Yunus Emre Divani 5
 
Yunus Emre

Yunus Emre Dîvânı, V

21. Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir agaç

Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün Müstef’ilün

Gideridüm ben yol sıra yavlak uzamış bir agaç
Böyle latîf böyle şîrîn gönlüm eydür birkaç sır aç

Böyl’ uzamak ne ma'nîdür çünki bu dünyâ fânîdür
Bu fuzûllık nişânıdur gel beri miskînlige geç

Böyle latîf bezenüben böyle şîrîn düzünüben
Gönül Hakk’a uzanuban dilek nedür neye muhtâc

Agaç karır devrân döner kuş budaga bir kez konar
Dahı sana kuş konmamış ne gügercin ne hod duraç

Bir gün sana zevâl ire yüce kaddün ine yire
Budaklarun oda gire kaynaya kazan kıza saç

Er sırrıdur sırrun senün er yiridür yirün senün
Ne yirdedür yirün senün sana soraram iy agaç

Yûnus Emre sen bir niçe eksükligün yüz bin anca
Kur’agaca yol sorunca teferrüclen yoluna geç

22. Gâfil olma aç gözüni hâlüne bak öleni gör

Gâfil olma aç gözüni hâlüne bak öleni gör
Kürelik itme dünyede yazuklarun dileni gör

Niçe yatur düşübeni ılan çıyan üşübeni
Sünükleri çagşabanı çüriyüben ulanı gör

Kimi âh idüp kılur zârı günehdür elinde varı
Göçmiş yatur kara yiri miskînleri güleni gör

Sorma hâlin kimisine varma Irahman’suzına
Kim isine gövdesine ulşup yeni yolanı gör

Kanı Muhammed Mustafâ hüküm itdi Kâf’dan Kâf’a
Dünye kime kıldı vefâ aldanuban kalanı gör

Aldanma mâla davara kulluk eyle Hakk’a yara
Seviyile bile vara bâkî yoldaş olanı gör

Yûnus bu sözleri çatar halka ma’ârifet satar
Kendüsi ne kadar dutar söyledügi yalanı gör

23. Dün gider gündüz gelür gör niçesi uz gelür

Emr-i Hakk’un ser-be-ser cihâna düp-düz gelür
Karanulık sürilür 'âlem münevver olur

Karanulık yirine nûrıla gündüz gelür

'İbrete kalmaz mısın ya hod anlamaz mısın
Dinle kuşlar ünini niçe dürlü sâz gelür

Kuş hod yumurtayıdı yuva hod perdeyidi
Ün hod kudret ünidür bilmeyene kaz gelür

Dinle sözüm ma’nîsin anlayayum dirisen
'Ârifün kulagına kudret üni tîz gelür

Bir bakgıl saga sola tagılma degme yola
Kudret bâgından sana gör niçe âvâz gelür

Söz issi sözin alur sûret toprakda kalur
Her kim bu hâli bilür kendözinden vaz gelür

'Aklum bu yola gitdi beni benden iletdi
Yûnus’un yüki yitdi bilmeyene az gelür

24. 'Işkıla biliş cânlara ezel, ebed olmayısar

Müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün müstef’ilün

'Işkıla biliş cânlara ezel, ebed olmayısar
Güm-râh olup bu cihânda kimse bâkî kalmayısar

Bir tona kan bulaşıcak yumayınca mismil olmaz
Gönül pâsı yunmayınca namâz edâ olmayısar

Gönül pâsın yudunısa kibr ü kîni kodunısa
İkrâr bütün olmayınca erden nazar olmayısar

Bu murdârı divşürenler bu su ile yunur sanur
Erden himmet olmayınca 'ömür geçer yunmayısar

Yûnus imdi sen Hakk’a ir dün ü gün gönlün Hakk’a vir
Gönül gözi görmeyince bu baş gözi görmeyiser

25. 'Işk makâmı 'âlîdür 'ışk kadîm ezelidür

'Işk makâmı 'âlîdür 'ışk kadîm ezelidür
'Işk sözini söyleyen cümle kudret dilidür

Dinleyen ol işiden ol gören ol gösteren ol
Her sözi söyleyen ol sûret cân menzilidür

Sûret söz kanda buldı kanda sözi iş oldı
Sûrete kendü geldi dil hikmetün yolıdur

Sûretler ün diyemez söz kendüsüz söylenmez
İşler hicâbsuz olmaz risâlet hâsılıdur

Bu bizüm 'işretümüz oldur bu lezzetümüz
İçüp esridügümüz 'ışk şerbeti gülidür

Anı ana dirsin anun söyleyen ol söz anun
Ol bizümdür biz anun gayri tesbîh dilidür

Yûnus sözin tak kılan görmedi münkir olan
'Ömrin zulmete salan ma’rifet yohsulıdur

❮ Bölüm IBölüm IIBölüm IIIBölüm IVBölüm VBölüm VI ❯

Kaynaklar

[1] www.eskisehir.gov.tr/sarici/ekitap/yunusemredivan.pdf


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
Mesajınız:
 
 
📊 19 Ağustos 2007 itibariyle, toplam: 52987568 ziyaretçi (134767088 klik) tarafından görüntülenmiştir. Online ziyaretçi rekorumuz, 4626 kişi. (5 Eylül 2010)

gizli, gizli ilim, ilim, gizli ilimler