Yay Erkegi
 
yay erkegi, yay burcu, yay erkeğinin yıldıznamesi, burç, burçlar, fal, astroloji, aşk, evlilik, para, yıldızname, gelecek

Yay Erkeği'nin Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: gizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimler (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.

Bu burç ve taliide doğan kimse hakkında da üç vecih vardır;

1. Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa seyrek saç ve sakallı, yuvarlak çehreli, orta boylu, siyah saçlı, geniş göğüslü, re'y ve tedbirinde ehliyetli, akıl ve zekâ sahibi bir adamdır. Yüzünde ya da göğsünde ya da karnında bir alamet vardır. İki omuzu arasında da bir alamet bulunur. Eğer doğum saatinde Utarid mesud ise; vezir, kâtip, hâkim, âlim, veyâ bu kâbilden biri olur. Eğer Utarid, o saate nahsde ise, elinin emeğiyle geçinen bir esnaf veyâ amele olur. Başına birçok musibet ve felâketler gelir. Defalarca katledilmekten ve ölümden kurtulur. Mütenasip endamlı, güzel yüzlü olduğundan, ahbabı indinde muteber ve muhteremdir. Elinden çıkan şeyi, birçok mülkü yine elde eder.

2. Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa; beyaz benizli, güzel yüzlü, geniş göğüslü, büyükçe başlı, mütenâsip kaşlı, ortadan biraz uzun boylu bir zattır. Yüzünde bir alamet veyahut siyah bir ben vardır. Bir mekândan diğer mekâna nakli sever. İnatçı, çalışma ve gayrette tembel, çok uyur ve çok unutur. Bir halde sebat etmez. Ahbabı çoktur. Eğer doğum saatinde Kamer mesud ise, hükümette veyahut bir topluluk içinde emir ve nehiy sahibi, ağar kamer mensus ise emir altında olur.

3. Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa; sarı ya da esmer benizli, kalın kaşlı, kalın dudaklı, kuvvetli, pazulu, orta boylu, sebatkâr, sekinet ve vakar sahibi; mekr, hile ve hud'aya mütemâyil bir adamdır. Yüzünde bir eser ya da başında bir alamet vardır. Dostlarından çok felaket görür. Bir sihre uğrar ve bundan kurtulur. Çok kazanır ve miras yer ise de elinde bir şey durmaz. Alışverişte ve her işte tali'i yaver gider.

Hayatı ve Nefsi Hânesi: Burcu Kavs ve talii Müşteri'dir. Hayatı ve maişeti güzel olur. Her istediği şeyden hayır görür. Niyeti saf olup bildiği ve bilmediği kimselere iyilik eder. Akıbeti hayırlıdır. Yaşı ilerledikçe kadri ve şânı ulu olur. Hâli gittikçe salâh kesbeder.

Malı ve Kesbi Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Kifâyet miktarı (sadece doymaya yetecek miktarda) rızkı olur. Bunu kazanmakta zahmet ve meşakkat çeker. 30 yaşından sonra büyük bir servet sahibi olup ehl-ü ıyâlinden (ailesinden), akraba ve dostlarından mustağni olur.

Erkek ve Kız Kardeşleri Hânesi: Burcu Delv ve talii Zühâl'dir. Yalnız erkek kardeşleri olur. Bunlarla geçinemez. Onların yüzünden zahmet ve zarar görür. Kardeşleri ona düşmandırlar; (fakat) onların hilelerinden kurtulur. Biraderlerinden ekserisi, kendinden evvel vefât ederler.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Peder ve validesi indinde biraderlerinin en sevgili ve muhteremi, onlara itaatkâr ve hürmetkâr olur. Eğer Zühâl'e mütenâzırlardan ise, vâlidesi pederinden evvel; eğer kamere mütenâzırlardan ise, pederi vâlidesinden evvel vefât eder. Onlardan pek az miras yer ve bundan da menfaat görmez.

Evlat ve Torunları Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. İlk evlâdı erkek olur. Bir hayli evlâdını defneder. Oğullarından birini vefatıyla fevkâlade mahzun ve müteessir olsa da, diğer bir oğlu doğar ve bu yüzden hüznü ortadan kalkar.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Ekser hastalıkları, soğuk almaktan ve yubusetten olur. Bundan bütün vücudunda sızılar ve sancılar hasıl olur. Sık sık müshil alır, hind tozu ve afyon istimal ederse rahat eyler.

Zevcesi ve Muvasalâtı Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Münasip ve hayırlı zevce, sarı saçlı veyâ kumral kadınlardır. Başından üç nikâh geçer, ikisi vefât eder. Şehvetperest olmadığı cihetle kadınlarla ilişkisi pek azdır. Bir kadın, kendisine büyü yapar; fakat bundan necât bulur (kurtulur).

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Seretan ve talii Utarid'dir.30 yaşında olduğu zaman, senenin talii bu burç ve yıldızda olur ise, ölüm korkusu vardır. Bundan kurtulur ise, 53 sene yaşar. Denize düşüp boğulmak tehlikesine mâruz kalır ve bundan da kurtulur.

Yolculuğu Hânesi: Burcu Esed ve yıldızı Güneş'tir. Sefer, hayırlı değildir. Bilhassa deniz seferi tehlikelidir. Mecburen yolculuğa giderse, perşembe günü yola çıksın. Mümkün olduğu kadar yakın gidip çabuk avdet etsin (geri dönsün).

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sümbüle ve yıldızı Utarid'dir. Herkes indinde muhterem olur. İzzet ve rif'ati gittikçe artar, muhitine göre büyük bir mevki işgâl eder. Ehil ise, mülükün hizmetine girer.

Ümit ve Emeli Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Emel ve arzusunda sebat eder. Mit eylediği şeye nâil olur. Hayatının sonlarında zengin olup nimet ve refâh içinde irtihal eder.

Düşmanları ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Gerek kadın ve gerek erkekten ekser düşmanı sarı benizlilerdir. Sarı adamlardan sakınmalıdır. Ona büyü yaparlar ise de Cenâb-ı Hak, muhafaza eder. Zevce ve ahbap olarak Hamel, Esed ve Kavs gibi talii nâri (ateş) olanlar münâsip ve muvafıktır. Talii Seretan, Akrep ve Hut gibi mai (hava) olanlardan sakınmalıdır. Kimse ile şirket akdi yaparsa pişman olur. Birine kefaret eyler ise (kefil olursa) tazmin eder, aldığı şeyde zarara uğrar. Münasip madenleri kalay ve gümüş, taşı ise zümrüt ve elmastır.

Hayırlı günü perşembe, zararlı günü ise salıdır. Koyun ve kuzu etleri, tereyağı, limonlu yiyecekler ve sebze çeşitleri faydalıdır. Sığır eti, mercimek ve bakladan sakınmalıdır. Çünkü şu beş hastalığı getirirler: Sevdâ, safranın galebesi, baş dönmesi, sırt ve diz ağrıları. Bunların devâsı müshil almak, dizlerine ve arkasına iç yağı sürmek olup bundan fayda görür.

En iyi elbise, keten olup renklerden mavi ve sarı hayırlıdır. Yeni hilâl gördüğü zaman, bir erkek yüzüne bakar ise, o ay kendisi için kutlu olur. Bir kimseden bir hacet dilemek üzere müracat lüzumunda perşembe günü erkekten murad eyler ise haceti yerine gelir.

Kan galeyân eylediği zaman, sağ elinin kan damarından aldırsın. Uyuduğu vakit başını kıbleye çevirsin. Böcek ve haşarattan emin olur. Her şeyden emin ve mahfuz (korunmuş), insanlar arasında hatırı sayılır olmak ister isterse, Kamer'in Kavs burcunda olduğu zamanda Sa'd vaktinde bir kağıt üzerine misk, safran ve gülsuyu ile şu duayı yazıp üzerinde taşısın:

Hakim Ebu'l-Ma'şer diyor ki: "Ey tali' sahibi, mahbubuna vâsıl (sevdiğine kavuşursun), matlubun hâsıl (isteğin gerçekleşir) olur. Keder ve gamın zâil olacak, arzuna ereceksin. Bir iş konusunda merak ve endişe ediyorsun, onu düşünüp kendini yoruyorsun. Kısa zamanda buna vâsıl olursun. Nâfile düşünüp kalbini üzme. Allah'a tevekkül edersen, seni hidâyet yoluna sevk eder. Ümit ve arzuların, meydana gelir."

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindrarı; ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Alişan, 17.10.2018, 22:28 (UTC):
Çoğu kelimeyi anlamadım ama yazılanlar benim hayatıma çok uyuyor...

Yorumu gönderen: Ferhat, 02.08.2018, 23:12 (UTC):
Hepsi uymamakla birlikte erkek kardeş uymadı iki kardeşiz ve kardeşimin cinsiyeti kız

Yorumu gönderen: ERCAN, 23.06.2018, 18:21 (UTC):
AYNEN KATILIYORUM

Yorumu gönderen: İlker, 04.06.2018, 13:39 (UTC):
Ne yazdıysa tam tersi demek herkeste ise yaramıyor:)

Yorumu gönderen: kadimdolunay, 18.05.2014, 11:41 (UTC):
Ebced hesabına gore yildiznamem yay ve anlatılanlar birebir buna uymakta ki orda bahsi gecen buyu dahi basima geldi çok büyük bir felaketle atlattim çok şükür elhamdulillah

Yorumu gönderen: yunus, 27.04.2014, 20:11 (UTC):
2.vecih aynı beni anlatıyor..ben var(yanağımda) .geniş yüzlüyüm.beyaz beniz. geniş vucut.çok uyurum çabuk unuturum.ve ortadan biraz uzun boylu(boyum 180).kardeşlerimin hepsi erkek olması..bunlar hep tesadüf olamaz. merakla beklediğim alametler ise 30 yaşından sonra servet sahibi olmak.( 4 yılım var.:) )ve kerşlerimin ekserisi benden önce vefat etmesi olayı enteresan.. önce ölürsem zaten yalan demektir bunu anlayacak zamanım olmayacaktır..aksi takdirde doğru çıkacak.bunda bitek işkillendim.ve son olarak 3 nikah yaşayacakmışım.27 yaşına giriyorum.daha siftah yapamadık.inansam mı inanmasam mı bilmiyorum..hayırlısı artık..:)

Yorumu gönderen: mustafa, 10.11.2010, 21:57 (UTC):
arkadaşlar bunların hepsi aynı yanlızca rabbbim bilir gelecegi bunlar boş şeyler okumayın psikolojıiniz bozulur

Yorumu gönderen: zekai, 10.10.2010, 17:57 (UTC):
tamamen beni anlatıyor.

Yorumu gönderen: kübra, 05.09.2010, 22:22 (UTC):
arkadaşlar geleceği Allah tan başka kimse bilemez...bende okudum ama hiçbiri bana uymuyo herkese ii geceler

Yorumu gönderen: taha, 03.04.2010, 23:31 (UTC):
erkek kardeşim var ve çocukluğumdan beri anlaşamıyorum. bu nasıl tutar anlamadım! hala şaşkınım!

Yorumu gönderen: murat, 27.02.2010, 20:00 (UTC):
slm yildiz namenizi okudum hakli yeri surasi evet sali günleri hakikaten bana iyi gelmiyo.bunu cok kez denedim.Allahin günleri hep birdir derler ama gercekten sali günleri iyi gelmiyo

Yorumu gönderen: yaver, 18.12.2009, 10:22 (UTC):
benim de hayatima uyuyor

Yorumu gönderen: harun , 20.06.2009, 08:46 (UTC):
çogu kelimeyi anlayamadım ama yazılanlar benim hayatıma çok uyuyor ..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966923 ziyaretçi (134702573 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler