Yay Kadini
 
yay burcu, yay kadını, yay kadının yıldıznamesi, fal, fallar, burç, burçlar, astroloji

Yay Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: gizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimlergizli ilimler (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.)

Bu burçta doğan kadın, beyaz benizli, güzel yüzlü, zarif ve latif burunlu, tatlı bakışlı, güzel gözlü, uzunca boylu, ufak el ve ayaklı, mütenasip endamlı olup çabuk kızar ve çabuk barışır. Eli açık, izzet-i nefs sahibi, iyiliği sever. Dostlarına dost ve merhametlidir. Omuzlarında, dizlerinde ayaklarında ağrı ve sızı vardır. Kalp ağrısı, ölüm sebebidir. Başında, arkasında ve ayaklarında bir alamet ve göbeği altında bir ben vardır. Devlet adamları ve ekâbirden yana bahtı açıktır. Eğlenceyi, ziyneti, iş ve nuşu sever. Düşmanları çoktur. Tabiatında laubalilik vardır. Ekseri evlâdı erkek olur. Orta yaşlarında son derece fakirliğe düşer. Daha sonra ümit etmediği bir yerden eline mal geçerek muhtaç olmadan yaşar.

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Utarit'e mütenâzır olan sarıya meyyl0020esmer benizli, cismi hafif, çehresi güzel ve mütenasip, orta boylu, yüzünde ya da ellerinde bir alamet ve başında bir ben olur. Evladının ekserisi erkek olmak üzere çok olur. Büyüklerle ilişkisi vardır. Sanat sahibi, çalışkan, mahir, hile ve tuzak kurmaya maharetlidir. Eğer doğumu sırasında Utarid Sa'd ise çok zengin, eğer nahs ise çok fakir olur. Çok zahmet ve meşakkat çeker, büyük felaketlere uğrar. Ölüm derecelerine kadar varırsa da yine kurtulur.

2. Vecih: Kamer'e mütenâzır olursa pek beyaz benizli, güzel yüzlü, zarif ve gür kaşlı, iri vücutlu, çok sözlü bir kadın olup akıllı ve zekidir. Bir mekandan diğer mekana intikali sever. İzzet-i nefsi vardır. Cinsi mukarenete meyyaldir. Avret yerinde ve başında bir ben vardır.

3. Vecih: Zühâl'e mütenâzır olursa fazla esmer benizli, uzunca boylu, mütenasip kaşlı, geniş çehreli, boynu kalın bir kadın olup tuzak ve hile, heybet ve vakar, re'y ve tedbir, nüfuz sahibidir. Ekseri insanlar indinde muhteremdir. Hakkı sever ve bâtıldan ikrah eder. Epeyce düşmanı vardır. Ekseri evlâdı erkek olur. Cömert olduğundan israf edip zaruret çeker. 30 yaşından sonra malı artar.

Hayatı ve Maişeti Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Hayatı ve maişeti yerinde olur. Kalbi temiz ve saftır. Dedikodudan hoşlanmaz. Kerîm ve cömerttir. İyilik ettiği kimse (ler)den fenâlık görür. Hüsn-i hâl ve emniyet sahibidir. Yaşı ilerledikçe kudreti artar.

Malı ve Ticareti Hânesi: Burcu Cedy ve yıldızı Zühâl'dir. Elinin emeği ile kazanır. Eline geçen parayı şükretmeyen ve faydası olmayan kimselere sarf eder. Erkek malından çok müstefid olur. 30 yaşlarında son derecede zarurete düşer ise de çok geçmeden ümit etmediği bir yerden eline mal geçer ya da miras yer ve ömrünün sonuna kadar halktan müstağni yapar.

Kardeşleri Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. Erkek ve kız kardeşleri olur. O, bunlara mal ve iyâl cihetiyle cümlesine üstün gelir. Onlara mal ve rızık konusunda muâvenet eder. İyiliğine karşı bunlardan düşmanlık görür. Uzakta yaşamak daha hayırlıdır.

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Hut ve yıldızı Müşteri'dir. Validesi kendisini babasından ziyâde sever. Zühâl'e mütenâzır olursa pederi, Kamer'e mütenâzır olursa validesi evvel vefât eder. Bunlardan epeyce miras, mal ve mülke nâil olur. Bu yüzden kardeşleriyle aralarında münâzara vuku bulunur. Nihayet barışırlar.

Evlat ve Torunları Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Ekseri evlâdı erkek olur. Eğer ilk evlâdı kız olur ise hiçbiri yaşamaz. Evlatlarının hastalığı, ziyaı yüzünden çok zahmet, meşakkat, hüzün ve elem çeker. İlki erkek olur ise, yalnız o hayatta kalır.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Sevr ve yıldızı Zühre'dir. Ekseri hastalığı safra ve sevdâ galebesinden neşet eder. Dizlerinde şiddetli ağrılar olur. Kalbi daima sıkılır. Keder ve gâmdan bir an hâli kalmaz. Sık sık müshil almak faydalıdır. Hamile olup da müshil alamaz ise, 30 dirhem meyankökü, 5 dirhem günlük, 5 dirhem sakız alıp güzelce dövdükten sonra su ile kahve gibi pişirip yatar iken ve sabah aç karnına birer fincan içmelidir. Kimyonlu ve zencefilli şeyler, bal, tereyağı faydalı olup süt ve yoğurttan, sulu ve soğuk şeylerden ictinab etmeli (uzak durmalı)dır.

Zevci ve Firaşı Hânesi: Burcu Cevza ve yıldızı Utarid'dir. Başından ya iki ya da dört nikâh geçer. İlk zevci vefât eder ya da talak ile ayrılırlar. İkinci zevciyle yaşar. Yahut ikinci ve üçüncü zevcelerinden de talak ile murafakat eder (ayrılırlar).

Erkeklerden muhabbet ve meveddet görür. Kocalarından biri malını yer ve bundan dolayı kahreder. Yine bir kocası yüzünden zarara uğrar. Zevclerine muhabbet edip (onları) kıskanır.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Seretan ve yıldızı Kamer'dir. 3, 7, 9, 21 ve 43 yaşlarında olduğu zaman senenin talii bu burç ve yıldızda olursa ölüm korkusu vardır. Eğer bunlardan kurtulur ise 80 sene yaşar.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Vatanından çıkarak şark cihetine sefer eder ve bu seferinde hayır görür. En iyi yolculuğu pazar günü sabahleyin başlayıp şark ya da kıble tarafına olan seferidir. Kara seferi, deniz seferinden hayırlıdır. Çünkü denizde gark olmak (boğulmak) korkusu vardır.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Sümbüle ve talii Utarid'dir. Büyükler ve kalem erbabı indinde muazzez ve muhterem olur. Kadınlardan ahbap ve arkadaşları çok olup bunlardan muhabbet ve meveddet görür. Kadri yüce bir adam tarafından nâil olacağı hayır, mertebe ve mal yüzünden insanlar arasında hasetle karşılaşır.

Emeli ve Arzusu Hânesi: Burcu Mizan ve yıldızı Zühre'dir. Birçok şeyler emel eder ise de bunlardan birinde sebat etmez. Her arzusunu tebdil eder (değiştirir).

Binaenaleyh bunlardan birçok kısmına muvaffak olamaz. Yaşı ilerledikçe hüsn-i hâl ve hareket sahibi olacağından nihâyet hayra nâil olur. Evlâdı arasında refâh ve saadet içinde vefât eder.

Düşmanı ve Haedçileri Hânesi: Burcu Akrep ve yıldızı Merih'tir. Çoğunlukla düşmanları akraba ve ailesi arasından vesâireden beyaz benizli erkek ve kadınlardır. Sarı saçlı, beyaz benizli ve yüzünde leke bulunan bir kadında sakınmalıdır. Çünkü helâkine çalışan düşmanıdır. Kadın ve erkek dost, ahbap ve şerik olarak talii mai olanlar uygun olup türabi olanlardan çekinmek lazımdır. Çünkü en büyük düşmanı bunlardandır. En hayırlı günü perşembe ve hayırsız günü pazartesidir. Pazartesi günü başlayan bir hastalık ölümüne sebep olacaktır. Muvafık elbise, keten ve ipek, renk ise sarı, mavi ve kimyonidir.

Doru ve kır erkek atlardan hayır görür. Madeni kalay ve gümüş, taşı yeşil zümrüt olup bahar zamanında kan aldırmak münasiptir. Hamama sık sık girmelidir. Yeni ay gördüğü zaman bir erkeğe bakar ise o ay kendisi için kutlu olur. Bir hacet talebinde perşembe günü sabahleyin müracaat ederse işi görülür. Yattığı zaman başını şarka doğru koyarsa rahat uyur.

Gebe kalmaz ise 2 dirhem yemen çayı, yarım dirhem tel safran alıp güzelce dövdükten sonra o kadar da tahıl ilave etmeli ve daha sonra bal ve yumurta beyazında hamur yapıp temiz bir tülbende çıkın ederek hayızdan temizlendiğini müteakip rahim yoluna koymalı ve zevciyle mukarenet etmelidir, biiznillahi Teala gebe kalır.

İns ve şeytan şerrinden, büyü ve nazardan emin olmak, herkes indinde ve zevci nazarında mahbub ve mergub bulunmak isterse Kamer'in Kavs burcunda olduğu zaman perşembe günü Müşteri saatinde misk, safran ve gülsuyu ile şu duayı yazıp kendir tohumu, cavi ve günlük ile tütsüledikten sonra üzerinde taşısın:

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindrarı; ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: Serhat Han, 09.02.2019, 22:39 (UTC):
merhaba ben serhat han.41 yaş sivas merkez mümnkün olur ise bir yıldızname baktırabilir miyim.teşekkürler.

Yorumu gönderen: Neslihan.14.12.1982, 13.01.2018, 15:54 (UTC):
Adim neslihan 14.12.1982 annem gulizar yildiznameme bakarsaniz cok sevinirim

Yorumu gönderen: kara mars'ık, 11.01.2017, 15:06 (UTC):
koç erkeği olarak bütün yay kadınlarına aşığım ! seviliyorsunuz vallahi bak, auranıza kurban olurum, bacaklarınızdan öptüm sizi muck.

Yorumu gönderen: nazan, 22.04.2015, 01:37 (UTC):
28.11.1983 yorumlamak isterseniz mutlu edersiniz beni

Yorumu gönderen: muradiye, 10.03.2015, 17:30 (UTC):
07.10.1993 terazi burcu kadınıyım yıldıznamame bakar mısınız

Yorumu gönderen: nur, 10.12.2014, 11:44 (UTC):
12.12.1990 tarihinde doğdum. akşamüstü saat üç dört gibi. yıldıznameme bakabilir misiniz

Yorumu gönderen: Arzu, 14.05.2014, 19:27 (UTC):
25/11/1974 gece saat 3;00 gibi doğmuşum. Sivas askeri hastanede yıldızıma bakarmıştınız. Teşekkürler.

Yorumu gönderen: özlem , 10.10.2010, 12:37 (UTC):
adım özlem 07.12.1993 doğumluyum yıldız name me bakarsanız sewinirm

Yorumu gönderen: Halime, 23.09.2010, 13:06 (UTC):
Merhabalar ben 15.12.1987 saaha karşı saat:03.30 da doğmuşum yıldız nameme bakarmısınız? Sevdiğm kişinin adı Kerem.

Yorumu gönderen: muna, 29.05.2010, 06:11 (UTC):
aynen tarif etmişbirtekte dütüstlük doğruluk ve aptallık derecesinde saflık deseydi...

Yorumu gönderen: selin, 27.05.2010, 12:26 (UTC):
cok güzel mis beyendim

Yorumu gönderen: elif, 25.04.2010, 14:36 (UTC):
bu yılsıznamenin tek kelimesi dogru diil bi el atıverseniz

Yorumu gönderen: seher, 16.01.2010, 07:21 (UTC):
oncelıkle cok tsk ederım kendı yılsıznamemı ve esımın yıldıznamesını okudum ne yazıyosa hepsı dogru cok tsk ederım

Yorumu gönderen: AYŞE, 14.12.2009, 21:52 (UTC):
yay burcu kadınıyım gerçekten doğru geçimli ve çok iyiniyetli bir burcuz gerçekten doğru..

Yorumu gönderen: EMİNE, 15.09.2009, 22:30 (UTC):
TEK KELIME ILE HARIKA VE NE YAZIYORSA BENIM ADIMA DOGRU

Yorumu gönderen: saliha ablanız, 11.07.2009, 11:10 (UTC):
valla kusura bakmayın ama bu benim için geçerli değilki
yanlış çıkarmışsınız kardeş!!! bi doğrusunu ekleyin ben tekrar bakayım.doğruluğu yoksa bi bululuverseniz çok merak ittim beeeee ..lütfenn

Yorumu gönderen: Yüksel, 29.06.2009, 21:23 (UTC):
Selam:) Bir oğlum var İsmi Onur 26 yaşında 30.11.1983 doğumlu yıldıznamesini yazarsanız sevinirim,teşekkürler.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52966915 ziyaretçi (134702547 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler