'in oryantalistik özelliğine inanırlar. Ahiret inançları kuvvetlidir. Tanrı tek olduğundan gerçek dinin tek olduğuna, bunun hangi din olduğununun ise Kitab-ı Mukaddes'te belirtildiğine inanırlar. İnanç olarak sigara içmezler, silah tutmaya ve öldürmeye karşıdırlar.] Bu sebeple askerlik yapmazlar, savaşa katılmazlar, siyasete karışmazlar ve kan nakli yaptırmazlar. Dünyadaki sorunların ancak Tanrı'nın Gökteki Krallığı (Yönetimi) tarafından çözüleceğine inanırlar.
Charles Taze Russell

Charles Taze Russell
Yehova Şahitleri

Yehova Şahitleri

Yehova Şahitleri
8.340.982
Yezidilik
Yezidiler ya da Ezidiler, çoğunlukla Kürtçe konuşan etnik-dinî bir topluluğa verilen isimdir. Bu topluluğun Zerdüştlük ve eski Mezopotamya dinlerinden uzanan dinî inançlarına Yezidilik ya da Ezidilik denilmektedir.
Şeyh Adiyy bin Müsafir

Şeyh Adiyy bin Müsafir
Yezidilik, Yazidis

Yezidilik, Yazidis
1.200.000
Zerdüştlük Zerdüştlük, Dünya'nın eski kozmogonik olarak düalist ve eskatolojik olarak tek tanrıcı anlayışa sahip dinlerinden biridir. Bu dine inananlar beden öldükten sonra dirilip Ahura Mazda'nın huzuruna çıkacağına ve orada sorgulanacaklarına inanırlar. Yaklaşık 3.500 yıl önce Zerdüşt tarafından İran'da kurulmuştur. Zarathustra, Zerdüşt

Zarathustra (Zerdüşt)
Zerdüştlük

Zerdüştlük
2.600.000
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Akhenaton, 04.11.2017, 16:03 (UTC):
Eyvallah, eleştirileriniz için teşekkür ederim.

Yorumu gönderen: Önemsiz, 04.11.2017, 14:59 (UTC):
Sünni İslam ile Şii İslam ayrımı yapılarak dünyadaki müslüman nüfusu ikiye bölünmüş ama Hiristiyanlikta da mezhep farkı yok mu Katolik ve Protestan olarak? Hatta kendi içlerinde çok daha fazla bölünmüşlük var işe böyle bakılırsa; bilemiyorum ne düşünülerek böyle bir şema hazırlanmış ama doğru bulmadım. Neticede Sünni olsa da Şii olsa da ayni lambanın ışığı onlar farklı bir dinin değil. Mesela Hinduizmde de böyle, incelendiğinde binlere varan sayıda Tanrı ya da inanç sistemi bulunabilir ama bakarsanız hepsi Hinduizmdir ve hatta Budizmi bile Hinduizmin bir başka öğreti şekli olduğunu düşünenler vardır. Bir de Musevilik var; Yahudilik ve Musevilik aynı mıdır farklı mıdır? Eğer öyleyse bunlarin da farkli bir kategoride degerlendirilmesi mi gerekir?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52996070 ziyaretçi (134790536 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler