Yunus Emre Divani 2
 
Yunus Emre

Yunus Emre Dîvânı, II

6. Anmaz mısın sen şol güni gözün nesne görmez ola

Anmaz mısın sen şol güni gözün nesne görmez ola
Düşe sûretün topraga dilün haber virmez ola

Çün ‘Azrâîl’i ne tuta assı kılmaz ana ata
Kimse döymez o heybete halkdan meded irmez ola

Gele sana cân alıcı dahı cân alur kılıcı
‘Aklunı başdan alıcı bir dem amân virmez ola

Evvel gele şol yuyucı ardınca şol su koyucı
İledüp kefen sarıcı bunlar hâlün bilmez ola

Oglan gider dânışmâna saladur dosta düşmâna
Sonra gelmek peşimâna sana assı kılmaz ola

Agaç ata bindüreler sinden yana göndereler
Yir altına indüreler kimse ayruk görmez ola

Üç güne dek oturalar hep işüni bitüreler
Ol dem dile getüreler ayruk kimse anmaz ola

Yûnus miskîn bu ögüdi sen sana virsen yig idi
Bu şimdiki mahlûkâta ögüt assı kılmaz ola

7. İy ‘âşıkan iy ‘âşıkan ‘ışk mezhebi dîndür bana

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

İy ‘âşıkan iy ‘âşıkan ‘ışk mezhebi dîndür bana
Gördi gözüm dost yüzüni yas kamu dügündür bana

Ayruk bize yas eylemez gönlümüzi pâs eylemez
Hak’dan gelen görklü âvâz andan gelen ündür bana

Ayruk bana ben dimeyem kimesneye sen dimeyem
Ya kul ya sultân dimeyem kalsun işidenler tana

Senden sana varur yolum senden seni söyler dilüm
Allah sana irmez elüm bu hikmete kaldum tana

Ben ‘ışkundan ırılmayam dergâhundan sürülmeyem
Bundan dahı giderisem senün ile varam sana

Ol dost bizi viribidi var dünyayı bir gör didi
Geldüm gördüm bir ârâyiş seni seven kalmaz ana

Kullarına va’deyledi yarınki gün görnem didi
Ol dostlarun sevindügi yarınum bugündür bana

Dost ‘ışka ulaşalıdan dünyâ âhiret bir oldı
Ezel-ebed sorarısan dün ile bugündür bana

Yûnus seni dîn idindi dîn nedür îman idindi
‘Işka bugün yarın n’olur işi nedür öndin sona

8. İy pâdişâh iy pâdişâh uş ben beni virdüm sana

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün müstef’ilün

İy pâdişâh iy pâdişâh uş ben beni virdüm sana
Genc ü hazînem kamusı sensün benüm önden sona

Evvel dahı bu ‘akl u cân seninleyidi asl-ı kân
Âhir girü sensün mekân anda varam senden yana

Bu âhıla bu zârıla bu hikmeti kim ne bile
Bilse dahı gelmez dile tutdum yüzüm senden yana

Dursam senünle dururam baksam senünle bakaram
Her kancaru kim yürürem gönlüm yöni senden yana

Sensün bana cân u cihân sensün bana genc-i nihân
Senün durur assı-ziyân ne iş gele benden bana

Yûnus sana tutdı yüzin unıtdı cümle kendözin
Cümle sana söyler sözin sensün söz söyleden bana

9. Anma mısın sen şol güni cümle ‘âlem hayrân ola

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

Anma mısın sen şol güni cümle ‘âlem hayrân ola
N’idesini bilimeye bî-hod u ser-gerdân ola

İsrâfil sûrını ura cümle mahlûk turı gele
Dirilüben haşre vara anda kâzî Sübhân ola

Zebânîler çeke tuta götüre Tamu’ya ata
Deri yana sünük düte dün-gün işi efgân ola

Mâlik çagıra Tamu’ya çek anı meydâna getür
Hak korkısından Tamu’da ditreyüben figân ola

Mâlik eydür hey hey Tamu korkubanı ditrer kamu
Tanrı buyrugın tutmayan anda bişe biryân ola

Taglar yirinden ırıla heybetinden gök yarıla
Yılduzlar bagı kırıla düşe yire perrân ola

Yazuklarumuz tartıla anca perdeler yırtıla
Bilmedügün günâhlarun anda sana ‘ıyân ola

Yûnus eydür iş bu sözi dergâhına dutgıl yüzi
Diler Hak’ı göre gözi hem ‘inâyet andan ola

10. ‘Aceb ‘aceb ne nesnedür bu derdile firâk bana

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

‘Aceb ‘aceb ne nesnedür bu derdile firâk bana
Cânumı serhoş eyledi ‘ışk agusı tiryâk bana

Kimün ki renci varısa derdine dermân istesün
Kesdi benüm bu rencümi dermân oldı bu derd bana

‘Işk odına yan dirisen gönüllere gir dirisen
Karanular aydın ola ne kandîl ü çerâk bana

Gökden inen dört kitâbı günde bin kez okurısan
Erenlere münkirisen dîdâr ırak senden yana

Miskîn Yûnus erenlere tekebbür olma toprak ol
Toprakda biter küllîsi gülistânı toprak bana

❮ Bölüm IBölüm IIBölüm IIIBölüm IVBölüm VBölüm VI ❯

Kaynaklar

[1] www.eskisehir.gov.tr/sarici/ekitap/yunusemredivan.pdf


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52767390 ziyaretçi (134118073 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler