Yunus Emre Divani 4
 
Yunus Emre, Şiir

Yunus Emre Dîvânı, IV

16. Ulu Ulu Günâhlarum Yüz Komadı Bana Çalap

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

Ulu ulu günâhlarum yüz komadı bana Çalap
Hiç kimse çâre kılmadı döndüm yine sana Çalap

‘Âlimlere sordum nedür dermân günâhlu derdüme
Anlar dahı eyitdiler dermân ana yine Çalap

Va‘de yitüp ölicegez ol sinleye varıcagaz
Zebânîler gelicegez sen ‘inâyet eyle Çalap

Zebânîler çün geleler beni yalınuz bulalar
Bilmedügüm dil soralar sen yardım eylegil Çalap

Gürde soralar bu sözi esirgemez anlar bizi
Biz de sana tutduk yüzi sen esirge bizi Çalap

Sensün bu benüm sultânum bu cânlar içinde cânum
Çokdur benüm günâhlarum sen meded eylegil Çalap

Uçmakdagı Hûrîleri geymiş anlar nûr tonları
Ne bahtılu mü’minleri bize nasîb eyle Çalap

Turmayup söylerem sözüm günâhuma göyner özüm
Günâhlu Yûnus’un sözin sen kabûl eylegil Çalap

17. Dîn ü Millet Sorarısan ‘Aşıklara Dîn Ne Hâcet

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

Dîn ü millet sorarısan ‘âşıklara dîn ne hâcet
‘Âşık kişi harâb olur âşık bilmez dîn diyânet

‘Âşıklarun gönli gözi ma’şûkın isteyü gider
Ayruk sûretde ne kalur kim kılısar zühd ü tâ’at

Tâ‘at kılan uçmagıçün dîn tutmayan Tamu içün
Ol ikiden fârig olur neye benzer bu işâret

Her kim dostı severise dostdan yana gitmek gerek
İşi güci dost olıcak cümle işden olur âzât

Anun gibi ma’şûkanun haberini kim getürür
Cebrâîl-i mürsel sıgmaz anda olıcak münâcât

Sorı hisâb olmayısar dünyâ âhiret koyana
Münker ü Nekir ne sorar terk olıcak cümle murâd

Havf ü recâ nice gelür varlık yokluk bıragana
İlm ü ‘amel sıgmaz anda ne terâzû ne hod sırat

Ol kıyâmet bâzârında her bir kula baş kayısı
Yûnus sen ‘âşıklarıla hîç görmeyesin kıyâmet

18. Sen Bu Cihân Mülkini Kâf’dan Kâf’a Dutdun Tut

Sen bu cihân mülkini Kâf’dan Kâf’a dutdun tut
Yâ bu ‘âlem mâlını oynayuban ütdün tut

Sen Süleymân köşkinde taht kurup oturdun bil
Dîv ü perîye düp-düz hükümler eyledün tut

Sen Ferîdûn haznesin Nûşirevân gencile
Kârûn mâlını dahı sen mâluna katdun tut

Bu dünyâ bir lokmadur agızdadur çeynenmiş
Çeynenmişi ne dutmak hâ sen anı yutdun tut

‘Ömrün delim bir okdur yay içinde toptolu
Tolmış oka ne turmak hâ sen anı atdun tut

İş bu cihân mülkinden ansuzın ün iderler
Ansuzını şimdi bil yaraklanup gitdün tut

Çün denize gark oldun bogazuna geldi su
Delü bigi talbınma iy bî-çâre batdun tut

Her gâh ki nefes gelür ol kîsenden eksilür
Çün kîse ortalandı sen anı düketdün tut

İş bu ecel şerbetini elbet dadısarsın
Dadışuna şek yokdur şimdi anı datdun tut

Âhir bir gün ölürsin ölüm vardur bilürsin
Kamulardan ayrılup varup sinde yatdun tut

Yüz yıllar hoşlugıla ‘ömrün olursa Yûnus
Sonucı bir nefesdür geç andan da ötdün tut

19. Niteligüm Soran İşit Hikâyet

Niteligüm soran işit hikâyet
Su vü toprak od u yil oldı sûret

Dört muhâlif nesneden dört dîvârun
Sâzikâr eyledi virdi kerâmet

Yil ile topragı kıldı mu’allak
Su içinde odı dutdı selâmet

Rızk-ı ‘ömri tamâm eyledi henüz
Şeş cihet olmadın tutdugı kisvet

Rûhumdan kimsene haber viremez
Emrdür kâdırlıgı virür hareket

Bâkî tertîblerümi şerh ideyüm
‘İnâyet mevcûdı sem’ ü basâret

‘Aklumun haberi bugünki degül
Anı er dirisen evvelki âyet

Su’âl cevâb kelecisi buna degindür
Bundan böyle cihânum bî-nihâyet

Yûnus’ıla buna denlü nasîbüm
Gönül dost turagı dilüm şehâdet

20. Işk İmâmdur Bize Gönül Cemâ’at

‘Işk îmâmdur bize gönül cemâ’at
Kıblemüz dost yüzi dâimdür salât

Cân dost mihrâbına secdeye vardı
Yüz yire uruban ider münâcât

Biş vakt tertîbümüz bir vakte geldi
Biş bölük oluban kim kıla tâ’at

Şerî’at eydür bize şartı bırakma
Şart ol kişiyedür ider hıyânet

Dost yüzin göricek şirk yagmâlandı
Anunçün kapuda kaldı şerî’at

Münâcât gibi vakt olmaz arada
Kim ola dostıla bu demde halvet

Kimsene dînine hilâf dimezüz
Dîn tamâm olıcak togar mahabbet

Erenler nefesidür devletümüz
Anunçün fitneden olduk selâmet

Kâlû belî didük evvelki demde
Dahı bugündür ol dem ü bu sâ’at

Togrılık bekleyen dost kapusında
Gümânsuz ol bulur İlâhî devlet

Yûnus öyle esîrdür ol kapuda
Diler ki olmaya ebedî râhat

❮ Bölüm IBölüm IIBölüm IIIBölüm IVBölüm VBölüm VI ❯

Kaynaklar

[1] www.eskisehir.gov.tr/sarici/ekitap/yunusemredivan.pdf

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Ebruli..., 21.11.2010, 12:53 (UTC):
Baglama, siiri okuyanin sesi.. Yanik turku tadinda bir siir.. Cok guzel..Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52990227 ziyaretçi (134776018 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler