Yengec Kadini
 
yengeç burcu, yengeç kadını, yengeç kadınının yıldıznamesi, aşk, mutluluk, evlilik, sevgili, gelecek, fal, burç, burçlar, astroloji, yıldızname

Yengeç Kadını'nın Yıldıznâmesi

Bu materyalin güvenliği: kadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesikadını'nın, yengeç, yıldıznâmesi (Çok düşük. Eski halk inanışları kategorisinde. Sadece bilgi edinmek için okunabilir.)

Bu tali'de doğan kadın, saf beyaz benizli, güzel yüzlü, siyah saçlı, gözünün beyazı siyahından fazla, yüzünde bir alamet ya da ben bulunan, uzun boylu, ılımlı surette şişmanca vücutlu, çok konuşur, bir yerden bir yere nakli sever, çalışkan, zarif, hazır cevap, daima ferah bir kadındır. Erkekler indinde muhterem, kadınlar arasında gazaplanılan biridir. Evlatları kız olur.

Genç iken ahlâk fesâdına mütemâyil olur. Baldırları ve uylukları kalın ve iridir. Çabuk nazara uğrar, kendisini beğenir. Yürürken servi gibi sallanır, âhu gibi arkasına bakar. Çok musibet ve felâketlere uğrar ve bunlardan halâs (kurtuluş) bulur. Karanlık odada yatmak iyi değildir.

Bunda da üç vecih vardır:

1. Vecih: Zühre'ye mütenâzır olursa kırmızıya meyyâl beyaz benizli, orta boylu, güzel yüzlü, zarif çehreli, tatlı bakışlı, mütenâsip ve latif kaşlı, endamı zarif; ziyneti, bağ ve bahçeyi, çalgıyı, iş ve nuşu sever, muâşereti hoş, sever ve sevilir bir kadındır. Evlâtlarının ekseriyeti kızdır. Bir hâlde sebât etmez. Göğsü geniş ve sabırlıdır.

Avret yerinde bir alamet vardır. Mukareneti tatlı, kendisiyle görüşen, ondan ayrılamaz. Nesep ve şeref sahibidir. Sudan korkulur. Çocuk iken suya düşer ve kurtulur ise de boğulma tehlikesi vardır. En hayırlı günü pazartesi olup salı günü hastalanırsa o hastalıktan vefâtı ihtimal dahilindedir. Tabiatında balgam gâliptir.

2. Vecih: Utarit'e mütenâzır olursa esmer benizli, açık kumral saçlı, zayıf ve ince vücutlu, uzun boylu, gözleri ve kaşları güzel, ebruları birbirine yakın, dudakları ince, akıllı ve (her gördüğünün mislini yapabilecek derecede) zeki, kalem erbâbı indinde bahtı yâver bir kadın olup bir felâkete uğrayarak zarar etmesinden korkulur.

Sarıya meyyâl beyaz benizli bir kadın, onun zararına çalışır. Ekser evlâdı kız olur. Büyüklerinden izzet bulur. Erkekler indinde sevilir ve hürmet görür. Ateşte yanmaktan, bir hayvan tarafından ısırılmaktan, yüksek bir yerden düşmekten ya da hayvandan (arabadan) düşmekten korku vardır. Çok uyur. Boş oturmayı sever. Kış zamanlarında ekseriya balgam gâlip olur. Ara sıra müshil almak faydalıdır.

3. Vecih: Kamere mütenâzır olursa beyaz benizli, mütenâsip endâmlı, orta boylu, kibirli, bir yerden başka bir yere gitmeyi sever, şehveti kuvvetli, çok uyur, iş görmekte tembel, kaşı ve gözü, yüzü ve sözü güzel, erkekler indinde muteber bir kadın olup iki nikâh geçirir. Ziyneti ve güzel kokuyu sever.

Hayatı ve Mâişeti Hânesi: Burcu Seretân ve talii Kamer'dir. Hayatı hoş geçer; iyi yer ve içer. Niyeti sâdıktır. Çok rüya görür. Dudakları her zaman güler. Kimseye garaz ve ivâzı yoktur. Emin (güvenilir) olup kimsenin malını zâyi etmez.

Oyun ve eğlenceyi sever. Eli açık ise de iyilik ettiklerinden bahtı kapalıdır. Karanlık yerlere girmesinde tehlike vardır. Yaşı ilerledikçe rızkı ve malı artar. Yatağında evlâtları arasında, iyi bir hâlde ve tövbe ile vefât eder.

Malı ve Ticâreti Hânesi: Burcu Esed ve talii Güneş'tir. Kendi eli ile mal cem eder ve birçok erkeklerin malını yer. Yaşı ilerledikçe hâli daha da düzelir. Bir erkek malını yer ve ona fayda etmez. Orta aşında iken bir parasız kalır. Sonra Cenâb-ı Hak, ona çok mal verir. Ahir ömrüne kadar güzel ve müreffeh yaşar.

Erkek ve Kız Kardeşleri Hânesi: Yıldızı Utarid'dir. Erkek ve kız kardeşleri olur. Bunlarla iyi geçim sağlayamayacağından onlardan uzak durması hayırlıdır. Kendinden büyük olan kardeşini eliyle defneder. Eğer Kamer'e mütenâzırlardan ise kendinden başka iki kız kardeşi olur. Cümlesinden mal cihetinden fazlası ve ömürde uzunu olur

Babası ve Anası Hânesi: Burcu Mizan ve talii Zühre'dir. Ebeveyni indinde mahbub ve onlara karşı itaatkâr ve hayırlı olur. Belki bir diğer mahalle giderek onlardan ayrılır. Kamer'e mütenâzırlardan ise vâlidesi, Utarit'e mütenâzırlardan ise pederi evvel vefât eder. Onlardan mülk ve miras yer ve bu yüzden de husumete uğrar. Elinden pek çok para çıkar.

Evlâdı ve Torunları Hânesi: Burcu Akrep ve talii Merih'tir. Erkek ve kız olarak evlâdı çok olur. İlk evlâdı erkek olursa gerek kendisine ve gerekse (o) evlâdına cin tasallutundan (musallat olmasından) korkulur. Evlâtlarından çoğu vefât eder. Bir veyâ üç evlâdı yaşar. Bir karında ikiz gebe kalır. Birini düşürüp diğerini doğurur. Evlâtlarından biri için şiddetli hüzne düşer. Sonra Cenab-ı Hak, ona diğer bir evlat ihsân eyler ve bundan mesrur olur.

Hastalığı ve İlletleri Hânesi: Burcu Kavs ve yıldızı Müşteri'dir. Büyük yaşında safra, baş dönmesi ve balgamdan çok hasta olur. (Sürekli) baş ağrısından ve mide sancısından şikâyete der.

Otuz yaşında olduğu bir sırada bir yaz mevsiminde şiddetli bir göz ağrısına uğrar. Limon ve demirhindi şerbetleri ve yaz günlerinde ekşi şeyler kullanmalıdır. Kan ve balgam gâlip olursa, kusturucu ilaçlar alıp sık sık istifra' ederse fayda görür. Müshil ve bilhassa halileye devam iyidir.

Zevci ve Firâşı Hânesi: Burcu Cedy ve talii Zühâl'dir. Üç kocaya varır. Erkeklerden çok zahmet çeker. En iyi zevci, ilk kocası olup bundan vefât ile ayrılır. Beyaz benizli bir adamla izdivâç ederse imtizaç olmaz.

Esmer benizli bir erkek yüzünden mutazarrır olur ve malını telef eder. Kendisine büyü yapılır ise de bundan kurtulur.

Korkusu ve Ölümü Hânesi: Burcu Delv ve yıldızı Zühâl'dir. 3, 18, 24 ve 45 yaşlarında iken senenin talii bu burçta olursa ölüm korkusu vardır. Eğer bunları geçirirse (atlatırsa) 80 sene yaşar.

Yolculuğu ve Hareketleri Hânesi: Burcu Hut ve talii Müşteri'dir. Uzak bir sefere gider. En iyi seferi, karadan, perşembe günü sabahleyin başlayan yolculuğudur. Deniz seferinden korku vardır. Hacca gitmesi umulur.

İzzet ve İkbâli Hânesi: Burcu Hamel ve yıldızı Merih'tir. Her zaman ve mekânda muazzez ve mükerrem olur. Ekâbir, ileri gelenler ve büyük aileler ekrânından hürmet görür. Herkes indinde muteber ve makbul olup kadri yüce bir zât tarafından hayır görür.

Emel ve Arzusu Hânesi: Burcu Sevr ve talii Zühre'dir. Emel ve arzusunda sebatkar olup murad eylediği şeye nâil ve muvaffak olur.

Bir işe azmeder ise onu işlemeden fikrinden rücu etmez. Akıbeti hayırlıdır. Dostlarının ve sevdiklerinin işlerini kendi işlerine takdim ve tercih eder. Hüsn-ü niyeti hasebiyle fevkâlâde emin (güvenilir)dir.

Düşmanı ve Hasedçileri Hânesi: Burcu Cevzâ ve yıldızı Utarid'dir. Ekser düşmanı okur-yazar takımındandır. Esmer benizliler de ona düşmanlık eder. Esmer benizli, ince ve beyzi (oval) çehreli bir kadın, onun helâkine çalıştığından bu (kadın)dan sakınmalıdır.

Erkek ve kadın dost, ahbap ve şerik olmak üzere talii Seretân, Akrep ve Hut gibi mâi olanlar uygun olup yıldızı Hamel, Esed ve Kavs gibi nâri olanlardan sakınmak lazımdır.

Hayırlı günü pazartesi ve hayırsız günü ise salı günüdür. Salı günü başlayan bir hastalık, ölümü sebebidir.

Cuma ve pazar geceleri, cevciyle mukarenetten korunsun. En hayırlı hayvanı, koyu doru kısraktır. Kanı galeyân ederse kan aldırmalıdır.

Sığır ve keçi etlerinden ve her bârid ve sulu şeylerden sakınmalı. Bal yemek, kış mevsiminde zencefil ve kahve içmek iyidir. Hayırlı elbise yeşil ve beyaz renkli olanlardır.

Madeni gümüş, taşı yeşil zümrüttür. Bir hâcet talebi zımnında pazartesi günü erkenden müracaat ederse muvaffak olur. Yeni ay gördüğünde beyaz benizli bir kadına bakar ise, o ay kendisine mübârek olur.

Gebe kalmaz ise, bir buğday ağırlığında misk, biraz bal ve safran, bir tavşan ya da sığır ödü ve bir damla gülyağını karıştırıp buna bir bez parçasını batırarak rahim yoluna koyar ve bunu müteakip zevciyle mukarenet eyler ise, biiznillâhi Tel gebe kalır.

Yıldıznameler, sadece eski halk inanışları olduğu ve İslam'la ilgisi bulunmadığı için, dua metinleri çıkarılmıştır. Bunun nedeniyse ziyaretçilerimizi yanlış yönlendirmemek, batıl bir inanca özendirmemektir. Sitemizdeki "Yıldızname" bölümleri, sadece bilgilendirmek, eskiden böyle inanılıyormuş, insanlar bunlara inanıyormuş demek içindir. Yoksa geleceği Allah'tan başka hiç kimse bilemez. Ne medyumu, ne astrologu, ne cindrarı; ne de hoca, falcı, kahin gibi benzeri isimler taşıyanı. Lütfen bu bölümdeki yazıları sadece bu mihval üzerine okuyun.

Yıldızname burcu ile astroloji burcu birbirinden farklıdır. Astroloji burcunuz oğlakken yıldızname burcunuz terazi olabilir. Yıldızname burcunuzu bulmak için Online Yıldızname Bulma Programı v3.0 sayfasını, astroloji burcu ve yükselen burç bulmak içinse Gelişmiş Burç Hesaplama sayfasını kullanabilirsiniz.

❮ Akrep ErkeğiAkrep KadınıAslan ErkeğiAslan KadınıBalık ErkeğiBalık KadınıBaşak ErkeğiBaşak KadınıBoğa ErkeğiBoğa Kadınıİkizler Erkeğiİkizler KadınıKoç ErkeğiKoç KadınıKova ErkeğiKova KadınıOğlak ErkeğiOğlak KadınıTerazi ErkeğiTerazi KadınıYay ErkeğiYay KadınıYengeç ErkeğiYengeç Kadını ❯

Kaynaklar

[1] "Yıldızname-i Hüseyni", El Hüseyin Seyyid Süleyman.

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: canan, 09.09.2016, 16:37 (UTC):
bu kadar gelecek hakkında yazılan şeyler... inanmayın kardeşlerim bunlar allaha şirke sevk eder gaybı allahtan başka kimse bilemez. böyle şeyler inancını zyıflatır.

Yorumu gönderen: umut, 05.02.2015, 22:12 (UTC):
3 kocaya varan oldumu peki icinizde

Yorumu gönderen: derya, 23.01.2014, 21:32 (UTC):
evet bende 24 yaşında ölün tehlikesi atlattım ve pazartesi günü gerçekten uğurlu günümdür kardeşlerimle hiç anlaşamam buda bir gerçek çok uzaklara gitmek istediğimde doğru iki kız kardeşim olduğuda doğru yani tamemen ben yengeç burcuyum

Yorumu gönderen: Ebru , 20.01.2014, 02:52 (UTC):
Fallara inanmam yıldıznamede doğru olan kısınlar 3 yaşımda Abi'm boğazımı kesmeye çalışmış 18 de intahar ettim 24 te sezeryan sonrası komaya girdim.bu kısımlar ve sudan,karanlıktan korkma kısımları benle çok uyumluydu.

Yorumu gönderen: yşil, 17.12.2010, 11:27 (UTC):
aynı ben ya ama zuhre ne ya

Yorumu gönderen: ruya sık, 29.11.2010, 02:47 (UTC):
AYNEN OYLEYIMDIR BURCUMU TASIYORUM

Yorumu gönderen: belçim, 17.11.2010, 20:23 (UTC):
yıldıznamede gerçeklik payı çok fazlaymış... beğendim... ne diyim beni anlatmış zaten tipik bir yengecim

Yorumu gönderen: aylin, 14.10.2010, 10:10 (UTC):
ya arkadaşlar burda yazılanlar hep yengeç kadınınımı anlatıyor burcu akrep taali merihtir diyoo bunlar ne demek

Yorumu gönderen: delikanlı, 23.08.2010, 04:22 (UTC):
çoğu doğru çıktı gerçekten ama hala çok şüphelerim var

Yorumu gönderen: nihal, 19.07.2010, 15:16 (UTC):
ya bende şoktayım resmen beni anlatıyor

Yorumu gönderen: SİNEM, 02.05.2010, 10:41 (UTC):
İNANMAYIN İNANNIRSANIZ FAZLA YAŞAMASSINIZ FESFESEDEN:)

Yorumu gönderen: arzu, 28.01.2010, 12:18 (UTC):
hakkaten hepsi beni yansıttı.yarı anlamış yarı anlamamışta olsam anladıklarımın hepsi doğru bana göre.

Yorumu gönderen: LALE, 21.12.2009, 16:16 (UTC):
SÜPER ÇOK BEĞENDİM

Yorumu gönderen: ayşe, 21.11.2009, 15:26 (UTC):
burçlarla yakınen ilgileniyorum çünkü aynen bennn

Yorumu gönderen: emine, 14.11.2009, 12:59 (UTC):
gerçekten çok doğru bişi bu ben kur-an dan baktırmıştım aynısı çıktı inanıyorum

Yorumu gönderen: miray , 20.10.2009, 11:01 (UTC):
çok güzel olmuş inanmadım ama inanmış gibi oldum :))

Yorumu gönderen: öslem, 07.10.2009, 22:08 (UTC):
bune be korktum töbe allahim affet ya aynıda beni anlatiyo yaa şok olduuuum

Yorumu gönderen: gülay, 09.09.2009, 15:17 (UTC):
bu ne ya aynı benn!!!

Yorumu gönderen: asya, 01.08.2009, 23:06 (UTC):
bravo aynen yazdığı gibi..

Yorumu gönderen: umutsuz, 27.07.2009, 10:32 (UTC):
yengeç burcuyum sanki beni tarif etmiş

Yorumu gönderen: nihan, 02.07.2009, 18:15 (UTC):
tebrikler .çok güzel hazırlanmış.allah yolunuzuz açık etsin.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 53003533 ziyaretçi (134809414 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler